Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Electromagnetic processes
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-1-202-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Mikulik Jerzy (jmikulik@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Student poznaje podstawowe zjawiska elektromagnetyczne

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 raportować i interpretować wyniki pomiarów ZIP1A_U06 Test
M_U002 zinterpretować i rozpoznać zjawiska elektromagnetyczne. ZIP1A_U06 Test,
Examination
M_U003 rozwiązywać proste zadania z zakresu elektrostatyki oraz magnetyzmu ZIP1A_U06 Examination,
Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 podstawowe zjawiska z zakresu elektrostatyki oraz magnetyzmu ZIP1A_W02 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 raportować i interpretować wyniki pomiarów - - - - - - - - + - -
M_U002 zinterpretować i rozpoznać zjawiska elektromagnetyczne. - - - - - - - - + - -
M_U003 rozwiązywać proste zadania z zakresu elektrostatyki oraz magnetyzmu - - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 podstawowe zjawiska z zakresu elektrostatyki oraz magnetyzmu + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 12 h
Realization of independently performed tasks 26 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (30h):
Procesy elektromagnetyczne

1. Wprowadzenie – zjawiska ogólne w polu elektromagnetycznym,
2. Definicja ładunku elektrycznego i własności elektryczne materii,
3. Pojęcie pola elektrycznego,
4. Prawo Gaussa dla elektryczności,
5. Pojęcie potencjału elektrycznego,
6. Definicja pojemności i własności dielektryków,
7. Zjawisko prądu elektrycznego i jego parametry,
8. Definicja siły elektromotorycznej,
9. Pojęcie pola magnetycznego,
10. Prawo Ampera
11. Prawo Fradaya,
12. Zjawisko indukcyjności
13. Magnetyczne własności materii,

Workshops (15h):
Procesy elektromagnetyczne

1. Zadania z elektryczności
2. Zadania z magnetyzmu
3. Zadania z elektromagnetyzmu

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Workshops: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.
Zaliczenie z ćwiczeń uzyskiwane jest na podstawie kolokwium.
W przypadku nieuzyskania zaliczenia w wymaganym terminie, każdemu studentowi przysługuje
jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Workshops:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen pozytywnych z egzaminu (60%) oraz z pozytywnego zaliczenia ćwiczeń (40%).
Każda ocena ndst z kolejnego terminu egzaminu powoduje obniżenie oceny końcowej o 0.5 stopnia (nie dotyczy: ocena z cw. 3.0 i ocena z 3 terminu egzaminu 3.0).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia
zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z
Regulaminu Studiów.

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie modułu Fizyka

Recommended literature and teaching resources:

1. Brański W., Herman M., Widomski W. – Zbiór zadań z fizyki. Elektryczność i magnetyzm, PWN, Warszawa, 1979,
2. Holiday D, Resnick R. – Fizyka, tom2, Elektryczność i magnetyzm, WNT, Warszawa 2001,
3. Herman M., Kaletyński A., Widomski L. – Podstawy fizyki, PWN, Warszawa 1999,
4. Hennel A., Szuszkiewicz W. – Zadania i problemy z fizyki, tom 2, PWN, Warszawa, 1981,
5. Massalski J., Massalska M. – Fizyka dla inżynierów, Fizyka klasyczna, część 1, WNT, Warszawa 2005,
6. Pointon A.J. – Fizyka dla inżynierów, Biblioteka Naukowa Inżyniera, Warszawa, 1997,
7. Piekara A.H. – Elektryczność i magnetyzm, PWN, Warszawa, 1990,

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. A method for static CCTV image analysis to improve biometric security systems / Jerzy MIKULIK // International Journal of Biometrics ; ISSN 1755-8301. — 2013 vol. 5 no. 3/4, s. 306–320.
2. Solar & wind hybrid power source for residential building mathematical model approach / Jakub JURASZ, Jerzy MIKULIK // Architecture, Civil Engineering, Environment ; ISSN 1899-0142. — 2015 no. 4, s. 5–10.

Additional information:

None