Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Financial report and its analysis
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-1-318-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Stronczek Anna (astroncz@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Moduł prezentuje podstawowe zagadnienia dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych jako najważniejszego źródła informacji o rezultatach działalności jednostki gospodarczej. Przybliża również zasady ich analizy i interpretacji. Z uwagi na pracę w grupie rozwija umiejętności komunikacji i współpracy.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 poszukiwania w różnych źródłach pogłębionych informacji potrzebnych do przeprowadzenia analizy sprawozdania finansowego wybranej jednostki gospodarczej ZIP1A_K01 Involvement in teamwork,
Project
Skills: he can
M_U001 dokonać interpretacji sprawozdania w kierunku ustalenia kondycji finansowej przedsiębiorstwa ZIP1A_U05, ZIP1A_U04 Project,
Test
M_U002 dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich ZIP1A_U04 Project,
Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 istotę i zasady sporządzania sprawozdań finansowych ZIP1A_W10, ZIP1A_W07 Test,
Activity during classes
M_W002 istotę i zakres analizy finansowej, opisuje i wskazuje rolę analizy finansowej w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa ZIP1A_W10, ZIP1A_W07 Test,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 poszukiwania w różnych źródłach pogłębionych informacji potrzebnych do przeprowadzenia analizy sprawozdania finansowego wybranej jednostki gospodarczej - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 dokonać interpretacji sprawozdania w kierunku ustalenia kondycji finansowej przedsiębiorstwa - + - - - - - - - - -
M_U002 dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 istotę i zasady sporządzania sprawozdań finansowych + - - - - - - - - - -
M_W002 istotę i zakres analizy finansowej, opisuje i wskazuje rolę analizy finansowej w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Module content
Lectures (15h):

1.Sprawozdanie finansowe jednostki gospodarczej.
2. Pojęcie analizy finansowej i jej miejsce w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa.
3. Analiza pionowa i pozioma sprawozdania finansowego.
4. Zastosowanie wskaźników ekonomiczno-finansowych w analizie finansowej jednostki
gospodarczej: analiza płynności, rotacji, rentowności oraz zadłużenia.
5. Analiza sytuacji kapitałowej przedsiębiorstwa. Średni ważony koszt kapitału.
6. Metody oceny efektywności procesów inwestycyjnych (NPV, IRR).

Auditorium classes (15h):

1. Konstrukcja elementów sprawozdania finansowego.
2. Analiza i interpretacja wskaźników struktury oraz dynamiki elementów sprawozdania finansowego.
3. Obliczanie wskaźników ekonomiczno-finansowych: płynności, rotacji, rentowności i zadłużenia oraz ich interpretacja.
4. Wycena kapitału własnego i zobowiązań. Obliczanie średniego ważonego kosztu kapitału na przykładach z zastosowaniem różnych źródeł finansowania.
5. Obliczanie NPV, IRR dla projektów inwestycyjnych.
6. Samodzielna analiza finansowa przedsiębiorstwa produkcyjnego w oparciu o sprawozdanie finansowe wybranej jednostki gospodarczej (projekt).

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena z zaliczenia to średnia ważona ocen z kolokwium oraz projektu (waga kolokwium 60%, waga projektu 40%).

Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium jest liczona do średniej jak ocena niedostateczna.
Student ma możliwość zaliczyć ćwiczenia (poza terminem podstawowym) przystępując do kolokwium oraz przestawiając projekt w jednym, dodatkowym terminie poprawkowym.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wystawiana przez prowadzącego wykład to 100% oceny z zaliczenia ćwiczeń.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student posiadający zaległości wynikające z nieobecności na zajęciach jest zobligowany nadrobić je samodzielnie, korzystając z możliwości konsultacji z prowadzącym.

Prerequisites and additional requirements:

Ogólne warunki zaliczenia i uczestnictwa w zajęciach zgodnie z Regulaminem studiów.

Recommended literature and teaching resources:

Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2007.
Gabrusewicz W. Analiza finansowa przedsiębiorstwa: teoria i zastosowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2014.
Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego, Wolters Kluwer SA, Kraków 2015.
Nowak, E., Rola sprawozdań finansowych w szacowaniu wartości przedsiębiorstwa w świetle założeń koncepcyjnych Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 91(1), 87-94, Szczecin 2018.
Nowak, E., Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2016.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Sawicka J., Stronczek A., Marcinkowska E., Rachunkowość finansowa – ewidencje i sprawozdawczość, CeDeWu, Warszawa, 2018.
2. Basiura B., Krajewska S., Marcinkowska E., Paliński A., Sawicka J., Stronczek A., Zarządzanie ryzykiem w wybranych obszarach życia gospodarczego, Wydawnictwa AGH, Kraków, 2014.
3. Marcinkowska E., Sawicka J., Stronczek A., Wpływ zmian w ustawie o rachunkowości na ewidencję księgową i sprawozdawczość finansową małych jednostek gospodarczych, Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016 nr 2 (80) Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi cz. 1.
4. Sawicka J., Stronczek A., Rola audytu finansowego w wykrywaniu celowych zniekształceń wyniku finansowego, [w:] Finansowe i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej, pod red. Marty Czyż, Wydawnictwa AGH, Kraków, 2013.
5. Stronczek A., Krajewska S., Ryzyko jako element kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych, [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego, red. Bronisław Micherda i Mariusz Andrzejewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013.

Additional information:

Uczestnictwo w ćwiczeniach audytoryjnych jest obowiązkowe. Nieusprawiedliwiona absencja powyżej
jednej nieobecności skutkuje brakiem zaliczenia.
Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach może nastąpić tylko na podstawie zwolnienia lekarskiego lub pisma urzędowego (np. wezwania do sądu). Zajęcia należy usprawiedliwić w terminie 7 dni licząc od dnia ustąpienia powodu nieobecności.