Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Introduction to financial accounting for engineers
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-1-313-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Marcinkowska Elżbieta (etomczyk@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Zaproponowany moduł pozwala studentowi pozyskać wiedzę niezbędną dla inżyniera w obszarze rachunkowości finansowej w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności ZIP1A_K01 Execution of exercises,
Test,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 ewidencjonować podstawowe operacje gospodarcze występujące w przedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki przedsiębiorstw produkcyjnych. ZIP1A_U04 Execution of exercises,
Test,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 zasady i podstawy rachunkowości finansowej podmiotów gospodarczych. ZIP1A_W10, ZIP1A_W07 Execution of exercises,
Test,
Activity during classes
M_W002 podstawowe przepisy regulujące prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostek gospodarczych. ZIP1A_W09 Execution of exercises,
Test,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 ewidencjonować podstawowe operacje gospodarcze występujące w przedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki przedsiębiorstw produkcyjnych. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zasady i podstawy rachunkowości finansowej podmiotów gospodarczych. + - - - - - - - - - -
M_W002 podstawowe przepisy regulujące prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostek gospodarczych. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 20 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Module content
Lectures (15h):

Rachunkowość jako system informacyjny przedsiębiorstwa.
Aktywa jednostki gospodarczej i źródła ich pochodzenia.
Konto księgowe, jego rodzaje i zasady funkcjonowania.
Koszty i ich ewidencja. Koszt wytworzenia w działalności produkcyjnej.
Ustalenie i ewidencja wyniku finansowego.

Auditorium classes (15h):

Rozwiązywanie zadań dotyczących tematów prezentowanych na wykładach, tj:

- Aktywa gospodarcze i ich źródła finansowania.
- Konto księgowe. Ewidencja podstawowych operacji gospodarczych na kontach bilansowych, wynikowych i pozabilansowych.
- Koszty i ich ewidencja. Koszt wytworzenia w działalności produkcyjnej.
- Ustalenie i ewidencja wyniku finansowego.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena z zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych to ocena uzyskana z kolokwium.
W przypadku niezaliczenia kolokwium do końca okresu rozliczeniowego moduł nie zostanie zaliczony.
Student ma możliwość zaliczyć ćwiczenia (poza terminem podstawowym) przystępując dodatkowo do dwóch kolokwiów poprawkowych.

Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium powoduje utratę danego terminu.

Pozostałe warunki uczestnictwa i zaliczenia określa Regulamin studiów.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa odpowiada ocenie uzyskanej z zaliczenia.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obowiązkowe uczestnictwo w ćwiczeniach audytoryjnych. Dozwolona jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach za wyjątkiem kolokwium, większa ilość powoduje niezaliczenie ćwiczeń. Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium jest liczona jak ocena niedostateczna. Nieobecność student zobowiązany jest usprawiedliwić na pierwszych ćwiczeniach audytoryjnych następujących po ustaniu przyczyny nieobecności, poprzez okazanie prowadzącemu zwolnienia lekarskiego poświadczającego niezdolność studenta do uczestnictwa w zajęciach.
Student posiadający zaległości wynikające z nieobecności na zajęciach jest zobligowany nadrobić samodzielnie, korzystając z możliwości konsultacji z prowadzącym.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

1. Rachunkowość finansowa : ewidencje i sprawozdawczość — Joanna SAWICKA, Anna STRONCZEK, Elżbieta MARCINKOWSKA. — Warszawa : CeDeWu, 2018. — 368 s.. — Bibliogr. s. 367-368. — ISBN: 978-83-8102-061-9
2. Rachunkowość finansowa : podstawy i ewidencje szczegółowe — Joanna SAWICKA, Anna STRONCZEK, Elżbieta MARCINKOWSKA, Anna SUROWIEC. — Wyd. 2 zaktualizowane i uzup.. — Warszawa : CeDeWu Sp. z o. o., 2017. — 290 s.. — Bibliogr. s. 289–290. — ISBN: 978-83-8102-030-5
3. Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw część I. Pod redakcją K. Sawicki, Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo,Wrocław 2012

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności Elżbieta MARCINKOWSKA, Anna SUROWIEC // W: Rachunkowość finansowa : podstawy i ewidencje szczegółowe / pod red. Joanny Sawickiej, Anny Stronczek. — Warszawa : CeDeWu Sp. z o. o., 2011
2. Materiały, towary i produkty pracy. Anna SUROWIEC, Elżbieta MARCINKOWSKA // W: Rachunkowość finansowa : podstawy i ewidencje szczegółowe / pod red. Joanny Sawickiej, Anny Stronczek. — Warszawa : CeDeWu Sp. z o. o., 2011.
3. KSP Polonia Warszawa’s financial problems – analysis of liquidity and debt / Elżbieta MARCINKOWSKA // Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation ; 2013 vol. 19.
4. Zarządzanie ryzykiem w wybranych obszarach życia gospodarczego: Beata BASIURA, Sylwia Krajewska, Elżbieta MARCINKOWSKA, Andrzej PALIŃSKI, Joanna SAWICKA, Anna STRONCZEK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 99, 1 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
5. Odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe w ośrodkach wypracowujących korzyści ekonomiczne / Elżbieta MARCINKOWSKA, Joanna SAWICKA, Anna STRONCZEK // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 2450-7741. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN: 1733-2842. — 2017 nr 4 (88) cz. 1, s. 157–166. — Bibliogr. s. 166, Streszcz., Abstr.
6. Otoczenie instytucjonalne w zawodzie księgowego a offshoring rachunkowości / Elżbieta MARCINKOWSKA // W: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2018 nr 369, s. 124–136. — Bibliogr. s. 134–136,

Additional information:

None