Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Patologie stosunków interpersonalnych w organizacjach
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-2-311-s
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr inż. Guca Stanisława (sguca@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Patologia stosunków interpersonalnych zajmuje się niebezpiecznymi zjawiskami, nierzadko ukrytymi, które jednak mogą gwałtownie się rozwinąć i przybrać charakter epidemii, określeniem przyczyn i skutków patologicznych zachowań oraz sposobom zapobiegania im.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 potrafi rozwijać i skutecznie wykorzystywać zdolności interpersonalne dla przeciwdziałania zjawiskom patologicznym stosunków interpersonalnych w organizacji ZIP2A_K01 Presentation
Skills: he can
M_U001 opisuje główne przejawy patologii stosunków interpersonalnych w organizacji ZIP2A_U05 Presentation,
Test
M_U002 potrafi analizować przyczyny i skutki patologii stosunków interpersonalnych w organizacji ZIP2A_U03 Presentation,
Test
M_U003 potrafi zwrócić szczególną uwagę na rangę tego problemu we właściwym spełnianiu funkcji menedżerskich ZIP2A_U03 Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 opisuje rolę i znaczenie kształtowania się stosunków interpersonalnych ze względu na wewnątrzorganizacyjne uwarunkowania ZIP2A_W04 Test
M_W002 opisuje rolę i znaczenie kształtowania się stosunków interpersonalnych ze względu na wewnątrzorganizacyjne uwarunkowania ZIP2A_W04 Test
M_W003 wyjaśnia zewnętrzne uwarunkowania stosunków interpersonalnych wynikające z bliższego i dalszego otoczenia ZIP2A_W04 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 potrafi rozwijać i skutecznie wykorzystywać zdolności interpersonalne dla przeciwdziałania zjawiskom patologicznym stosunków interpersonalnych w organizacji - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 opisuje główne przejawy patologii stosunków interpersonalnych w organizacji - + - - - - - - - - -
M_U002 potrafi analizować przyczyny i skutki patologii stosunków interpersonalnych w organizacji - + - - - - - - - - -
M_U003 potrafi zwrócić szczególną uwagę na rangę tego problemu we właściwym spełnianiu funkcji menedżerskich - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 opisuje rolę i znaczenie kształtowania się stosunków interpersonalnych ze względu na wewnątrzorganizacyjne uwarunkowania + + - - - - - - - - -
M_W002 opisuje rolę i znaczenie kształtowania się stosunków interpersonalnych ze względu na wewnątrzorganizacyjne uwarunkowania + + - - - - - - - - -
M_W003 wyjaśnia zewnętrzne uwarunkowania stosunków interpersonalnych wynikające z bliższego i dalszego otoczenia + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 82 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (15h):

1. Rola i znaczenie stosunków interpersonalnych w organizacji.
2. Specyfika organizacji a kształtowanie się stosunków interpersonalnych
3.Typologia stosunków interpersonalnych w aspekcie do władzy, komunikacji, kooperacji.
4. Zewnętrzne uwarunkowania stosunków interpersonalnych wynikające z bliższego
i dalszego otoczenia.
5. Wewnątrzorganizacyjne uwarunkowania stosunków interpersonalnych.
6. Kryteria określające stosunki interpersonalne jako patologiczne,
7. Główne przejawy patologii stosunków interpersonalnych w organizacji.
8. Źródła patologii w stosunkach interpersonalnych.
9. Skutki patologii stosunków interpersonalnych w organizacji.
10. Przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym stosunków interpersonalnych
w organizacji.

Auditorium classes (15h):

1. Rola i znaczenie stosunków interpersonalnych w organizacji.
2 Zewnętrzne uwarunkowania stosunków interpersonalnych wynikające z bliższego i dalszego otoczenia.
3. Wewnątrzorganizacyjne uwarunkowania stosunków interpersonalnych.
4. Kryteria określające stosunki interpersonalne jako patologiczne.
5. Główne przejawy patologii stosunków interpersonalnych w organizacji.
6. Źródła patologii w stosunkach interpersonalnych.
7. Skutki patologii stosunków interpersonalnych w organizacji.
8. Przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym stosunków interpersonalnych w organizacji.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Sposób zaliczenia przedmiotu:
- prezentacja;
-kolokwium zaliczeniowe

W przypadku nie uzyskania zaliczenia studentowi przysługuje jeden termin poprawkowy

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Przy obliczaniu oceny końcowej uwzględniane są następujące elementy:
- ocena z prezentacji (50%);
- ocena z kolokwium (50%)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W razie usprawiedliwionej nieobecności studenta na zajęciach jest on zobowiązany do uzupełnienia powstałych zaległości indywidualnie.

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza na poziomie studiów I-go stopnia

Recommended literature and teaching resources:

Laszczak M., Patologia w organizacji – mechanizmy powstawania, zwalczanie, zapobieganie, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999,
Stocki R., Patologie organizacyjne – diagnoza i interwencja, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005,
Terelak J. F., Psychologia organizacji i zarządzania, Wyd. Centrum Doradztwa i Informatyki Difin sp. z oo.,
Warszawa 2007,
Zbiegień-Maciąg L, (red), Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, Wolters Kluwer , Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Guca S, Wpływ zmian strukturalnych w organizacji na powstawanie i kształtowanie się mobbingu [w:]
Poszukiwanie tożsamości organizacyjnej w jednoczącej się Europie, Zbiegień-Maciąg L., Lewicka D.,(red.), Kraków, Uczelniane Wyd. Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2004,
Guca S, Patologiczne zachowania ludzi w organizacji i w jej otoczeniu [w:] Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem pod red. L. Zbiegień-Maciąg Wolters Kluwer, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006

Additional information:

W razie dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności studenta na zajęciach jest on zobowiązany do uzupełnienia powstałych zaległości w sposób ustalany indywidualnie w każdym przypadku.