Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Marketing in property management
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-2-312-s
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Cichoń Dariusz (darek4224@tlen.pl)
Module summary

W ramach modułu student poznaje zagadnienia związane z rynkiem obrotu nieruchomościami.
Treści programowe obejmują planowanie elementów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, konstruowanie umowy najmu oraz przygotowywanie nieruchomości do obrotu na rynku nieruchomości.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 konstruować umowę o najem lokalu mieszkalnego ZIP2A_U03 Project
M_U002 rozwiązywać proste problemy w obrocie nieruchomościami ZIP2A_U03 Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 podstawowe elementy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami ZIP2A_W04 Test
M_W002 podstawowe zagadnienia teoretyczne dotyczące rynku nieruchomości ZIP2A_W04 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 konstruować umowę o najem lokalu mieszkalnego - + - - - - - - - - -
M_U002 rozwiązywać proste problemy w obrocie nieruchomościami - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 podstawowe elementy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami + - - - - - - - - - -
M_W002 podstawowe zagadnienia teoretyczne dotyczące rynku nieruchomości + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Module content
Lectures (15h):

1. Podstawowe pojęcia.
2. Elementy obrotu nieruchomościami.
3. Istota i funkcje obrotu nieruchomościami.
4. Konstrukcja umowy najmu nieruchomości mieszkalnej.
5. Cele usługi Home Staging
6. Kreacja usługi Home stagingowej.
7. Marketing na rynku nieruchomości.
8. Warianty usługi Home stagingowej i ocena wariantów postępowania.

Auditorium classes (15h):

1. Podstawowe rodzaje nieruchomości mieszkalnych
2. Prawne aspekty obrotu nieruchomościami
3. Cele właścicieli nieruchomości a warianty planu zarządzania
4. Określanie potrzeb klienta w zakresie remontu.
5. Marketingowa analiza nieruchomości.
6. Bieżąca analiza finansowa.
7. Projekt usługi Home stagingowej.
8. Analiza marketingowa.
9. Określanie możliwości efektywnego wykorzystania nieruchomości – Prezentacja projektu.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych jest przygotowanie projektu.
W przypadku nieuzyskania zaliczenia w wymaganym terminie, każdemu studentowi przysługuje
jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna z pozytywnej oceny z ćwiczeń audytoryjnych oraz pozytywnej oceny z kolokwium obejmującego treści wykładów.
Ocena z ćwiczeń audytoryjnych to ocena z projektu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. „D. Cichoń [red.], Rynek Nieruchomości. Pośrednictwo i zarządzanie. Kompendium. Wydanie III, Europejski Instytut Nieruchomości, Kraków – Warszawa 2012.
2. B. Hollins, Sadie Shinkins, Zarządzanie usługami: Projektowanie i wdrażanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
3. R. Norman, Zarządzanie usługami: strategie i przywództwo w biznesie, Wydawnictwo GWP, Gdańsk 2012
4. M. Kasperek, Zarządzanie projektem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2011
5. A. Maurice, Zaklinacze wnętrz, Vesper, Poznań 2010.
6. A. Maurice, Całkowita przemiana, Vesper, Poznań 2010.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

„D. Cichoń [red.], Rynek Nieruchomości. Pośrednictwo i zarządzanie. Kompendium. Wydanie III, Europejski Instytut Nieruchomości, Kraków – Warszawa 2012.

Additional information:

None