Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Podstawy informatyki
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-1-107-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr Basiura Beata (bbasiura@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Celem zajęć jest zaznajomienie studenta z użytkowaniem podstawowego oprogramowania biznesowego i pokazanie roli informatyki w zarządzaniu firmą.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Jest gotowy do: uczestniczenia w przygotowaniu projektów społecznych wymagających technik informatycznych oraz do doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności w zmieniających się technologiach informatycznych, a także w zintegrowanych systemach w przetwarzania informacji ZIP1A_K02, ZIP1A_K01 Project
Skills: he can
M_U001 Potrafi: posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi i narzędziami informatycznymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności zarządczej i inżynierskiej ZIP1A_U03, ZIP1A_U01 Test,
Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna i rozumie: metody i narzędzia, w tym technologie systemów operacyjnych i graficzny interfejs użytkownika, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, dokumenty złożone, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące ZIP1A_W09 Test
M_W002 Zna i rozumie: kluczowe zagadnienia związane z zastosowaniem informatyki w zarządzaniu i inżynierii produkcji ZIP1A_W09, ZIP1A_W04 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Jest gotowy do: uczestniczenia w przygotowaniu projektów społecznych wymagających technik informatycznych oraz do doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności w zmieniających się technologiach informatycznych, a także w zintegrowanych systemach w przetwarzania informacji - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi: posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi i narzędziami informatycznymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności zarządczej i inżynierskiej - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie: metody i narzędzia, w tym technologie systemów operacyjnych i graficzny interfejs użytkownika, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, dokumenty złożone, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie: kluczowe zagadnienia związane z zastosowaniem informatyki w zarządzaniu i inżynierii produkcji + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 7 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Module content
Lectures (15h):
Wykłady:

Wprowadzenie do informatyki
Systemy operacyjne
Graficzny interfejs użytkownika
Przetwarzanie tekstów
Arkusze kalkulacyjne
Dokumenty złożone
Grafika prezentacyjna
Sieci komputerowe ich typologia i zasady działania
Internet: struktura i zawartość informacyjna
Zastosowanie informatyki w zarządzaniu

Project classes (15h):
Ćwiczenia projektowe

Przetwarzanie tekstu: formatowanie, posługiwanie się stylami, nagłówki i stopki, spis treści, przypisy.
Arkusz kalkulacyjny: zaawansowane metody analizy danych, sumy częściowe, filtry, tabele przestawne, optymalizacja, graficzna prezentacja wyników, wykorzystanie zaawansowanych formuł i funkcji
Prezentacja wyników: Przygotowanie prezentacji

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena z ćwiczeń projektowych wystawiana jest jako średnia ważona:
• znajomości materiału weryfikowanej w postaci sprawdzianu na ćwiczeniach – waga 0.8
• oceny z prezentacji/projektu – waga 0.2

W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej student ma prawo do dwóch dodatkowych zaliczeń przedmiotu w postaci sprawdzianu organizowanych przez prowadzącego przedmiot pierwszy sprawdzian w terminie sesji egzaminacyjnej, a drugi w sesji poprawkowej.

Wszystkie oceny ustalane są zgodnie ze skalą ocen obowiązującą w regulaminie AGH, przyporządkowującą procent opanowania materiału konkretnej ocenie.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wystawiana jest przez prowadzącego wykład jako średnia z oceny wykonanych zadań z wykładu oraz oceny z ćwiczeń projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaliczenie nieobecności usprawiedliwionej wymaga zaliczenia ustnego w trakcie godzin konsultacji; Nieobecność usprawiedliwiona na sprawdzianie wymaga napisania kolokwium w terminie ustalonym przez władze Uczelni dla danego semestru.
Usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach nie zwalnia z konieczności zaliczenia sprawdzianu.
Nieusprawiedliwiona nieobecność skutkuje utrata terminu.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Literatura

1 Durka P.J. Internet. Komputer. Cyfrowa Rewolucja. PWN, Warszawa 2000. Wersja sieciowa książki: http://brain.fuw.edu.pl/~durka/KIC/index.html.
2. Janowski J. Technologia informacyjna. Wydawnictwo Difin, 2009.
3. M. Lewandowski, Tworzenie makr w VBA dla Excela 2010/2013. Ćwiczenia. Helion, Gliwice 2014.
4. Smogur Z. Excel w zastosowaniach inżynieryjnych. Helion, Gliwice 2008.
5. Turban E., Volonino L., Wood G.R. Information Technology for Management. Wiley, 2015.
6. www.kis.zarz.agh.edu.pl – strona Katedry Informatyki Stosowanej z materiałami dydaktycznymi.

Oprogramowanie
1. System operacyjny MS Windows
2. Visual Basic for Application
3. Arkusz kalkulacyjny
4. Bazy danych
5. Przeglądarka

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Development of a support system for managing the cyber security of information and communication environment of transport / Valeriy Lakhno, Alexander PETROV, Anton Petrov // W: Information Systems Architecture and Technology : proceedings of 38th international conference on Information Systems Architecture and Technology – ISAT 2017 : [September 17-19, 2017, Szklarska Poręba, Poland], Pt. 2 / eds. Jerzy Świątek, Leszek Borzemski, Zofia Wilimowska. — Cham : Springer International Publishing, cop. 2018. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; vol. 656). — ISBN: 978-3-319-67228-1 ; e-ISBN: 978-3-319-67229-8. — S. 113–127. — Bibliogr. s. 125–127, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-09-07

2. Web-based capable to promise system / Adam STAWOWY, Jerzy DUDA, Andrzej OSYCZKA, Rafał JANKOWSKI // W: Information technologies in economics and innovative management = Technologie informacyjne w ekonomii i innowacyjnym zarządzaniu / ed. Jan Tadeusz Duda. — Cracow : AGH University of Science and Technology Press, 2007. — ISBN: 978-83-7464-155-5. — S. 42–56. — Bibliogr. s. 56, Summ.

3. Filling assessment model of strategic cost management system (SCMS) / Oleksandr PETROV, Yevheniia Minina // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ; ISSN 1734-5391. — 2018 nr 14, s. 260–276. — Bibliogr. s. 275–276, Summ., Streszcz.. — Błędny zapis imienia autora: Okeksandr Petrov. — tekst: https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZESZYT-NAUKOWY-NR-14.pdf

4. An application of advanced information technology in foundry engineering / A. MACIOŁ, R. WRONA, A. STAWOWY // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2010 vol. 10 iss. 2, s. 83–88. — Bibliogr. s. 88, Abstr.

5. Models, methods and information technologies of protection of corporate systems of transport based on intellectual identification of threats — Modele, metody i technologie w ochronie informatycznych systemów transportu w oparciu o inteligentną identyfikację zagrożeń / Valerie Lahno, Alexander PETROV // W: Strategiczne i operacyjne doskonalenie procesów w obszarze zarządzania i inżynierii produkcji – zagadnienia wybrane / red. nauk. Marek Dudek, Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2015. — ISBN: 978-83-65182-39-5. — S. 29–50. — Bibliogr. s. 49–50, Summ.

Additional information:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.