Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Design thinking in management
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-1-308-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Kowalik Wojciech (wkowalik@agh.edu.pl)
Module summary

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze zdobywającą coraz większą popularność metodyką design thinking – szczególnym procesem tworzenia innowacji w nurcie projektowania zorientowanego na użytkownika. Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę teoretyczną i w wykorzystają ją w praktyce przechodząc poszczególne etapy procesu tworzenia innowacji w oparciu o wspomnianą metodykę.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 pracować z podstawowymi metodami i narzędziami właściwymi dla procesu design thinking ZIP1A_U03 Execution of a project
M_U002 wykorzystać podejście właściwe do projektowania zorientowanego na użytkownika do analizy i interpretacji danych i potrzebach i motywacjach grup docelowych projektowanego rozwiązania ZIP1A_U04 Execution of a project
M_U003 zaprezentować i uzasadnić przyjęte podejście oraz efekty przeprowadzenia procesu projektowego ZIP1A_U04 Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 metodykę i narzędzia design thinking ZIP1A_W09 Execution of a project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 pracować z podstawowymi metodami i narzędziami właściwymi dla procesu design thinking - + - - - - - - - - -
M_U002 wykorzystać podejście właściwe do projektowania zorientowanego na użytkownika do analizy i interpretacji danych i potrzebach i motywacjach grup docelowych projektowanego rozwiązania - + - - - - - - - - -
M_U003 zaprezentować i uzasadnić przyjęte podejście oraz efekty przeprowadzenia procesu projektowego - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 metodykę i narzędzia design thinking + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Module content
Lectures (15h):
 1. Celem wykładów jest wprowadzenie do metodyki design thinking, służącej tworzeniu innowacyjnych produktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie potrzeb i problemów użytkowników. Design Thinking, poprzez swój uniwersalny charakter, ma szerokie zastosowanie w pracy nad zagadnieniami, które nie mają jednego oczywistego rozwiązania. Celem metody jest kreowanie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań m.in. w postaci nowych produktów, innowacyjnych technologii, usług, strategii, procesów, programów edukacyjnych, a nawet modeli biznesowych.
  Zagadnienia do wykładów:
  1. Indywidualne i społeczno-kulturowe źródła kreatywności a twórcze rozwiązywanie problemów
  2. Design thinking – wprowadzenie do metodyki
  3. Narzędzia wykorzystywane w design thinking
  4. Proces: design thinking – teoria/praktyka/ćwiczenia warsztatowe

 2. Celem wykładów jest wprowadzenie do metodyki design thinking, służącej tworzeniu innowacyjnych produktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie potrzeb i problemów użytkowników. Design Thinking, poprzez swój uniwersalny charakter, ma szerokie zastosowanie w pracy nad zagadnieniami, które nie mają jednego oczywistego rozwiązania. Celem metody jest kreowanie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań m.in. w postaci nowych produktów, innowacyjnych technologii, usług, strategii, procesów, programów edukacyjnych, a nawet modeli biznesowych.
  Zagadnienia do wykładów:
  1. Indywidualne i społeczno-kulturowe źródła kreatywności a twórcze rozwiązywanie problemów
  2. Design thinking – wprowadzenie do metodyki
  3. Narzędzia wykorzystywane w design thinking
  4. Proces: design thinking – teoria/praktyka/ćwiczenia warsztatowe

Auditorium classes (15h):
 1. 1. Wprowadzenie do pracy z metodyką design thinking
  2. Dobór zespołu, określenie wyzwania projektowego
  3. Przygotowanie do etapu empatii
  4. Praca z danymi jakościowymi i poszukiwanie insightów
  5. Wprowadzenie do technik kreatywności. Generowanie i wybór rozwiązań
  6. Idea i zasady szybkiego prototypowania. Przygotowanie prototypów wybranych rozwiązań.
  7. Testowanie i iteracja rozwiązań.

 2. 1. Wprowadzenie do pracy z metodyką design thinking
  2. Dobór zespołu, określenie wyzwania projektowego
  3. Przygotowanie do etapu empatii
  4. Praca z danymi jakościowymi i poszukiwanie insightów
  5. Wprowadzenie do technik kreatywności. Generowanie i wybór rozwiązań
  6. Idea i zasady szybkiego prototypowania. Przygotowanie prototypów wybranych rozwiązań.
  7. Testowanie i iteracja rozwiązań.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia modułu zajęć jest uzyskanie w wymaganych terminach zaliczeń pozytywnych ocen z projektu zaliczeniowego oraz prezentacji.

Zaliczenie z ćwiczeń audytoryjnych wymaga zaliczenia na ocenę pozytywną: a) projektu zawierającym zapis procesu projektowego (w ramach ścieżki postępowania właściwej dla procesu design thinking) służacego rozwiązaniu wybranego wyzwania projektowego; b) przygotowania i zaprezentowania poszczególnych kroków i działań procesu projektowego oraz osiągniętych efektów.

W przypadku nieuzyskania zaliczenia z jakiejkolwiek części w wymaganym terminie, każdemu studentowi przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ważoną z ocen uzyskanych z dwóch zadań: projektu zaliczeniowego (75%) oraz prezentacji projektu (25%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Brodnicki, K. 2015. „Zastosowanie koncepcji Design Thinking w funkcjonowaniu przedsiębiorstw”, Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce-teoria i praktyka, (4), 35-45.
D.School. 2010. „An Introduction to Design Thinking Process Guide”, Stanford: Institute of Design in Stanford.
Hałub, P. 2015. „Design thinking jako element rozwoju innowacji społecznych”. Wrocław Economic Review, 21(1), 41-62.
IDEO. 2012. „Design Thinking for Educators”, źródło: http://www.designthinkingforeducators.com/toolkit/
IDEO. 2015. „The Field Guide to Human-Centered Design”, źródło: http://www.designkit.org/resources/1
Kaliszewski M. 2015. „Sprawdzona metoda tworzenia innowacji – podstawy Design Thinking”, dostęp: http://dtdlafirm.pl/podstawy-design-thinking/#4
Kelley D. i T. Kelley. 2015. “Twórcza odwaga. Wyzwól własny twórczy potencjał”, Warszawa: MT Biznes.
Razzouk, R. i V. Shute. 2012. "What is design thinking and why is it important?", Review of Educational Research 82(3), s. 330-348.
Rudkin Ingle, B. 2015. "Design Thinking dla przedsiębiorców i małych firm." Gliwice: Helion.
Serafiński, B. 2016. "Design Thinking–Myśl Rozwiązaniami! Think Tank Magazine, nr 2." dostęp: http://www.touch-ideas.com/PDF/design-thinking.pdf

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Kowalik, Wojciech i Marzena Staszkiewicz. 2012. Projective Methods in Analysis of the Means of Perceiving Organizations – Research Proposition”, [w:] Barbara Mróz (red.), “Functioning in the Workplace. Quantitative and Qualitative Psychological Research”, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 80-96.
Kowalik, Wojciech. 2010. „Creative Class Thesis as part in Discussion about Innovativity in the Information Age Organizations”, [w:] Dagmara Lewicka (red.), „Organisation Management. Competitiveness, Social Responsibility, Human Capital”, Kraków: Wydawnictwa AGH, s. 711-724.

Additional information:

None