Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Maszynoznawstwo
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-1-105-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Rumin Rafał (rrumin@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Przedmiot przybliża tematykę dotyczącą poszczególnych grup maszyn, w tym zwłaszcza budowy maszyn: a) przepływowych,
b) wyporowych,
c) siłowników
d) kotłów
g) sprzęgła,

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 pozyskiwać informacje z katalogów branżowych oraz Polskich Norm dotyczące konstrukcji maszyn i urządzeń technicznych oraz wykonać podstawowe obliczenia wynikające z zastosowania wybranych elementów mechanicznych. ZIP1A_U04 Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 klasyfikację maszyn ZIP1A_W01 Examination
M_W002 podstawowe prawa hydromechaniki i termodynamiki w układach maszynowych ZIP1A_W02 Examination
M_W003 pojęcie cyklu życia urządzeń i obiektów technicznych oraz podstawowe procesy w nim zachodzące ZIP1A_W03 Examination
M_W004 podstawowe prawa mechaniki w układach maszynowych ZIP1A_W02 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 pozyskiwać informacje z katalogów branżowych oraz Polskich Norm dotyczące konstrukcji maszyn i urządzeń technicznych oraz wykonać podstawowe obliczenia wynikające z zastosowania wybranych elementów mechanicznych. - - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 klasyfikację maszyn + - - - - - - - - - -
M_W002 podstawowe prawa hydromechaniki i termodynamiki w układach maszynowych + - - - - - - - - - -
M_W003 pojęcie cyklu życia urządzeń i obiektów technicznych oraz podstawowe procesy w nim zachodzące + - - - - - - - - - -
M_W004 podstawowe prawa mechaniki w układach maszynowych + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 23 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (30h):
Wprowadzenie do inżynierii systemów maszynowych

1. Wprowadzenie do inżynierii systemów maszynowych
2. Podstawy projektowania, konstruowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn
3. Wybrane problemy mechaniki i wytrzymałości materiałów
4. Wprowadzenie do termodynamiki technicznej
5. Wprowadzenie do hydromechaniki
6. Przegląd typowych rozwiązań systemów maszynowych
a) łożyska,
b) sprzęgła,
c) przekładnie mechaniczne,
d) urządzenia dźwigowe i transportowe,
e) silniki pneumatyczne i hydrauliczne,
f) pompy, sprężarki i chłodziarki,
g) wentylatory i dmuchawy,
h) silniki spalinowe.

Workshops (15h):

1. Wprowadzenie
2. Tolerancje i pasowanie
3. Rysunek techniczny
4. Hydrostatyka i hydrodynamika
5. Silniki wodne
6. Pompy wodne
7. Silniki cieplne
8. Kotły parowe
9. Sprężarki

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Workshops: W trakcie zajęć warsztoatowych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie zajęć warsztatowych.
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest zrealizowanie projektu.
W przypadku nieuzyskania zaliczenia w wymaganym terminie, każdemu studentowi przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Workshops:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: dczas zajęć studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy i implementują je do wykonywanego projektu. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień, moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem i koryguje błędy projektowe.
Method of calculating the final grade:

Ocena z ćwiczeń

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1.Biały W., Maszynoznawstwo, WNT, Warszawa 2004 r.
2.Dziama A., Metodyka konstruowania maszyn, PWN, Warszawa 1985 r.
3.Dobrzański T.: Rysunek techniczny maszynowy. Warszawa: WNT 2004.
4.Kurmaz L.W., Podstawy konstrukcji maszyn, projektowanie, PWN, Warszawa 1999 r.
5.Osiński Z.: Podstawy konstrukcji maszyn. Warszawa: PWN 1999.
6.Poradnik inżyniera mechanika – tom II, WNT Warszawa, 1994 r.
7. Podstawy maszynoznawstwa – Witold Biały, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2017.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None