Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Electrotechnics and Electronics
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-1-302-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Mikulik Jerzy (jmikulik@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Student poznaje zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z obwodami prądu stałego i zmiennego, jednofazowego.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 wyjaśnić i przedstawić wyniki przeprowadzonych eksperymentów ZIP1A_U06 Report
M_U002 rozpoznawać podstawowe elementy elektryczne i elektroniczne ZIP1A_U06 Report,
Test
M_U003 zbudować prosty obwód prądu stałego i przemiennego oraz dobrać właściwe elementy ZIP1A_U07 Report
M_U004 dobrać metodę analizy obwodów elektrycznych do rozwiązania prostego zadania ZIP1A_U06 Report,
Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 podstawowe metody analizy obwodów elektrycznych i ich klasyfikacje ZIP1A_W06 Examination
M_W002 podstawowe zasady budowy obwodów prądu stałego i przemiennego ZIP1A_W02 Examination
M_W003 podstawowe elementy obwodów elektrycznych i elektronicznych ZIP1A_W02 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 15 0 0 0 0 0 15 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 wyjaśnić i przedstawić wyniki przeprowadzonych eksperymentów - - + - - - - - - - -
M_U002 rozpoznawać podstawowe elementy elektryczne i elektroniczne - - + - - - - - + - -
M_U003 zbudować prosty obwód prądu stałego i przemiennego oraz dobrać właściwe elementy - - + - - - - - - - -
M_U004 dobrać metodę analizy obwodów elektrycznych do rozwiązania prostego zadania - - + - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 podstawowe metody analizy obwodów elektrycznych i ich klasyfikacje + - - - - - - - - - -
M_W002 podstawowe zasady budowy obwodów prądu stałego i przemiennego + - - - - - - - - - -
M_W003 podstawowe elementy obwodów elektrycznych i elektronicznych + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Module content
Lectures (15h):
Elektrotechnika i elektronika

1. Wprowadzenie – zjawiska fizyczne, jednostki, elementy obwodów elektrycznych i elektronicznych,
2. Sygnały elektryczne
3. Metody analizy obwodów elektrycznych,
4. Obwody prądu stałego, obliczanie prądów, napięć i mocy,
5. Obwody 1-fazowe prądu przemiennego, metoda rachunku symbolicznego, obliczanie prądów, napięć i mocy,
6. Metody rozwiązywania obwodów elektrycznych,

Laboratory classes (15h):
Elektrotechnika i elektronika

1. Badanie rozgałęzionego obwodu prądu stałego
2. Badanie jednooczkowego obwodu prądu przemiennego

Workshops (15h):
Elektrotechnika i elektronika

1. Zadania z obwodów prądu DC
2. Zadania z obwodów prądu AC

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Workshops: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń warsztatowych i ćwiczeń laboratoryjnych.
Zaliczenie z ćwiczeń warsztatowych uzyskiwane jest na podstawie kolokwium
Zaliczenie z ćwiczeń laboratoryjnych uzyskiwane jest na podstawie ocen cząstkowych z przygotowywanych sprawozdań z zajęć.
W przypadku nieuzyskania zaliczenia w wymaganym terminie, każdemu studentowi przysługuje
jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Workshops:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa oblicza jest jako średnia ważona z ocen pozytywnych: 50% ocena z egzaminu, 30% ocena z ćwiczeń warsztatowych oraz 20% ocena z ćwiczeń laboratoryjnych.
Każda ocena ndst z kolejnego terminu egzaminu powoduje obniżenie oceny końcowej o 1 stopień, przy czym tak kalkulowana ocena końcowa nie może być niższa niż 3.0

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia
zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z
Regulaminu Studiów.

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie modułów Fizyka oraz Procesy Elektromagnetyczne

Recommended literature and teaching resources:

1. S. Bolkowski – Teoria obwodów elektrycznych, WNT, Warszawa, 1995,
2. Z. Cichowska, M. Pasko – Zadania z elektrotechniki teoretycznej, PWN, Warszawa, 1995,
3. P. Ciechanowicz, J. Dziedzic – Zbiór zadań z elektrotechniki teoretycznej, PWN, Warszawa, 1999,
4. P. Hempowicz – Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków, WNT, Warszawa 1999,
5. Z. Majerowska – Elektrotechnika ogólna w zadaniach, PWN, Warszawa, 1984,
6. C. Rajski – Teoria obwodów, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1987,
7. H. Tunia, M. Kaźmierkowski – Automatyka napędu przekształtnikowego, PWN, Warszawa, 1997,

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Współpraca zwielokrotnionych odnawialnych źródeł energii elektrycznej z siecią zasilającą Inteligentnego Budynku — [Cooperation of multiplied renewable electrical energy sources with an intelligent building power supply network] / Jerzy MIKULIK, Marcin PAWLIK // W: Inżynieria elektryczna w budownictwie : VI krajowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 22 października 2015 / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Krakowski, [et al.]. — Kraków : Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Krakowski, 2015. — ISBN: 978-83-61702-09-2. — S. 89–92.
2. Day ahead electric power load forecasting by WT-ANN — Prognozowania obciążenia sieci elektroenergetycznej na kolejny dzień w oparciu o model WT-ANN / Jakub JURASZ, Jerzy MIKULIK // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2016 R. 92 nr 4, s. 152–154.

Additional information:

None