Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Energy management
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-1-314-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Soliński Bartosz (bsolinsk@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Moduł prezentuje zagadnienia z zakresu funkcjonowania rynku energii. Umożliwia zapoznanie się z rodzajami wykorzystywanych technologii w energetyce, w tym odnawialnymi źródłami energii. Ukazuje ich wpływ na środowisko oraz aspekty związane z zarządzaniem energią.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi myśleć w sposób analityczny i rozumie rolę energii w rozwoju ludzkości ZIP1A_K01 Participation in a discussion
M_K002 Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy z zakresu ryzyka rynku energii i jego segmentów ZIP1A_K03 Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Student potrafi określać istotne składniki kosztów i dochodów wpływające na wyniki analiz ekonomicznych wykorzystania odnawialnych źródeł energii ZIP1A_U01 Test,
Participation in a discussion
M_U002 Student potrafi określić funkcje instytucji regulujących oraz giełdy energii elektrycznej ZIP1A_U01 Test,
Participation in a discussion
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna systemy energetyczny i jego podsystemy ZIP1A_W03 Test,
Case study,
Participation in a discussion
M_W002 Student ma wiedzę na temat klasyfikacji zagrożeń ekologicznych w procesach pozyskiwania i konwersji energii oraz przedstawić sposoby im przeciwdziałania ZIP1A_W03 Test,
Participation in a discussion
M_W003 Student zna wzajemne relacje i klasyfikacje podmiotów działających na rynku energii oraz zna bilanse energetyczne. ZIP1A_W10 Test,
Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi myśleć w sposób analityczny i rozumie rolę energii w rozwoju ludzkości - + - - - - - - - - -
M_K002 Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy z zakresu ryzyka rynku energii i jego segmentów - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi określać istotne składniki kosztów i dochodów wpływające na wyniki analiz ekonomicznych wykorzystania odnawialnych źródeł energii + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi określić funkcje instytucji regulujących oraz giełdy energii elektrycznej - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna systemy energetyczny i jego podsystemy + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę na temat klasyfikacji zagrożeń ekologicznych w procesach pozyskiwania i konwersji energii oraz przedstawić sposoby im przeciwdziałania + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna wzajemne relacje i klasyfikacje podmiotów działających na rynku energii oraz zna bilanse energetyczne. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (15h):

Rola energii w rozwoju ludzkości. Energetyka a środowisko – zagrożenia ekologiczne w procesach pozyskiwania i konwersji energii oraz sposoby im przeciwdziałania. Bilanse energetyczne. Krajowy system energetyczny i jego podsystemy. Skojarzona gospodarka cieplno-elektryczna, racjonalizacja użytkowania energii i akumulacja energii. Rynek energii i jego segmenty (monopol naturalny, deregulacja, prawo energetyczne, segmentacja rynku, instytucje regulujące, giełda energii elektrycznej). Charakterystyka i podział technologii konwersji energii (w tym energetyki odnawialnej). Potencjał i możliwości wykorzystania energii odnawialnej.

Auditorium classes (15h):

Tworzenie i interpretacja bilansów energetycznych, Analiza kosztów wytwarzania energii. Taryfowanie cen energii. Wyznaczanie efektów środowiskowych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zliczenia jest obowiązkowa obecność i aktywność na zajęciach, przygotowanie do zajęć oraz zrealizowanie przydzielonych tematów ćwiczeń.

Końcowe zaliczenie modułu ma charakter sprawdzianu wiedzy. Można do niego przystąpić dopiero po uzyskaniu pozytywnej oceny końcowej z ćwiczeń.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią z ocen:
- oceny z ćwiczeń
- oceny z kolokwium (teoria z wykładów)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności należy skontaktować się z prowadzącym w celu uzgodnienia terminu i sposobu nadrobienia zaległości.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Dobroczyńska A., Energetyka w Unii Europejskiej. Droga do konkurencji na rynkach energii elektrycznej i gazu, Biblioteka regulatora Warszawa 2003
Łucki Z. Misiak W. Energetyka a społeczeństwo – Aspekty socjologiczne, PWN Warszawa 2010
Mejro C., Podstawy gospodarki energetycznej. WNT, Warszawa 1980.
Pyka J., Koncepcje i modele konsolidacji przedsiębiorstw w sektorze paliwowo-energetycznym. WAE, Katowice 2004.
Leszczyński T., Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej do 2030 roku, Biblioteka regulatora Warszawa 2009
Soliński B., Zarządzanie hybrydowymi systemami wytwarzania energii elektrycznej wykorzystującymi odnawialne źródła energii, Wydawnictwa AGH, Kraków 2015

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Zarządzanie hybrydowymi systemami wytwarzania energii elektrycznej wykorzystującymi odnawialne źródła energii — [Management of hybrid systems electricity generation using renewable energy sources] / Bartosz SOLIŃSKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, cop. 2015. — 179, 1 s.. — Bibliogr. s. 171–180. — ISBN: 978-83-7464-853-0

Modelowanie funkcjonowania hybrydowych wiatrowo-słonecznych systemów wytwarzania energii elektrycznej / Bartosz SOLIŃSKI, Mateusz MATUSIK, Jacek OSTROWSKI, Kinga TUROŃ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 143, 1 s.. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-798-4

Efekty energetyczne, ekonomiczne i ekologiczne bilansowania hybrydowej mikroinstalacji wiatrowo-słonecznej — Energetic, economic and ecological effects of balancing solar-wind hybrid microinstallation / Bartosz SOLIŃSKI // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — ISSN: 2081-0245. — 2018 nr 102, s. 65–76. — Bibliogr. s. 75–76, Streszcz., Abstr.

Additional information:

None