Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Psychological aspects of advertising
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-2-307-s
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Prymon-Ryś Ewa (eprymon@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Zajęcia przygotowują studentów do stosowania form reklamy oraz tworzenia przekazu reklamowego z uwzględnieniem psychologicznych charakterystyk docelowych odbiorców i adekwatnie do uwarunkowań rynkowych. Przedmiot prezentuje takie treści jak: elementy komunikacji marketingowej, oddziaływanie reklamy na konsumenta, zasady tworzenia przekazu reklamowego. Treści teoretyczne są uzupełniane studiami przypadku oraz ćwiczeniami praktycznymi.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 rozważać wybrane problemy etyczne w działalności reklamowej i uzasadnić swoje stanowisko ZIP2A_K02 Case study,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 zaprojektować założenia strategii kreatywnej (brief reklamy) z uwzględnieniem psychologicznych charakterystyk docelowych odbiorców ZIP2A_U06 Presentation,
Execution of exercises,
Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 ograniczenia i możliwości reklamy jako narzędzia kształtowania postaw i zachowań nabywców ZIP2A_W04 Execution of exercises,
Execution of a project
M_W002 identyfikować zachowania zakupowe konsumentów i rozważać ich wpływ na wybór form reklamy ZIP2A_W04 Execution of exercises,
Execution of a project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 rozważać wybrane problemy etyczne w działalności reklamowej i uzasadnić swoje stanowisko - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 zaprojektować założenia strategii kreatywnej (brief reklamy) z uwzględnieniem psychologicznych charakterystyk docelowych odbiorców - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ograniczenia i możliwości reklamy jako narzędzia kształtowania postaw i zachowań nabywców + + - - - - - - - - -
M_W002 identyfikować zachowania zakupowe konsumentów i rozważać ich wpływ na wybór form reklamy + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Module content
Lectures (15h):

• Istota i rola reklamy w kształtowaniu postaw i zachowań nabywców.
• Reklama jako forma jednostronnej komunikacji marketingowej.
• Psychologiczne determinanty procesu decyzyjnego konsumenta – percepcja, proces uczenia się, motywacja.
• Oddziaływanie reklamy na konsumenta. Hierarchia efektów reklamy.
• Opracowanie strategii kreatywnej przy uwzględnieniu psychologicznych charakterystyk nabywcy.
• Obietnice zawarte w reklamie. Mapa percepcji konsumenta.
• Psychologiczne aspekty tworzenia przekazu reklamowego.
• Techniki badań reklamy i reakcji konsumentów.
• Etyka reklamy.

Auditorium classes (15h):

• Działanie reklamy – proces komunikacji marketingowej.
• Określenie celów kampanii reklamowej.
• Tworzenie brief’u reklamy.
• Zasady określenia odbiorcy przekazu reklamowego – identyfikacja psychologicznych czynników oddziałujących na percepcję konsumenta.
• Tworzenie przekazu reklamowego.
• Ocena psychologicznych aspektów oddziaływania różnych form reklamy.
• Zasady konstruowania różnych form reklamy z uwzględnieniem psychologicznych uwarunkowań konsumenta.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z ćwiczeń i zaliczenia ćwiczeń jest realizacja wszystkich zadań podlegających ocenie w trakcie semestru.
Podczas ćwiczeń ocenie podlegają zadania realizowane w grupach kilkuosobowych, zadania indywidualne jako prace stanowiące przygotowanie do zajęć, przygotowywane sprawozdania i prezentacje, zadania projektowe dotyczące tematyki modułu realizowane w kilkuosobowych grupach projektowych.
W przypadku nieuzyskania zaliczenia z ćwiczeń w wymaganym terminie, każdemu studentowi przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.
Pozostałe warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa to średnia ważona z pozytywnych ocen: oceny z zaliczenia ćwiczeń (40%) i oceny z projektu semestralnego (60%). Ocena z zaliczenia ćwiczeń to średnia arytmetyczna ocen cząstkowych z ćwiczeń realizowanych podczas zajęć w grupach, zadań indywidualnych oraz prezentacji.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Tryb i sposób odrabiania nieobecności ustala prowadzący, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Prerequisites and additional requirements:

Recommended literature and teaching resources:

Blythe J., Komunikacja marketingowa, PWE, Warszawa 2002.
Caples J., Mahn Fred E., Skuteczna reklama. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001.
Doliński D., Psychologia reklamy. Agencja Reklamowa „AIDA”, Wrocław 2001.
Kall J., Branding na smartfonie. Komunikacja mobilna marki, Oficyna Wydawnicza a Wolters Kluwer
business, Warszawa 2015.
Kall J., Reklama, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. Warszawa 2002.
Kotler P., Keller K. L., Marketing, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2013.
Kuś G., Decyzje zakupowe konsumentów a systemy komunikowania, Novae Res Wydawnictwo Innowacyjne, Gdynia 2011.
Nierenberg B., Wybrane problemy badania skuteczności reklamy. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2000.
Nowak W.P., Media planning. Wyd. Marketingowy Dom Wydawniczy Proteus, Kraków 2001.
Russell J. T., Lane W. R., Reklama wg Ottona Klepnera. Wyd. FELBERG SJA, 2000.
Taranko T., Komunikacja marketingowa. Istota, uwarunkowania, efekty, Wydawnictwo Nieoczywiste, Siedlisko 2018.
Tarczydło B., Metodyka kształtowania wizerunku marki, Rozprawy. Monografie nr 298, Wydawnictwa AGH, Kraków 2013.
Wiktor J. W., Komunikacja marketingowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

PROSZOWSKA Anita, Promocja w mediach społecznościowych w warunkach kryzysu [w:] Zmiana warunkiem sukcesu: odnowa przedsiębiorstw – czego nauczył nas kryzys? red. nauk. Jan Skalik, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 385–390.
PRYMON-RYŚ Ewa, Marketing communication plan for introducing a new brand into the market [w:] Marketing and logistics problems in the management of organization, eds. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2011, s. 97–111.
PRYMON-RYŚ Ewa,Wykorzystanie portali społecznosciowych w zarządzaniu relacjami z klientem [w:] Etyka, kultura organizacyjna i społeczna odpowiedzialność biznesu w kształtowaniu potrzeb i relacji z klientami, red. nauk. Honorata Howaniec, Zbigniew Malara, Wiesław Waszkielewicz, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2014, s. 181–193.
TARCZYDŁO Beata, Kreowanie pozytywnych doświadczeń interesariuszy w kampanii komunikacji
marketingowej, [w:] Koncepcje, metody i uwarunkowania rozwoju organizacji, red. nauk. Piotr Dziwiński,
Honorata Howaniec, Zbigniew Malara, Wiesław Waszkielewicz, Wydawnictwa AGH, Kraków 2014, s.
205–211.
TARCZYDŁO Beata, Wzbudzanie emocji i kreowanie doświadczeń w kampanii komunikacji
marketingowej, Marketing i Rynek 4/2014, s. 159–165.
TARCZYDŁO Beata, Neurobadania skuteczności reklamy – przykłady zastosowań, Marketing i Zarządzanie
2017, 3 (49), s. 85–93. DOI: 10.18276/miz.2017.49-08.

Additional information:

Podczas realizacji treści programowych modułu wykorzystane zostanie oprogramowanie z pakietu Adobe Creative Cloud.