Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Transport in tourism
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-1-319-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Kubińska-Jabcoń Ewa (ejabcon@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Moduł ma na celu zapoznanie studenta z podstawową wiedzą dotyczącą transportu w turystyce

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności ZIP1A_K02 Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 scharakteryzować różnice w transporcie w turystyce międzynarodowej i krajowej, wymienić i opisać rodzaje świadczonych usług w segmentach rynku transportowego, uzasadnić wybór danej gałęzi transportu w turystyce. zastosować środek transportu w zależności od lokalizacji początkowego i końcowego punktu transportowego i od celu podróży. ZIP1A_U04 Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 historie transportu w turystyce. Umie wyjaśnić wzajemne relacje zwrotne między transportem a turystyką.Ma wiedzę w zakresie wpływu transportu na środowisko oraz zagrożeń dla ludzi z nim związanych. ZIP1A_W07 Test
M_W002 poszczególne rodzaje transportu, funkcje transportu w turystyce. ZIP1A_W10 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 scharakteryzować różnice w transporcie w turystyce międzynarodowej i krajowej, wymienić i opisać rodzaje świadczonych usług w segmentach rynku transportowego, uzasadnić wybór danej gałęzi transportu w turystyce. zastosować środek transportu w zależności od lokalizacji początkowego i końcowego punktu transportowego i od celu podróży. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 historie transportu w turystyce. Umie wyjaśnić wzajemne relacje zwrotne między transportem a turystyką.Ma wiedzę w zakresie wpływu transportu na środowisko oraz zagrożeń dla ludzi z nim związanych. + - - - - - - - - - -
M_W002 poszczególne rodzaje transportu, funkcje transportu w turystyce. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 16 h
Realization of independently performed tasks 12 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (15h):

1. Definicja transportu w turystyce. Funkcje transportu w turystyce.
2. Klasyfikacja i charakterystyka transportu w turystyce. Wady i zalety poszczególnych rodzajów transportu.
3. Historia transportu w turystyce. Relacje zwrotne zachodzące między transportem a turystyką.
4. Znaczenie transportu w turystyce. Zagrożenia związane z transportem w turystyce.
5. Transport w turystyce międzynarodowej i krajowej.
6. Transport jako elementu produktu turystycznego.
7. Rodzaje świadczonych usług w segmentach rynku transportowego.

Auditorium classes (15h):

1. Charakterystyka poszczególnych rodzajów transportu na konkretnych przykładach.
2. Rozwój transportu turystycznego w Polsce.
3. Wpływ transportu turystycznego na środowisko.
4. Sposób podejmowania wyboru gałęzi transportu w turystyce.
5. Zastosowanie środka transportu w zależności od lokalizacji początkowego i końcowego punktu transportowego i od celu podróży.
6. Sytuacje awaryjne w pracy pilota dotyczących problemów związanych z transportem.
7. Środki pomocnicze w transporcie turystycznym.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie z ćwiczeń uzyskiwane jest na podstawie przygotowania i opracowania samodzielnego projektu oraz pisemnego kolokwium z całości zrealizowanego materiału.

Zaliczenie z wykładów uzyskiwane jest na podstawie pisemnego kolokwium z całości zrealizowanego materiału.

Każdemu studentowi przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego zarówno z ćwiczeń i wykładów na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa to średnia ważona z oceny z zaliczenia (49%) oraz z wiedzy przekazanej na wykładzie (51%).

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny końcowej jest pozytywna ocena z wszystkich przeprowadzonych kolokwiów oraz z projektu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Konieczna-Domańska A., Biura Podróży na rynku turystycznym, PWN 2008
2. Kruczek Z., Obsługa ruchu turystycznego, Krakowska Szkoła Hotelarska., Kraków 2004
3. Rydzkowski W., Transport, PWN 2002
4. Bentkowska-Senator K., Kordel Z., Transport w turystyce, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, 2008
5. Transport jako składnik produktu turystycznego, pod red. Turek M., Europejska Szkoła Hotelarstwa, Turystyki i Przedsiębiorczości, Sopot, 2009
6. Łacny J., Funkcjonowanie międzynarodowego transportu drogowego ładunków w gospodarce globalnej, ITE RADOM, Radom, 2009.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. „Wpływ inteligentnych systemów transportowych na jakość transportu miejskiego”. Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, – materiały w druku
2. Analiza działań promocyjnych produktu turystycznego miasta na przykładzie turystyki biznesowej w Krakowie — Analysis of the actions of the city tourism promotional product on the example of tourism business in Krakow / Ewa KUBIŃSKA-JABCOŃ, Wiktor KUBIŃSKI, Mariusz NIEKURZAK // W: Wybrane zagadnienia społeczno-gospodarcze w okresie transformacji rynkowej : [monografia] / pod red. Stanisława Szydły. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — ISBN: 978-83-7464-477-8. — S. 63–88. — Bibliogr. s. 86–88, Streszcz., Abstr.
3. Wykorzystanie logistyki w zarządzaniu na przykładzie przedsiębiorstwa turystycznego — The use of logistics management on the example of tourist companies / KUBIŃSKA-JABCOŃ Ewa, NIEKURZAK, Mariusz // W: LogiTrans : logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie : XI konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk, 7–10 kwietnia 2014 : materiały konferencyjne / red. nauk. Elżbieta Szychta ; Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Wydział Transportu i Elektrotechniki, Polska Akademia Nauk. Komitet Transportu. — Radom : UTH, cop. 2014. — ISBN: 978-83-7351-424-9. — S. 455. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Additional information:

„Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów”.