Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Shaping your own creativity and personal development
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-1-321-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr Radwan-Sado Iwona (iradwan@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Moduł przygotowuje studentów do kreatywnego rozwoju i samodzielnego myślenia. Rozwija umiejętności kreowania i rozwijania własnych pomysłów.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 wykorzystać wyobraźnię i pewność siebie do rozwoju kreatywności ZIP1A_U05 Presentation
M_U002 określić swoją inteligencję emocjonalną i opisać kim może być ZIP1A_U05 Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 zasady kształtowania kreatywności. Poznaje pojęcie Mindfulness- drogę do rozwoju ZIP1A_W10 Test
M_W002 teorie rozpoznawania asertywności i kształtowania pewności siebie. ZIP1A_W10 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 wykorzystać wyobraźnię i pewność siebie do rozwoju kreatywności - + - - - - - - - - -
M_U002 określić swoją inteligencję emocjonalną i opisać kim może być - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zasady kształtowania kreatywności. Poznaje pojęcie Mindfulness- drogę do rozwoju + - - - - - - - - - -
M_W002 teorie rozpoznawania asertywności i kształtowania pewności siebie. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 13 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (15h):

1. Kształtowanie kreatywności. Jak pobudzić własne myślenie.
2. Mindfulness- droga do kreatywności.
3. Twórz, rozwijaj się i znajdź swoje miejsce w pędzącym świecie.
4. Pewność siebie.
5. Asertywność.
6. Kim możesz być- sprawdź swoją inteligencje.
7. Kultura masowa jako źródło rozbudzania kreatywności.

Auditorium classes (15h):

1. Praktyczne warsztaty kreatywności- ćwiczenie w grupach interaktywnych.
2. Realizacja i prezentacja własnych pomysłów- poszukiwanie własnej kreatywności.
3. Zarządzanie stresem.
4. Mindfulness- trening uważności – ćwiczenia.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń wymaga przygotowania prezentacji oraz pozytywnego zaliczenia kolokwium.
W przypadku nieuzyskania zaliczenia w wymaganym terminie, każdemu studentowi przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa to ocena z zaliczenia. Ocena z zaliczenia to średnia ważona z : oceny pozytywnej z wiedzy przekazanej na wykładach (w formie kolokwium zaliczeniowego) – 51%, ocena pozytywna z prezentacji – 49%.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. J. Greene, D. Lewis – Kim możesz być.
2. A. Król – Pewność siebie.
3. A. Biela – Trening kreatywności.
4. D. Penman – Mindfulness. Droga do kreatywności.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None