Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Production and Services Management
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-1-401-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Obrzud Jacek (jobrzud@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zasadami organizacji procesów w czasie. Treści obejmują takie zagadnienia jak: organizację cyklu produkcyjnego, formy organizacji procesów, zapasy międzyoperacyjne oraz metody i narzędzia usprawniania wymiaru czasowego procesów.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 rozwiązywać problemy zarządzania produkcją i usługami oraz inicjować w tym zakresie procesy reorganizacji ZIP1A_U03 Examination,
Test,
Project
M_U002 adoptować metody i narzędzia analityczne, symulacyjne, eksperymentalne i informatyczne do rozwiązywania problemów zarządzania produkcją i usługami ZIP1A_U03 Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 zasady oraz podstawowe metody, techniki i narzędzia wykorzystywane w rozwiązywaniu problemów z zakresu zarządzania procesami produkcyjnymi i usługowymi ZIP1A_W05 Examination
M_W002 rozwiązania z zakresu organizacji procesów wytwarzania i rozpoznaje trendy rozwojowe w zarządzaniu produkcją i usługami ZIP1A_W05 Examination
M_W003 definicje i klasyfikacje systemów wytwarzania ZIP1A_W05 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 rozwiązywać problemy zarządzania produkcją i usługami oraz inicjować w tym zakresie procesy reorganizacji - - - + - - - - - - -
M_U002 adoptować metody i narzędzia analityczne, symulacyjne, eksperymentalne i informatyczne do rozwiązywania problemów zarządzania produkcją i usługami - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zasady oraz podstawowe metody, techniki i narzędzia wykorzystywane w rozwiązywaniu problemów z zakresu zarządzania procesami produkcyjnymi i usługowymi + - - - - - - - - - -
M_W002 rozwiązania z zakresu organizacji procesów wytwarzania i rozpoznaje trendy rozwojowe w zarządzaniu produkcją i usługami + - - - - - - - - - -
M_W003 definicje i klasyfikacje systemów wytwarzania + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 8 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (15h):
 1. Cel i przedmiot zarzadzania produkcją i usługami

  Miejsce zarządzania produkcją w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, ujęcie tradycyjne i procesowe. Podstawowe różnice pomiędzy wyrobem a usługą. Zasady zarządzania produkcją i usługami. Proces wytwarzania. Przedsiębiorstwo produkcyjne i jego elementy. Zdolność produkcyjna przedsiębiorstwa.

 2. Pojęcie i klasyfikacja procesów produkcji

  Procesy produkcyjne proste i złożone. Podstawowe parametry procesów produkcyjnych. Czasowy i przestrzenny przebieg procesów produkcyjnych. Planowanie przepływu produkcji przez komórki produkcyjne przedsiębiorstwa w czasie i przestrzeni. Produktywność procesów produkcyjnych i metody jej poprawy.

 3. Cykl technologiczny i produkcyjny wyrobu

  Pojęcie cyklu technologicznego i produkcyjnego wyrobu. Znaczenie i metody synchronizacji operacji w procesie produkcyjnym. Organizacja szeregowa, równoległa i szeregowo-równoległa cyklu produkcyjnego.

 4. Produkcja potokowa

  Warunki organizowania produkcji potokowej i jej zalety. Potok synchroniczny i asynchroniczny. Potok stały i zmienne. Pojęcie i klasyfikacja zapasów produkcyjnych w produkcji potokowej. Optymalizacja zapasów produkcyjnych.

 5. Niepotokowe formy organizacji produkcji

  Znaczenie wielkości partii produkcyjnej w niepotokowych formach organizacji produkcji i metody ustalania jej wielkości. Problem czasu przezbrajania stanowisk i jego wpływ na wielkość partii produkcyjnej. Metoda SMED.

 6. Produkcja wieloasortymentowa

  Problem kolejności prac w produkcji wieloasortymentowej. Zagadnienie kolejności prac w produkcji i jego znaczenie dla długości cyklu produkcyjnego. Metody ustalania kolejności prac w produkcji. Ustalanie długości cyklu produkcyjnego grupy asortymentowej wyrobów oraz cyklu realizacji usług. Optymalizacja cyklu produkcyjnego dla grupy asortymentowej wyrobów.

 7. Ciągłość przepływu przedmiotów pracy przez system produkcyjny

  Znaczenie ciągłości przepływu przedmiotów pracy przez system produkcyjny. Warunki tworzenia ciągłych przepływów . Projektowanie układów czasowych zwartych dla komórki produkcyjnej. Ciągłość przepływu produkcji a poziom zapasów produkcji w toku.
  Wyznaczanie wielkości zapasów technologicznych i zabezpieczających.

Project classes (30h):
 1. Pojęcie produktu

  Podobieństwa i różnice wyrobów i usług. Podstawowe różnice w wytwarzaniu wyrobów i usług. Proces wytwórczy produktu i usługi.

 2. Proces produkcyjny

  Proces produkcyjny i jego elementy składowe. Procesy produkcyjne proste i złożone. Parametry procesów produkcyjnych i sposób ich wyznaczania. Harmonogram procesu produkcyjnego. Budowa harmonogramów procesów produkcyjnych.

 3. Organizacja procesów produkcyjnych

  Podstawowe zasady organizacji procesów produkcyjnych w czasie i przestrzeni. Warunki i mechanizmy funkcjonowania procesów produkcyjnych. Pojęcie typu produkcji. Dobór wyposażenia produkcyjnego w zależności od typu produkcji.

 4. Produktywność procesu produkcyjnego

  Takt jako podstawowy parametr procesu produkcyjnego. Produktywność procesu produkcyjnego i metody jej poprawy. Inwestycyjna i bezinwestycyjna metoda wzrostu produktywności w praktyce.

 5. Cykl technologiczny i produkcyjny wyrobu

  Wyznaczanie długości cyklu technologicznego i produkcyjnego w zależności od sposobu jego organizacji. Wyznaczanie długości cyklu technologicznego i produkcyjnego dla grupy asortymentowej wyrobów. Analiza parametrów wpływających na długość cyklu produkcyjnego. Analiza zapasów produkcji w toku w zależności od długości cyklu produkcyjnego wyrobu. Prawo Littla.

 6. LInie potokowe

  Wyznaczanie parametrów linii potokowych stałych synchronicznych i asynchronicznych oraz linii potokowych zmiennych. Zapasy technologiczne i międzyoperacyjne zapasy obrotowe w liniach potokowych. Metody ustalania wielkości zapasów w liniach potokowych.

 7. Niepotokowe formy organizacji produkcji

  Gniazda przedmiotowe i technologiczne jako przykłady niepotokowych form organizacji produkcji. Wyznaczanie parametrów produkcyjnych w niepotokowych formach organizacji produkcji. Wyznaczanie wielkości partii produkcyjnych w niepotokowych formach organizacji produkcji. Znaczenie wielkości partii produkcyjnej dla wykorzystania zdolności produkcyjnej grupy maszyn. Problem czasu przezbrojenia. Metoda SMED w praktyce.

 8. Ciągłe przepływy produkcji

  Projektowanie ciągłego przepływu produkcji dla grupy asortymentowej wyrobów. Zależność długości cyklu produkcyjnego grupy asortymentowej od kolejności realizacji asortymentów wchodzących w jej skład. Wyznaczanie optymalnej kolejności realizacji poszczególnych asortymentów. Tworzenie układów czasowych zwartych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń projektowych.
Do zaliczenia ćwiczeń konieczne jest zaliczenie kolokwium oraz dwóch projektów.
W przypadku nieuzyskania zaliczenia w wymaganym terminie, każdemu studentowi przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ważoną pozytywnej oceny z egzaminu (60%) oraz oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych (40%).
Ocena z ćwiczeń projektowych uzyskiwana jest na podstawie średniej arytmetycznej pozytywnych ocen cząstkowych z projektów oraz kolokwium.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie modułu Procesy produkcyjne

Recommended literature and teaching resources:

1. Adam E.E., Ebert R.J.: Production and operations management. Concepts, models and behavior, Prentice Hall, Englewood-Cliffs 1992.
2. Borkowski S., Ulewicz R., Zarządzanie produkcją. Systemy produkcyjne. Oficyna Wydawnicza Humanitas. Sosnowiec 2008.
3. Brzeziński M., Organizacja podstawowych procesów produkcyjnych, cz.1, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 1994.
4. Burchart-Korol D., Furman J., Zarządzanie produkcją i usługami. Wyd. Politechniki Śląskiej. Gliwice 2008.
5. Chodyński A., Projakościowe zarządzanie rozwojem produkcji w przedsiębiorstwie. ,Wyd. Innowacje, Bielsko-Biała 2000
6. Durlik I., Inżynieria Zarządzania, cz.2. Strategia wytwarzania, projektowanie procesów i systemów produkcyjnych, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1996.
7. Dwilinski L., Zarządzanie produkcją, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.
8. Jasiński Z., (red). Podstawy Zarządzania operacyjnego. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
9. Johnston R. Zarządzanie działalnością operacyjną. Analiza przypadków, PWN, Warszawa 2002.
10. Kosieradzka A., (red.). Podstawy zarządzania produkcją. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2008.
11. Liwowski B., Kozłowski R., Podstawowe zagadnienia Zarządzania produkcją. Oficyna Ekonomiczna. Kraków 2006.
12. Mazur Z., Mazur G., Dudek M., Obrzud J., Zarządzanie produkcją. Zagadnienia wybrane, Wyd. Scriptorium TEXTURA, Kraków 2001.
13. Michna J., Zarządzanie produkcją., Wyd. Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, Katowice 2003
14. Pająk E., Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja. PWN, Warszawa 2006.
15. Pasternak K., Zarys Zarządzania produkcją. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005
16. Rogowski A., Podstawy organizacji i zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie., Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2010
17. Pająk E., Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1.Dostosowanie struktur organizacji systemu wytwarzania do realizowanych procesów — Adaptating organizational structure to realize processes in the manufacturing system / MAZUR Z., DUDEK M., MAZUR G., Kozenkov D. E. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2004 R. 10 vol. 3 spec. iss. s. 597–601. — Bibliogr. s. 601, Abstr.. — Iron and steelmaking : XIV. medzinárodná vedecká konferencia : 13.–15. 10. 2004 Malá Lučivná. — Košice : Technická univerzita. Hutnícka fakulta, 2004. — Opis częśc. wg okł.
2.Ewolucja metod oceny zorganizowania struktur systemu wytwarzania — Estimate methods evolution of the manufacturing system organizing / Marek DUDEK, Zygmunt MAZUR, Gabriela MAZUR // W: Iron and steelmaking : XV. international scientific conference : 14.–16. 9. 2005 Malenovice–Frýdlant nad Ostravicí : sborník přednášek : sekce 2 – Technologie výroby oceli / ed. Dana Horáková ; Vysoká Skola Bánská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inzenýrství. Katedra metalurgie, Politechnika Śląska Katowice. Katedra Metalurgii, Technická univerzita Košice. Katedra metalurgie zeleza a zlievarenstva. — Ostrava : VSB – TU, 2005. — S. 62–65. — Bibliogr. s. 65, Abstr.
3.Formy organizacji zintegrowanego procesu wytwarzania — [Organizing forms of integrated manufacturing process] / Zygmunt MAZUR, Gabriela MAZUR, K. F. Kovalchuk, D. E. Kozenkov // W: Ekonomìka ì upravlìnnâ u promislovostì : materìali Vseukraïns’koï naukovo-praktičnoï konferencìï, âka prisvâčena 70 rìččû fakul’tetu ekonomìki ì menedzmentu Nacìonal’noï metalurgìjnoï akademìï Ukraïni : 26–28 zovtnâ 2005 r., T. 2 / red. Koval’čuk K. F. [et al.] ; Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, Nacìonal’na metalurgìjna akademìâ Ukraïni. — Dnìpropetrovs’k : Nacìonal’na metalurgìjna akademìâ Ukraïni, cop. 2005. — S. 7–9. — Bibliogr. s. 9
4.Holonowe systemy montażowe — [Holonic assembly system] / Gabriela MAZUR, Jacek OBRZUD // W: Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. Arkadiusz Potocki. — Warszawa : Difin SA, cop. 2009. — ISBN 978-83-7641-120-0. — S. 209–217. — Bibliogr. s. 216–217
5.Koncepcja nowej formy zarządzania procesem eksploatacji w systemie wytwarzania — The conception of new form of the process management of operations in production systems / Gabriela MAZUR, Jacek OBRZUD, Wiesław WASZKIELEWICZ // W: Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Zakopane Kościelisko, 14–17 IX 2006 r.), T. 2 / pod red. Adama Stabryły ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo AE, 2006. — ISBN 83-7252-317-7. — S. 41–45. — Bibliogr. s. 45
6.Kryteria oceny zorganizowania systemu wytwarzania — Criterions of estimateing organizing level in manufacturing systems / DUDEK M., WASZKIELEWICZ W., MAZUR G. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2004 R. 10 vol. 3 spec. iss. s. 577–581. — Bibliogr. s. 580–581, Abstr.. — Iron and steelmaking : XIV. medzinárodná vedecká konferencia : 13.–15. 10. 2004 Malá Lučivná. — Košice : Technická univerzita. Hutnícka fakulta, 2004. — Opis częśc. wg okł.
7.Wybrane elementy zarządzania procesowego w produkcji — Business process management implementation in production as a part of restructurization / Gabriela MAZUR, Jacek OBRZUD // W: Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem = Challenges for the management of the contemporary enterprise / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki i Andrzej Jaki. — Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2009. — ISBN 978-83-927790-3-2. — S. 291–298. — Bibliogr. s. 298, Streszcz., Summ.

8.Wykorzystanie technologii wieloagentowej w modelowaniu systemów wytwórczych — Multi-agent technology approach for manufacturing systems modeling / Gabriela MAZUR, Jacek OBRZUD // W: Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji = Improvement of the enterprise’s management process in the face of globalization : z teorii i praktyki = theory and praxis / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Oranizacji Przesiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. — Kraków : UE, 2008. — ISBN 978-83-927790-0-1. — S. 217–223. — Bibliogr. s. 222, Streszcz., Summ.
9.Zarządzanie produkcją : zagadnienia wybrane — [Production management : selected problems] / Zygmunt MAZUR, Gabriela MAZUR, Marek DUDEK, Jacek OBRZUD. — Kraków : Scriptorium ,,TEXTURA”, 2001. — 160 s. — Bibliogr. s. 159–160
10.Zmiana jako element doskonalenia systemów wytwarzania — [The change as an element of production systems development] / Marek DUDEK, Gabriela MAZUR, Wiesław WASZKIELEWICZ // W: Współczesne przedsiębiorstwa i systemy finansowe w procesie zmian innowacyjnych / red. Krzysztof Ciejpa-Znamirowski, Marek Pawlak. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2004. — (Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; t. 5). — ISBN 83-7363-172-0. — S. 125–135. — Bibliogr. s. 134–135
11. Zmienność struktur systemów wytwórczych — Changeable manufacturing structures / Marek DUDEK, Gabriela MAZUR // W: Zarządzanie w przedsiębiorstwie : XV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 27–30 czerwca 2007 r. Cz. 2 / pod red. Ryszarda Budzika, Jana Mroza, Jerzego Siwki ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce [etc.]. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2007. — (Konferencje / Politechnika Częstochowska ; ISSN 1234-9895 ; 62). — ISBN 978-83-7193-341-7 (całość) ; ISBN 978-83-7193-343-1 (cz. 2). — Opis częśc. wg okł. — S. 58–61. — Bibliogr. s. 61, Abstr.
12.Koncepcja wykorzystania technologii agentowej w modelowaniu systemów wytwórczych — The concept of agent technology utilization in modeling manufacturing systems / Jacek OBRZUD, Gabriela MAZUR // W: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : strategie funkcjonalne / red. nauk. Elżbieta Urbanowska-Sojkin ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. — Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. — (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ; ISSN 1689-7374 ; 172). — ISBN: 978-83-7417-576-0. — S. 139–147. — Bibliogr. s. 147, Streszcz., Summ.

Additional information:

None