Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Chemistry
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-1-102-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
Duda Jan Tadeusz (jtduda@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

W ramach modułu przestawione zostaną zagadnienia zwiazane z opisem procesów i zjawisk chemicznych oraz technologii wykorzystywanych w procesach chemicznych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Jest przygotowany do dalszego kształcenia i samokształcenia się w zakresie materiałoznawstwa, gospodarki energetycznej, ekologii i zarządzania środowiskiem oraz sterowania ciągłymi procesami produkcyjnymi. ZIP1A_K02, ZIP1A_K01 Scientific paper,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Umie przeliczać stężenia roztworów i wykonywać proste obliczenia stechiometryczne. Zna zasady bezpieczeństwa wykorzystywania toksycznych substancji chemicznych. ZIP1A_U02, ZIP1A_U07, ZIP1A_U01 Test,
Participation in a discussion
M_U002 Umie posługiwać się terminologią technologii i inżynierii chemicznej w zakresie umożliwiającym współpracę z zespołami specjalistów technologów. ZIP1A_U02, ZIP1A_U07 Activity during classes,
Examination
M_U003 Potrafi samodzielnie przygotować (na podstawie literatury) i zaprezentować opracowanie omawiające szczegółowo aspekty chemiczne i aparaturowe wybranych procesów technologii chemicznej lub chemicznych technik ochrony środowiska. ZIP1A_U02, ZIP1A_U04 Scientific paper,
Participation in a discussion
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Istotę procesów chemicznych i fizykochemicznych, ich powiązania z procesami hydrodynamicznymi oraz z konstrukcją aparatury technologicznej. Ma podstawową wiedzę o cyklu życia produktów i instalacji technologii chemicznej. ZIP1A_W03, ZIP1A_W04, ZIP1A_W02 Examination
M_W002 Rozumie źródła zagrożeń generowanych przez procesy technologii chemicznej dla środowiska naturalnego i ma podstawową wiedzę na temat możliwości technologicznych redukcji tych zagrożeń. ZIP1A_W10, ZIP1A_W03 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 45 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Jest przygotowany do dalszego kształcenia i samokształcenia się w zakresie materiałoznawstwa, gospodarki energetycznej, ekologii i zarządzania środowiskiem oraz sterowania ciągłymi procesami produkcyjnymi. - - - - - - - - + - -
Skills
M_U001 Umie przeliczać stężenia roztworów i wykonywać proste obliczenia stechiometryczne. Zna zasady bezpieczeństwa wykorzystywania toksycznych substancji chemicznych. - - - - - - - - + - -
M_U002 Umie posługiwać się terminologią technologii i inżynierii chemicznej w zakresie umożliwiającym współpracę z zespołami specjalistów technologów. - - - - - - - - + - -
M_U003 Potrafi samodzielnie przygotować (na podstawie literatury) i zaprezentować opracowanie omawiające szczegółowo aspekty chemiczne i aparaturowe wybranych procesów technologii chemicznej lub chemicznych technik ochrony środowiska. - - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 Istotę procesów chemicznych i fizykochemicznych, ich powiązania z procesami hydrodynamicznymi oraz z konstrukcją aparatury technologicznej. Ma podstawową wiedzę o cyklu życia produktów i instalacji technologii chemicznej. + - - - - - - - - - -
M_W002 Rozumie źródła zagrożeń generowanych przez procesy technologii chemicznej dla środowiska naturalnego i ma podstawową wiedzę na temat możliwości technologicznych redukcji tych zagrożeń. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 152 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 h
Preparation for classes 46 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 16 h
Realization of independently performed tasks 28 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (45h):
Tematyka wykładów

1. Chemia i technologia chemiczna: chemia organiczna. nieorganiczna, fizyczna i analityczna; procesy chemiczne a technologie przemysłowe (etapy opracowywania nowych technologii – problemy badawcze i ekonomiczne), efekt skali – procesy ciągłe i wsadowe. Chemia wobec ewolucji celów technologii chemicznej – uwarunkowania rynkowe i ekologiczne (odpowiedzialność za pełny cykl życia produktów, energooszczędność, bezodpadowość, oszczędność materiałów).
2. Podstawowe prawa rządzące procesami chemicznymi oraz fizykochemicznymi i ich rola w technologii przemysłowej:
– Budowa materii: pierwiastek, związek chemiczny, mieszanina, struktura atomu – orbitale, układ okresowy pierwiastków, prawo Avogadro, wiązania chemiczne – typy wiązań, reaktywność substancji, kataliza,
– Klasyfikacja związków chemii nieorganicznej i organicznej,
– Typy oddziaływań międzycząsteczkowych: fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne; równowagi termodynamiczne, energie oddziaływań,
– Stany skupienia: prawa stanu płynów, ciepła przemiany, roztwory,
– Transport masy: ruch płynów – straty energii, wymuszenie przepływu – pompy.
– Transport ciepła i aparatura wymiany ciepła,
– Procesy chemiczne: ogólne równania kinetyk reakcji, równowagi chemiczne, wpływ zewnętrznych parametrów na stan równowagi, wpływ katalizatorów,
– Procesy fizykochemiczne: adsorpcja, absorpcja i ich rola w technologiach przemysłowych i ochronie środowiska,
3. Rozdział mieszanin i jego rola w technologii: równowagi termodynamiczne ciecz-para: destylacja i rektyfikacja – kolumny rektyfikacyjne; metody adsorpcyjne PSA/TSA, sita molekularne, separacja membranowa.
4. Budowa i właściwości chemiczne wybranych substancji (węglowodory, kwasy, zasady, sole, gazy cieplarniane, gaz ziemny, węgiel), wybrane reakcje chemiczne: dysocjacja i elektroliza, pH roztworów wodnych, procesy spalania paliw, ekologiczne efekty emisji CO2, NOx i SO2, procesy odsiarczania gazów odlotowych, problemy wychwytywania i składowania CO2
5. Bilanse masowe i energetyczne procesów technologicznych – zasady modelowania dynamiki procesów.
6. Podstawowe zagadnienia technologii chemicznej: procesy jednostkowe, aparatura i instalacje; czynniki wpływające na ekonomikę i ekologiczność procesów: dobór technologii (know-how), aparatura i dynamika procesu, sterowanie, zabezpieczenia; aparatura pomiarowa, układy automatyki

Workshops (15h):

Zajęcia prowadzone w różnych formach (dyskusja, prezentacje, zadania tablicowe) zgodnie z tematyką wykładów.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Workshops: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady zaliczania zajęć:
Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczenia. Student, który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż 20% zajęć i jego wyniki w nauce były negatywne może zostać pozbawiony, przez prowadzącego zajęcia, możliwości poprawkowego zaliczania zajęć. Od takiej decyzji prowadzącego (np. warsztaty) student może się odwołać do prowadzącego moduł, a od decyzji prowadzącego moduł do właściwego Dziekana..
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie w wymaganych terminach zaliczeń z pozostałych form zajęć.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Workshops:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wystawiana jest przez osobę odpowiedzialną za moduł jako średnia z ćwiczeń warsztatowych z wagą 0.45, z egzaminu końcowego testowego (waga 0.55). Ocenę zaokrągla się zależnie od obecności na wykładach, z możliwością podniesienia (maks. o 1.0) na podstawie dodatkowego kolokwium ustnego.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach może nastąpić tylko na podstawie zwolnienia lekarskiego lub pisma urzędowego (np. wezwania do sądu). Student, który ma nieobecność usprawiedliwioną, może zaliczać opuszczone zajęcia w formie i terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia. Student, który ma nieobecność nieusprawiedliwioną, nie ma takiej możliwości.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

podstawowa:
1. Banaś J., Solarski W. (red.): Chemia dla inżynierów. Materiały do kształcenia w systemie otwartym – praca zbiorowa. UWND AGH, Kraków 2003.
2. Banaś J., Solarski W. e-Chemia – podstawy. Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków 2002. http://oen.dydaktyka.agh.edu.pl/dydaktyka/chemia/a_e_chemia/
3. Molenda J.:. Technologia chemiczna, WSziP, Warszawa 1997.

uzupełniająca:
1. Kafarow W.W.: Metody cybernetyki w chemii i technologii chemicznej, WNT, Warszawa 1979.
2. Taniewski M.: Przemysłowa synteza organiczna. Kierunki rozwoju. PWN. Warszawa 1999.
3. Sawicka J., Janik-Kilian A., Cejnar W., Urbańczyk G.: Tablice chemiczne, Wyd. Podkowa, Gdańsk 2008.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Kwiatkowski M., Duda J.T., Milewska-Duda J.: Application of the LBET class models with the original fluid state model to an analysis of single, double and triple carbon dioxide, methane and nitrogen adsorption isotherms. Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects 2014, vol. 457, s. 449–454.

2. Duda J.T., Milewska-Duda J., Kwiatkowski M., Ziółkowska M.: A geometrical model of random porous structures to adsorption calculations. Adsorption: Journal of the International Adsorption Society 2013 vol.19 iss. 2–4, s. 545–555.

3. Kwiatkowski M., Duda J.T.: Szybka wielowariantowa analiza izoterm adsorpcji ditlenku węgla i metanu. Przemysł Chemiczny 2014 t. 93 nr 6, s. 878–881.

Additional information:

Brak