Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Business Law
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-1-106-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Molis Janusz (jmolis@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Moduł przedstawia podstawowe zasady i regulacje prawne dotyczące funkcjonowania przedsiebiorstw.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Potrafi samodzielnie zakładać działalność gospodarczą ZIP1A_U05 Presentation,
Oral answer,
Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw ZIP1A_W08 Presentation,
Oral answer,
Test
M_W002 Zna prawne zasady funkcjonowania organizacji, które pozwalają na skuteczne zarządzanie w zmieniających się warunkach gospodarczych ZIP1A_W10 Presentation,
Oral answer,
Test
M_W003 Zna kluczowe regulacje prawne dotyczące działalności podmiotów gospodarczych ZIP1A_W10 Presentation,
Oral answer,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Potrafi samodzielnie zakładać działalność gospodarczą + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna prawne zasady funkcjonowania organizacji, które pozwalają na skuteczne zarządzanie w zmieniających się warunkach gospodarczych + + - - - - - - - - -
M_W003 Zna kluczowe regulacje prawne dotyczące działalności podmiotów gospodarczych + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 28 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (15h):
Prawo gospodarcze

Wykład dotyczy następujących zagadnień:
1. Stosunek prawno – gospodarczy
2. Podmioty prawa gospodarczego
3. Czynności prawne
4. Spółka jawna
5. Spółka cywilna
6. Spółka partnerska
7. Spółka komandytowa
8. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
9. Spółka akcyjna
10. Spółka komandytowo – akcyjna

Auditorium classes (15h):
Prawo gospodarcze

Ćwiczenia dotyczą następujacych zagadnień:
1. Stosunek prawno – gospodarczy
2. Podmioty prawa gospodarczego
3. Czynności prawne
4. Spółka jawna
5. Spółka cywilna
6. Spółka partnerska
7. Spółka komandytowa
8. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
9. Spółka akcyjna
10. Spółka komandytowo – akcyjna

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady zaliczania zajęć:
Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczenia. Student, który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż 20% zajęć i jego wyniki w nauce były negatywne może zostać pozbawiony, przez prowadzącego zajęcia, możliwości poprawkowego zaliczania zajęć. Od takiej decyzji prowadzącego np. ćwiczenia student może się odwołać do prowadzącego moduł, a od decyzji prowadzącego moduł do własciwego Dziekana.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Średnia arytmetyczna z zaliczenia poszczególnych ćwiczeń.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach może nastąpić tylko na podstawie zwolnienia lekarskiego lub pisma urzędowego (np. wezwania do sądu). Student, który ma nieobecność usprawiedliwioną, może zaliczać opuszczone zajęcia w formie i terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia. Student, który ma nieobecność nieusprawiedliwioną, nie ma takiej możliwości.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

K. Czajkowska-Matosiuk, Prawo gospodarcze i spółek, Beck 2011
M. Etel, Publiczne prawo gospodarcze. Ćwiczenia. 2011

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

J. Molis, Statut spółki akcyjnej [w:] A. Kidyba [red.] Meritum Prawo Spółek, Warszawa 2016, s. 1478-1515.
A. Zielińska, Ochrona danych osobowych w świetle wybranych orzeczeń sądów administracyjnych. Aspekty praktyczne realizacji prawa do ochrony [w:] P. Górski [red.] Społeczno-kulturowe i prawne aspekty zarządzania organizacjami, Kraków 2013, s. 111-120.
M. Brożyna, Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych w: komentarz do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej LEX
M.Brożyna, Poręczenie [w:]F. Zoll (red.), Dochodzenie należności
M. Brożyna Kilka uwag o przedsiębiorstwie społecznym i „właściwej" formie prawnej dla jego prowadzenia [w:] Zmiany demograficzne i społeczne w Polsce i Europie wyzwaniem dla nauki i praktyki zarządzania / pod red. Piotra Górskiego. — Kraków

Additional information:

brak