Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Informatics
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-1-203-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
Stawowy Adam (astawowy@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Moduł składa się z dwóch komponentów: programowanie w języku Visual Basic for Application (VBA) i relacyjne bazy danych w zastosowaniach inżynierskich (MS Access).
Podstawowym celem zajęć jest zapoznanie studentów z w/w komponentami oraz pokazanie obszarów ich zastosowań w rozwiązywaniu problemów zarządzania produkcją.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 rozumie potrzebę stałego poszerzania wiedzy i umiejętności programistycznych, potrafi samodzielnie doskonalić umiejętności programowania oraz projektowania baz danych ZIP1A_K01 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 umie napisać i uruchomić program VBA do obliczeń biznesowych i inżynierskich ZIP1A_U01 Activity during classes,
Test
M_U002 potrafi stosować bazy danych oraz wykorzystywać systemy informatyczne wspomagające procesy podejmowania decyzji ZIP1A_U04 Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 zna i rozumie zasady algorytmizacji zadań, zapisu algorytmów, zna zasady programowania strukturalnego ZIP1A_W09 Test
M_W002 zna narzędzia baz danych służące do gromadzenia, analizy i prezentacji danych inżynierskich i ekonomicznych ZIP1A_W09 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 rozumie potrzebę stałego poszerzania wiedzy i umiejętności programistycznych, potrafi samodzielnie doskonalić umiejętności programowania oraz projektowania baz danych + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 umie napisać i uruchomić program VBA do obliczeń biznesowych i inżynierskich + - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi stosować bazy danych oraz wykorzystywać systemy informatyczne wspomagające procesy podejmowania decyzji + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna i rozumie zasady algorytmizacji zadań, zapisu algorytmów, zna zasady programowania strukturalnego + - - + - - - - - - -
M_W002 zna narzędzia baz danych służące do gromadzenia, analizy i prezentacji danych inżynierskich i ekonomicznych + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 102 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 20 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Contact hours 2 h
Module content
Lectures (15h):

 1. Systemy informatyczne w organizacjach.
 2. Cykl życia systemów informatycznych.
 3. Relacyjne bazy danych.
 4. Pojęcie algorytmu. Cechy algorytmów, sposoby zapisu. Schematy blokowe.
 5. Zasady komputerowej realizacji algorytmów. Charakterystyka i klasyfikacja języków programowania.
 6. Zasady implementacji algorytmów w językach programowania: podstawowe elementy i konstrukcje języków algorytmicznych. Wyrażenia arytmetyczne, logiczne. Dane i ich komputerowa reprezentacja. Zmienne, typy zmiennych, stałe, zmienne tablicowe.
 7. Funkcje wbudowane i funkcje użytkownika. Zasady wydzielania funkcji. Funkcje iteracyjne i rekurencyjne.
 8. Testowanie i śledzenie działania programu.

Project classes (30h):

 1. Schematy blokowe dla wybranych problemów.
 2. Opanowanie umiejętności posługiwania się narzędziem programistycznym VBA: edycja kodu, identyfikacja błędów, uruchamianie programów, zapis kodu do pliku.
 3. Kodowanie i uruchamianie programów o wzrastającym poziomie trudności.
 4. Projektowanie relacyjnych baz danych.
 5. System zarządzania bazami danych MS Access.
 6. Tworzenie aplikacji w MS Access.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie poprawkowe polega na ponownym zdawaniu kolokwium w trakcie godzin kontaktowych (maksymalnie dwie próby). Niezaliczony projekt musi być uzupełniony w terminie ustalonym przez władze Uczelni dla danego semestru.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wystawiana jest przez prowadzącego wykład na podstawie oceny z ćwiczeń projektowych.
Ocena z ćwiczeń projektowych wystawiana jest jako średnia ocen uzyskanych z kolokwium oraz oceny projektu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach nie zwalnia z konieczności zaliczenia kolokwium i wykonania projektu.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawy informatyki. Znajomość matematyki na poziomie szkoły średniej.

Recommended literature and teaching resources:
 1. Carmen T. H., Leiserson C. E., Riverst R. L.:. Wprowadzenie do algorytmów, WNT, Warszawa 2002.
 2. Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów. Zintegrowane systemy transakcyjne. PWN, Warszawa 2011.
 3. Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów. Systemy Business Intelligence. PWN, Warszawa 2008.
 4. Jelen B., Syrstad T., Microsoft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela, Helion, Gliwice 2011.
 5. Mendrala D., Szeliga M., Access 2013 PL. Helion, Gliwice 2014.
 6. Osyczka A., Jankowski R., Skalna I., Krajewski P.: Visual Basic dla Aplikacji, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2006.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 1. Macioł A., Stawowy A., Wrona R., Macioł P.: An attempt at formulation of ontology for technological knowledge comprised in technical standards, Archives of Metallurgy and Materials, 52(3), 2007, str. 381-388.
 2. Macioł A., Stawowy A., Wrona R.: Relational database as a basis for formalization of technological knowledge ontology, Archives of Foundry Engineering, 9(3), 2009, str. 79-82.
 3. A. Stawowy: Evolutionary based heuristic for bin packing problem, Computers and Industrial Engineering, 55(2), September 2008, str. 465-474.
 4. Opiła J., Pełech-Pilichowski T., Problems with the storing and presentation of information, W: Information technology and law / ed. Wojciech Cyrul. — Kraków : Jagiellonian University Press, 2014. str. 27–40.
Additional information:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.