Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Projektowanie inżynierskie
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-1-303-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
Responsible teacher:
dr inż. Rumin Rafał (rrumin@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Moduł ma na celu zapoznanie studentów z podstawową wiedzą dotyczącą projektowania obiektów i procesów produkcyjnych przy użyciu narzędzi informatycznych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 zaprojektować zgodnie z zadaną specyfikacją rysunek techniczny maszynowy oraz tworzyć i czytać dokumentację techniczną i dokonywać analiz sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych i oceniać te rozwiązania. ZIP1A_U07 Project,
Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 zasady projektowania inżynierskiego obiektów, procesów technicznych, eksploatowania i wytwarzania maszyn z wykorzystaniem komputerowego wspomagania. ZIP1A_W01 Test
M_W002 metody, techniki, technologie, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich. ZIP1A_W04 Test
M_W003 podstawowe zagadnienia z zakresu komputerowego wspomagania prac inżtynierskich (CAD - Computer Aided Design) ZIP1A_W04 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 15 0 0 0 0 0 15 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 zaprojektować zgodnie z zadaną specyfikacją rysunek techniczny maszynowy oraz tworzyć i czytać dokumentację techniczną i dokonywać analiz sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych i oceniać te rozwiązania. - - + - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 zasady projektowania inżynierskiego obiektów, procesów technicznych, eksploatowania i wytwarzania maszyn z wykorzystaniem komputerowego wspomagania. + - - - - - - - - - -
M_W002 metody, techniki, technologie, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich. + - - - - - - - - - -
M_W003 podstawowe zagadnienia z zakresu komputerowego wspomagania prac inżtynierskich (CAD - Computer Aided Design) + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Module content
Lectures (15h):

1. Projektowanie obiektów i procesów.
2. Holistyczne ujęcie procesów projektowania.
3. Obiekty techniczne (maszyny, urządzenia i procesy) w ujęciu systemowym. Klasyfikacja ich cech.
4. Etapy istnienia wytworu technicznego.
5. Projektowanie techniczne i jego struktura: formułowanie i analiza problemu, poszukiwanie koncepcji, wymagania i ograniczenia, kryteria wartościowania, ocena i wybór rozwiązań.
6. Projektowanie zadaniowe i współbieżne.
7. Zasady sporządzania dokumentacji projektowej.
8. Elementy wzornictwa przemysłowego.
9. Wpływ ergonomii na rozwiązania projektowe.
10. Metody i techniki wspomagania różnych faz i etapów projektowania.
11. Baza wiedzy i CAD.
12. Wstęp do analizy niezawodności konstrukcji i obiektu.

Laboratory classes (15h):

1. Rzutowanie prostokątne.
2. Rzutowanie aksonometryczne.
3. Wymiarowanie
4. Przekroje i półprzekroje.
5. Widoki i półwidoki.
6. Kłady

Workshops (15h):

1. Zasady rysunku technicznego maszynowego.
2. Zasady wymiarowania (obliczania) wybranych obiektów technicznych.
3. Zasady rysunku technicznego elektrycznego.
4. Zasady rysunku technicznego budowlanego.
5. Modelowanie i optymalizacja w projektowaniu.
6. Ocena niezawodności konstrukcji i obiektów.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Workshops: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie z ćwiczeń warsztatowych uzyskiwane jest na podstawie kolokwium.
Zaliczenie z ćwiczeń laboratoryjnych uzyskiwane jest na podstawie projektu i kolokwium.
W przypadku nieuzyskania zaliczenia w wymaganym terminie, każdemu studentowi przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Workshops:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ważoną: pozytywnej oceny z zaliczenia ćwiczeń warsztatowych (24,5%), pozytywnej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych (24,5%) oraz pozytywnej oceny z kolokwium weryfikującego wiedzę z wykładów (51%).

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich przeprowadzonych kolokwiów oraz z projektu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Branowski B., Wprowadzenie do projektowania. PWN. Warszawa 1998.
Dobrzański T. Rysunek techniczny maszynowy WNT, Warszawa 2007.
Gasparski W. i in., Projektoznawstwo. Elementy wiedzy o projektowaniu. WNT Warszawa 1988.
Kiciak P.: Podstawy modelowania krzywych i powierzchni. Zastosowania w grafice komputerowej. WNT, Warszawa 2000.
Kubiński W., Inżynieria i technologie produkcji. UWND AGH. Kraków 2008.
Kubiński W., Wprowadzenie do techniki. Rola i miejsce techniki w gospodarce oraz życiu społecznym. U WND AGH. Kraków 2006.
Pikoń A AutoCAD 2002. Pierwsze kroki Helion 2001.
Suseł M Komputerowa grafika inżynierska – zbiór zadań Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
Tarnowski W., Podstawy projektowania technicznego. WSI w Koszalinie, Koszalin 1989.
Tytyk E., Projektowanie ergonomiczne. PWN. Warszawa 2001.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Inżynieria i technologie produkcji — [Engineering and technologies of production] / Wiktor KUBIŃSKI. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 364, 1 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0298). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-180-7.
2. Wprowadzenie do techniki : rola i miejsce techniki w gospodarce oraz życiu społecznym — [Introduction to techniques : the role and place of techniques in economy and social life] / Wiktor KUBIŃSKI. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 229, 1 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; 0216). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-7464-077-4.
3. Integrated logistics information systems to support the management as well as resources planning of the metallurgical enterprises — Zintegrowane logistyczne systemy informatyczne wspomagające zarządzanie i planowanie produkcji w przedsiębiorstwach hutniczych / Mariusz NIEKURZAK // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 2 dod.: Logistyka-nauka, s. 2–5. — Bibliogr. s. 5, Abstr., Streszcz.
4. Logistyczne podejście systemowe w modelowaniu i zarządzaniu przedsiębiorstwem hutniczym — Logistic system approach to the management and modelling of the metallurgical enterprise / NIEKURZAK Mariusz, KUBIŃSKA-JABCOŃ Ewa // W: LogiTrans : logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie : XI konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk, 7–10 kwietnia 2014 : materiały konferencyjne / red. nauk. Elżbieta Szychta ; Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Wydział Transportu i Elektrotechniki, Polska Akademia Nauk. Komitet Transportu. — Radom : UTH, cop. 2014. — ISBN: 978-83-7351-424-9. — S. 591. — Tekst pol.-ang.
5. Symulacja logistycznego systemu produkcji z wykorzystaniem pakietu Dosimis–3, Cz. 1 — [Production logistics simulation system using the package Dosimis–3, Pt. 1] / Wiktor KUBIŃSKI, Ewa KUBIŃSKA-JABCOŃ, Mariusz NIEKURZAK // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2012 nr 1 dod.: Logistyka nauka, s. 5–6.

Additional information:

None