Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Non-financial reporting in the perspective of sustainable development
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-1-316-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Stronczek Anna (astroncz@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Student poznaje główne założenia raportowania niefinansowego z perspektywy idei zrównoważonego rozwoju. Z uwagi na pracę w grupie rozwija umiejętności komunikacji i współpracy.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 poszukiwania w różnych źródłach pogłębionych informacji potrzebnych do sporządzenia raportu niefinansowego w perspektywie zrównoważonego rozwoju ZIP1A_K02 Involvement in teamwork
Skills: he can
M_U001 dobrać i zorganizować zespół projektowy oraz efektywnie uczestniczyć w jego pracach ZIP1A_U05, ZIP1A_U04 Involvement in teamwork,
Execution of a project
M_U002 przygotować wybrane obszary danych niefinansowych, z uwzględnieniem perspektywy zrównoważonego rozwoju ZIP1A_U05, ZIP1A_U04 Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 cel, metody i zadania raportowania niefinansowego oraz główne korzyści płynące z raportowania niefinansowego, a także monitorowania danych niefinansowych ZIP1A_W10, ZIP1A_W07 Test results,
Activity during classes
M_W002 znaczenie polityki zrównoważonego rozwoju w funkcjonowaniu jednostki gospodarczej ZIP1A_W10, ZIP1A_W07 Test results,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 poszukiwania w różnych źródłach pogłębionych informacji potrzebnych do sporządzenia raportu niefinansowego w perspektywie zrównoważonego rozwoju - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 dobrać i zorganizować zespół projektowy oraz efektywnie uczestniczyć w jego pracach - + - - - - - - - - -
M_U002 przygotować wybrane obszary danych niefinansowych, z uwzględnieniem perspektywy zrównoważonego rozwoju - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 cel, metody i zadania raportowania niefinansowego oraz główne korzyści płynące z raportowania niefinansowego, a także monitorowania danych niefinansowych + - - - - - - - - - -
M_W002 znaczenie polityki zrównoważonego rozwoju w funkcjonowaniu jednostki gospodarczej + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 80 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 20 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Module content
Lectures (15h):

1. Istota zrównoważonego rozwoju.
2. Obszary społecznej odpowiedzialności biznesu
3. Cele zrównoważonego rozwoju zgodnie z Agendą 2030.
4. Szczególna rola jednostek gospodarczych w realizacji celów Agendy 2030.
5. Szczególne zagadnienia raportowania niefinansowego w perspektywie zrównoważonego rozwoju

Auditorium classes (15h):

1. Geneza raportowania niefinansowego.
2. Podstawy prawne prezentacji danych niefinansowych.
3. Prezentacja danych niefinansowych – obowiązek czy prawo?
4. Zakres raportowania niefinansowego.
5. Problematyka zróżnicowania formy raportowania niefinansowego w praktyce gospodarczej (różnorodność standardów w tym zakresie).
6. Szczególne znaczenie sposobu prezentacji danych.

W ramach zajęć studenci w grupach projektowych opracują wybrane fragmenty raportu zintegrowanego dla przykładowej firmy.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest opracowanie i prezentacja projektu, polegającego na przygotowaniu w grupach wybranych elementów sprawozdania niefinansowego oraz zaliczenie testu obejmującego zagadnienia teoretyczne.
W przypadku braku opracowania i prezentacji projektu, moduł nie zostanie zaliczony. Student ma możliwość zaliczyć ćwiczenia (poza terminem podstawowym) przestawiając projekt w jednym, dodatkowym terminie poprawkowym.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wystawiana przez prowadzącego wykład jako 100% oceny z zaliczenia ćwiczeń po uprzednim zaliczeniu testu z materiału wykładowego.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student posiadający zaległości wynikające z nieobecności na zajęciach jest zobligowany nadrobić je samodzielnie, korzystając z możliwości konsultacji z prowadzącym.

Prerequisites and additional requirements:

Ogólne warunki zaliczenia i uczestnictwa w zajęciach zgodnie z Regulaminem studiów.

Recommended literature and teaching resources:

1. Śnieżek, E., Krasodomska, J., Szadziewska, A. (2018). Informacje niefinansowe w sprawozdawczości biznesowej przedsiębiorstw. Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki, Wydawnictwo Nieoczywiste
2. Śnieżek, E. (2016). Raportowanie informacji o społecznej odpowiedzialności biznesu: studium przypadku Lasów Państwowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
3. Standard Informacji Niefinansowych (SIN), https://standardy.org.pl/sin/

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Stronczek, A., Marcinkowska, E., Sawicka, J., (2016). Społeczna odpowiedzialność biznesu jako koncepcja istotna dla funkcjonowania MŚP. Studia Ekonomiczne, 299, 207-221.
2. Krajewska, S., Stronczek, A. (2015). BSC AS A TOOL TO ACHIEVE SOCIAL AND ECONOMIC GOALS OF A UNIVERSITY-PROBLEM OF PUBLIC TRUST ORGANISATION. European Scientific Journal, ESJ, 11(10).
3. Stronczek, A., Krajewska, S. (2015). BSC jako narzędzie realizacji celów społecznych i ekonomicznych instytucji zaufania publicznego na przykładzie uczelni wyższej. Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Szczeciński, nr 875, s. 377–388
4. Krajewska, S., Stronczek, A. (2015). Balanced Scorecard jako instrument ostrzegający przed utratą zaufania publicznego. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowosci, 82(138)
5. Krajewska S., Stronczek A., 2016, Balanced Scorecard w raportowaniu społecznej odpowiedzialności jednostek zainteresowania publicznego, [w:] M. Andrzejewski (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa jednostek zainteresowania publicznego, Difin, Warszawa

Additional information:

Uczestnictwo w ćwiczeniach audytoryjnych jest obowiązkowe. Nieusprawiedliwiona absencja powyżej
jednej nieobecności skutkuje brakiem zaliczenia.
Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach może nastąpić tylko na podstawie zwolnienia lekarskiego lub pisma urzędowego (np. wezwania do sądu). Zajęcia należy usprawiedliwić w terminie 7 dni licząc od dnia ustąpienia powodu nieobecności.