Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Grafika inżynierska
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-1-204-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
Responsible teacher:
dr inż. Rumin Rafał (rrumin@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Celem modułu jest nabycie umiejętności projektowania przy wykorzystaniu oprogramowania CAD (Computer Aided Design).
Moduł prezentuje zagadnienia z zakresu obsługi programów AutoCAD, SolidWorks, Inventor – przy stosowaniu zasad rysunku technicznego.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 tworzyć i czytać różnego rodzaju dokumentację techniczną ZIP1A_U07 Test,
Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna zasady wykonywania przekrojów oraz wymiarowania obiektów ZIP1A_W01 Test
M_W002 metody rzutowania figur i brył ZIP1A_W01 Test
M_W003 zasady wykonywania rysunków technicznych ZIP1A_W01 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 tworzyć i czytać różnego rodzaju dokumentację techniczną - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna zasady wykonywania przekrojów oraz wymiarowania obiektów + - - - - - - - - - -
M_W002 metody rzutowania figur i brył + - - - - - - - - - -
M_W003 zasady wykonywania rysunków technicznych + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Module content
Lectures (15h):
Wykład

Projektowanie obiektów i procesów jako podstawowy element działalności inżynierskiej.
Obiekty techniczne w ujęciu systemowym. Etapy istnienia wytworu technicznego.
Projektowanie techniczne i jego struktura: formułowanie i analiza problemu, poszukiwanie koncepcji, wymagania i ograniczenia, kryteria wartościowania, ocena i wybór rozwiązań.
Projektowanie zadaniowe i współbieżne.
Zasady sporządzania dokumentacji projektowej. Holistyczne ujęcie procesów projektowania.
Wpływ wzornictwa przemysłowego i ergonomii na rozwiązania projektowe.
Metody i techniki wspomagania różnych faz i etapów projektowania.
Wspomaganie graficzne w pracach inżynierskich. Narzędzia komputerowe CAD, CAM – wprowadzenie.
Formalizacja problemów inżynierskich dla potrzeb wspomagania komputerowego (problemy merytoryczne i techniczne, ekonomika wspomagania komputerowego).
Wprowadzenie zasad geometrii trójwymiarowej, euklidesowej (pojęcia, definicje, twierdzenia, wielokąty, wielościany, równoległość, prostopadłość).

Informacja o Polskich Normach – znaki graficzne: rodzaj linii, pismo, formaty, zasady wykonywania rysunków.
Geometryczne podstawy rysunku technicznego.
Rzutowanie prostokątne i aksonometryczne – punkt, prosta, płaszczyzna, wielościan, powierzchnia, bryła.
Przekroje rysunkowe, półwidok-półprzekrój, kład miejscowy, kład przesunięty.
Zasady wymiarowania.
Schematy złożonych układów technicznych w różnych obszarach inżynierii.
Schematy kinetyczne, instalacje hydrauliczne, elektryczne, elektroniczne, cieplne, chemiczne, infrastruktura budowlana i drogowa.
Praktyczne czytanie rysunków i schematów maszyn, urządzeń i układów technicznych oraz tworzenie opisu ich budowy i działania.

Treść wykładu
1. Podstawowe informacje o Polskich Normach – znaki graficzne: rodzaje linii, pismo, formaty, zasady wykonywania rysunków.
2. Geometryczne podstawy rysunku technicznego.
3. Komputerowe wspomaganie projektowania.
4. Rzutowanie prostokątne.
5. Rzutowanie aksonometryczne.
6. Przekroje rysunkowe, półwidok-półprzekrój, kład miejscowy, kład przesunięty.
7. Zasady wymiarowania, pasowania, tolerancje.
8. Schematy układów technicznych w różnych obszarach inżynierii.
9. Podstawy druku 3D

Laboratory classes (15h):
Lab

Praca z oprogramowaniem AutoCAD, SolidWorks, Inventor.

Zajęcia 1: Wprowadzenie do AutoCAD

Zajęcia 2: Rysunek w 2D, podstawowe zasady rzutowania prostokątnego

Zajęcia 3: Modelowanie w 3D

Zajęcia 4: Wprowadzenie do Solidworks. Projektowanie bryłowe

Zajęcie 5 : Rysunek pojedynczej części 3D, rzutowanie

Zajęcia 6: Oddanie projektów i prezentacje

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

??

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa uwzględnia oceny ze zrealizowanych zadań projektowych, testu zaliczeniowego oraz sprawdzianu z zagadnień podanych na wykładzie.
Ocena z zaliczenia to średnia arytmetyczna z kolokwiów śródsemestralnych.
Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny końcowej jest pozytywna ocena z wszystkich kolokwiów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

??

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

Branowski B., Wprowadzenie do projektowania. PWN. Warszawa 1998.
Dobrzański T. Rysunek techniczny maszynowy WNT, Warszawa 2007.
Gasparski W. i in., Projektoznawstwo. Elementy wiedzy o projektowaniu. WNT Warszawa 1988.
Kiciak P.: Podstawy modelowania krzywych i powierzchni. Zastosowania w grafice komputerowej. WNT, Warszawa 2000.
Kubiński W., Inżynieria i technologie produkcji. UWND AGH. Kraków 2008.
Kubiński W., Wprowadzenie do techniki. Rola i miejsce techniki w gospodarce oraz życiu społecznym. U WND AGH. Kraków 2006.
Pikoń A AutoCAD 2002. Pierwsze kroki Helion 2001.
Suseł M Komputerowa grafika inżynierska – zbiór zadań Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
Tarnowski W., Podstawy projektowania technicznego. WSI w Koszalinie, Koszalin 1989.
Tytyk E., Projektowanie ergonomiczne. PWN. Warszawa 2001.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.