Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Managing your own development
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-1-320-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Ziółkowski Sławomir (sziolkow@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Celem modułu jest zapoznanie studentów z tematyką rozwoju kompetencji zawodowych i osobistych człowieka. Słuchacze poznają metody wyznaczania celów, organizacji własnego czasu, budowania postawy proaktywnej oraz narzędzia rozwojowe i motywacyjne konieczne do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 autoprezentacji oraz skutecznego planowania celów rozwojowych w obszarze zawodowym i osobistym ZIP1A_K03 Presentation
Skills: he can
M_U001 analizować kluczowe czynniki i popełniane błędy w strategiach decyzyjnych w odniesieniu do organizacji i pracowników ZIP1A_U04 Essays written during classes
M_U002 formułować cele w obszarze zawodowym i osobistym ZIP1A_U05 Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 podstawowe pojęcia związane z procesem zarządzania karierą zawodową oraz metody i narzędzia rozwojowe pracowników ZIP1A_W10 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 autoprezentacji oraz skutecznego planowania celów rozwojowych w obszarze zawodowym i osobistym - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 analizować kluczowe czynniki i popełniane błędy w strategiach decyzyjnych w odniesieniu do organizacji i pracowników + + - - - - - - - - -
M_U002 formułować cele w obszarze zawodowym i osobistym - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 podstawowe pojęcia związane z procesem zarządzania karierą zawodową oraz metody i narzędzia rozwojowe pracowników + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Module content
Lectures (15h):
 1. 1. Analiza i diagnoza potrzeb i potencjału rozwojowego
  2. Rola wartości w rozwoju osobistym i zawodowym
  3. Kształtowanie postawy proaktywnej oraz przedsiębiorczej
  4. Skuteczne strategie automotywacji,
  5. Znaczenie motywacji w procesie rozwoju
  6. Kształcenie i procesy uczenia się
  7. Szkolenia, coaching i mentoring
  8. Wyznaczanie priorytetów

Auditorium classes (15h):

1. Metody i narzędzia wykorzystywane w procesie rozwoju
•Budowanie orientacji na cel
•Planowanie proaktywne i reaktywne
•Wyznaczanie celów
•Rodzaje celów
•Reguła SMART
2.Metody zarządzania sobą w czasie
•Rozwijanie umiejętności zarządzania czasem
•Matryca Eisenhowera
3.Opracowanie planu indywidualnego rozwoju i podejmowanych decyzji

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu są: uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium (min 3.0) oraz wykonanie projektu. Ocena z ćwiczeń obliczana jest następująco: kolokwium zaliczeniowe 60%, wykonanie projektu 40%.
Poprawa oceny negatywnej z kolokwium, projektu jest możliwa po ustaleniu terminu z prowadzącym ćwiczenia.
W przypadku nieuzyskania zaliczenia zajęć w wymaganym terminie, każdemu studentowi przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa równa jest ocenie z zaliczenia przedmiotu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

S.R. Covey, 7 nawyków skutecznego działania, Wydawnictwo Medium, 1996
A. Szałkowski, Rozwój pracowników. Przesłanki, cele, instrumenty, Poltext, Warszawa 2002
C. Wilson, Coaching biznesowy, MT Biznes Sp. z o.o, 2007
P. Smółka, Kompetencje społeczne – metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych. Kraków, Wolters Kluwer 2008
Z. Ścibiorek, Dylematy rozwoju zawodowego, Wydawnictwo PTM, Warszawa 2009
T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, Kraków 2010

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Ziółkowski S., Rynek pracownika: nowe wyzwania dla działów HR w zmieniającej się sytuacji na rynku pracy // W: Organizacje w gospodarce innowacyjnej – aspekty społeczne, prawne, psychologiczne / red. nauk. Wojciech Pawnik, Lidia Zbiegień-Maciąg. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008.
Ziółkowski S., Wykorzystanie coachingu w kreowaniu liderów wiedzy Management (Zielona Góra) ; ISSN 1429-9321. — 2012 vol. 16 no. 1
Ziółkowski S., Gawron I., Rola zarządzania zasobami ludzkimi w kreowaniu kultury organizacyjnej zorientowanej na wiedzę W: Zarządzanie przedsiębiorstwem: teoria i praktyka 2014 / pod red. nauk. Piotra Łebkowskiego

Additional information:

None