Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Materiałoznawstwo
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-1-104-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Kubińska-Jabcoń Ewa (ejabcon@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Moduł ma na celu zapoznanie studentów z podstawową wiedzą dotyczącą wszystkich grup materiałów oraz podstawowymi metodami ich badań.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 samodzielnego kontynuowania, uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności oraz pełnienia ról zawodowych. ZIP1A_K03, ZIP1A_K01 Test
Skills: he can
M_U001 wybierać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich z zakresu doboru materiałów, metody, narzędzia analityczne, eksperymentalne i informatyczne oraz potrafi oceniać te rozwiązania pod względem zastosowanych materiałów. ZIP1A_U06, ZIP1A_U01 Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 metody, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich ZIP1A_W04 Test
M_W002 techniki i technologie wytwarzania materiałów oraz podstawowe ich struktury i właściwości. ZIP1A_W04 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 samodzielnego kontynuowania, uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności oraz pełnienia ról zawodowych. - - - - - - - - + - -
Skills
M_U001 wybierać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich z zakresu doboru materiałów, metody, narzędzia analityczne, eksperymentalne i informatyczne oraz potrafi oceniać te rozwiązania pod względem zastosowanych materiałów. - - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 metody, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich + - - - - - - - - - -
M_W002 techniki i technologie wytwarzania materiałów oraz podstawowe ich struktury i właściwości. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Module content
Lectures (15h):
 1. Klasyfikacja materiałów w technice. Budowa wewnętrzna materiałów.

 2. Wady kryształów i mechanizmy odkształcenia materiałów krystalicznych.

 3. Klasyfikacja i właściwości materiałów ceramicznych, polimerowych oraz drewna.

 4. Budowa i właściwości materiałów kompozytowych.

 5. Materiały do pracy w obniżonych i podwyższonych temperaturach.

 6. Omówienie właściwości i technologii otrzymywania oraz modyfikacji wybranych stopów metali (stopów żelaza z węglem i stopów metali kolorowych).

 7. Zużycie korozyjne i ochrona przed korozją materiałów.

 8. Zużycie tribologiczne materiałów. Materiały ślizgowe i smary.

 9. Materiały do pracy w obniżonych i podwyższonych temperaturach.

Workshops (30h):

1. Cele i metody badania właściwości podstawowych materiałów. Badania nieniszczące materiałów.
2. Próby wytrzymałościowe statycznego rozciągania, zginania i ściskania.
3. Próby skręcania, wytrzymałości zmęczeniowej i odporności na pełzanie oraz udarności.
4. Badania mikroskopowe materiałów i twardości materiałów.
5. Badania technologiczne metali – obrabialność, lejność, tłoczność, utwardzalność.
6. Zasady normalizacji dotyczące klasyfikacji i badania właściwości materiałów. Samodzielne opracowanie pisemne dotyczące badania materiału na podstawie wybranej normy.
7. Badania właściwości materiałów ceramicznych.
8. Badania właściwości materiałów polimerowych.
9. Badania właściwości drewna.
10. Badania właściwości cieplnych, elektrycznych i magnetycznych materiałów.
11. Badania właściwości trybologicznych (ciernych i ślizgowych) oraz odporności na korozję.
12. Badania właściwości smarów.
13. Zasady doboru materiałów w zależności od wymagań i cech materiałowych oraz stosowanie materiałów alternatywnych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Workshops: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie z ćwiczeń uzyskiwane jest na podstawie przygotowania i opracowania samodzielnego projektu oraz pisemnego kolokwium z całości zrealizowanego materiału.

Zaliczenie z wykładów uzyskiwane jest na podstawie pisemnego kolokwium z całości zrealizowanego materiału.

Każdemu studentowi przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego zarówno z ćwiczeń i wykładów na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Workshops:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa to średnia ważona z oceny z zaliczenia (49%) oraz z wiedzy przekazanej na wykładzie (51%).

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny końcowej jest pozytywna ocena z wszystkich przeprowadzonych kolokwiów oraz z projektu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1.Kubiński W.: Materiałoznawstwo. T. 1, Podstawowe materiały stosowane w technice. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo –Dydaktyczne AGH. Kraków 2010.

2. Kubiński W.: Inżynieria i technologie produkcji. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo –Dydaktyczne AGH. Kraków 2017.

3. Kubiński W.: Materiałoznawstwo. T. 2. Materiały do określonych zastosowań w różnych dziedzinach techniki. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo –Dydaktyczne AGH. Kraków 2011.
4. Kubiński W.: Wybrane metody badania materiałów : badanie metali i stopów. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2016.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Use of eddy currents effect in the research over tribological properties of strip mill rolls / KUBIŃSKA-JABCOŃ Ewa, NIEKURZAK Mariusz, KUBIŃSKI Wiktor // W: Metal 2015 : 24\textsuperscript{th} international conference on Metallurgy and materials : June 3\textsuperscript{rd}–5\textsuperscript{th} 2015, Brno, Czech Republic : proceedings of abstracts / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2015. — ISBN: 978-80-87294-58-1. — S. 181. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. [1–7] poz. 3594. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 7, Abstr.

2.Prognozowanie czasów przebudów walców w zespole walcowniczym dla potrzeb operacyjnego planowania produkcji — Prediction of rebuilding time of rolls in the team rolling in order to planning for operational production / Wiktor KUBIŃSKI, Mariusz NIEKURZAK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2014 t. 81 nr 6, s. 379–384. — Bibliogr. s. 384.

3.Opracowanie procesu walcowania kształtowników prostokątnych w walcarce do rur z wykorzystaniem programów komputerowych 3D — The study of rolling process or ractangular of hollow sections in tube rolling mill by using 3D computer programs / Wiktor KUBIŃSKI, Krzysztof Stefański // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka 2014 / pod red. nauk. Piotra Łebkowskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 1 dysk optyczny. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0583). — e-ISBN: 978-83-7464-732-8. — S. 466–480. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 480, Streszcz., Summ.

4.Komputerowe wspomaganie systemu produkcyjnego walcowni taśm stalowych na gorąco — Computer aided production system the hot rolling mill / Wiktor KUBIŃSKI, Mariusz NIEKURZAK, Ewa KUBIŃSKA-JABCOŃ // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2013 t. 80 nr 12, s. 839–846. — Bibliogr. s. 846.

5. Gospodarka walcami w ujęciu logistycznego systemu transportu technologicznego — Economy rolls in terms of the logistics system transport technology / Mariusz NIEKURZAK, Wiktor KUBIŃSKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2014 R. 81 nr 2, s. 105–110. — Bibliogr. s. 110.

Additional information:

„Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów”.