Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Industrial Marketing
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-1-405-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Ryś Adam (arys@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Zajęcia przygotowują studentów do wykorzystywania narzędzi marketingowych dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwami działającymi na rynku przemysłowym (business-to-business marketing). Treści teoretyczne są uzupełniane studiami przypadku oraz ćwiczeniami praktycznymi.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 rozważania wybranych problemów etycznych w zarządzaniu marketingiem przemysłowym i uzasadniania swojego stanowiska ZIP1A_K03 Participation in a discussion,
Activity during classes
M_K002 identyfikowania w otoczeniu marketingowym czynników wpływających na działalność przedsiębiorstwa, syntetyzować uzyskane rezultaty dzieląc się wiedzą z innymi ZIP1A_K01 Case study,
Execution of exercises
Skills: he can
M_U001 gromadzić samodzielnie informacje na temat przedsiębiorstwa przemysłowego i dokonywać interpretacji pozyskanych danych dla potrzeb zarządzania marketingowego ZIP1A_U04 Execution of exercises
M_U002 zaprojektować ofertę marketingową dla klienta przemysłowego na podstawie materiałów informacyjnych z wybranego przedsiębiorstwa przemysłowego ZIP1A_U03 Report,
Execution of exercises,
Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 pojęcia dotyczące zarządzania marketingowego na rynku przemysłowym ZIP1A_W10 Test
M_W002 zastosowanie narzędzi i procedur marketingowych właściwych dla specyficznej sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa przemysłowego ZIP1A_W09 Execution of exercises,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 rozważania wybranych problemów etycznych w zarządzaniu marketingiem przemysłowym i uzasadniania swojego stanowiska - + - - - - - - - - -
M_K002 identyfikowania w otoczeniu marketingowym czynników wpływających na działalność przedsiębiorstwa, syntetyzować uzyskane rezultaty dzieląc się wiedzą z innymi - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 gromadzić samodzielnie informacje na temat przedsiębiorstwa przemysłowego i dokonywać interpretacji pozyskanych danych dla potrzeb zarządzania marketingowego - + - - - - - - - - -
M_U002 zaprojektować ofertę marketingową dla klienta przemysłowego na podstawie materiałów informacyjnych z wybranego przedsiębiorstwa przemysłowego - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 pojęcia dotyczące zarządzania marketingowego na rynku przemysłowym + - - - - - - - - - -
M_W002 zastosowanie narzędzi i procedur marketingowych właściwych dla specyficznej sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa przemysłowego + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Module content
Lectures (30h):
Marketing Przemysłowy

• Istota marketingu i specyfika działań marketingowych na rynku przemysłowym.
• Fazy procesu zarządzania marketingowego.
• Relacje pomiędzy podmiotami na rynku przemysłowym.
• Proces zakupów konsumentów i zakupów instytucjonalnych. Zachowania nabywcze klientów. Popyt na dobra przemysłowe.
• Proces segmentacji rynku. Wybór rynku docelowego.
• Elementy marketingu-mix: produkt w marketingu przemysłowym. Zarządzanie marką. Wprowadzanie na rynek nowych produktów.
• Elementy marketingu-mix: ceny produktów przemysłowych. Ustalanie warunków transakcyjnych.
• Elementy marketingu-mix: zarządzanie kanałami dystrybucji. Pośrednicy marketingowi
• Elementy marketingu-mix: komunikacja marketingowa. Narzędzia komunikacji na rynku przemysłowym.

Auditorium classes (15h):
Marketing przemysłowy – ćwiczenia

• Różnice pomiędzy marketingiem dóbr przemysłowych i konsumpcyjnych
• Analiza wpływu otoczenia marketingowego na działalność przedsiębiorstw.
• Analiza popytu na dobra przemysłowe.
• Badanie procesu zakupu w przedsiębiorstwie przemysłowym.
• Tworzenie oferty dla klienta przemysłowego.
• Proces i kryteria segmentacja rynku produktów przemysłowych.
• Aspekty etyczne w marketingu przemysłowym.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z ćwiczeń i zaliczenia ćwiczeń jest realizacja wszystkich zadań podlegających ocenie w trakcie semestru.
Podczas ćwiczeń ocenie podlegają zadania realizowane w grupach kilkuosobowych, zadania indywidualne jako prace stanowiące przygotowanie do zajęć, przygotowywane sprawozdania i prezentacje, zadania projektowe dotyczące tematyki modułu realizowane w kilkuosobowych grupach projektowych.
W przypadku nieuzyskania zaliczenia z ćwiczeń w wymaganym terminie, każdemu studentowi przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.
Pozostałe warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa to średnia ważona z pozytywnych ocen: oceny z zaliczenia ćwiczeń (40%) i oceny z kolokwium zaliczeniowego (60%). Ocena z zaliczenia ćwiczeń to średnia arytmetyczna ocen cząstkowych z ćwiczeń realizowanych podczas zajęć w grupach oraz zadań indywidualnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Tryb i sposób odrabiania nieobecności ustala prowadzący, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Prerequisites and additional requirements:

Recommended literature and teaching resources:

Golik-Górecka G., Marketing business to business, Difin, Warszawa 2004
Gołębiowski T. (red.), Marketing na rynku instytucjonalnym, PWE, Warszawa 2003
Kotler P., Pfoertsch W., Zarządzanie marką w segmencie B2B, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
Olczak A., Urbaniak M., Marketing B2B w praktyce gospodarczej, Difin, Warszawa 2006
Witczak O., Budowanie związków z klientami na rynku Business to Business, CedeWu 2007

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Adam RYŚ, Analityczne podejście do projektowania systemów dystrybucji ukierunkowanych na klienta, Strategiczne planowanie, marketing i logistyka w zarządzaniu organizacjami : monografia / red. nauk. Ryszard Barcik, Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2011. — S. 227–246

Marek DUDEK, Małgorzata MATERNOWSKA, Gabriela MAZUR, Zygmunt MAZUR, Jacek OBRZUD, Andrzej PODOBIŃSKI, Ewa PRYMON-RYŚ, Adam RYŚ, Wiesław WASZKIELEWICZ ; praca pod red. Andrzeja PODOBIŃSKIEGO, Marketingowe aspekty zarządzania produkcją przemysłową, ,Kraków : Zakład Marketingu Wydziału Zarządzania AGH ; Scriptorium „TEXTURA”, 2002.

Adam RYŚ, Planowane postarzanie produktów – analiza zjawiska w kontekście prawodawstwa europejskiego, Handel Wewnętrzny : rynek, przedsiębiorstwo, konsumpcja, marketing : pismo środowiska badaczy problemów rynku. — 2015 R. 61 nr 6, s. 142–151

Adam RYŚ, Planowane postarzanie produktu – wyniki badań, Zarządzanie w rozwoju organizacji : wybrane problemy : monografia wydana w 45. rocznicę pracy naukowo-dydaktycznej profesora Wiesława Waszkielewicza / red. nauk. Ryszard Barcik, Ryszard Borowiecki, Marek Dudek, Maria Nowicka-Skowron. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — S. 473–482

Ewa PRYMON-RYŚ, Adam RYŚ, Rola personelu w procesie sprzedaży produktów przemysłowych – studium przypadku, Marketing, logistyka i ludzie w zarządzaniu organizacjami : monografia / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2009. — S. 158–167

Znaczenie analizy relacji z pośrednikami na rynku przemysłowym — The importance of manufacturer–manufacturer’s agent relations analysis / Ewa PRYMON-RYŚ // W: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : strategie funkcjonalne / red. nauk. Elżbieta Urbanowska-Sojkin ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. — Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. — (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ; ISSN 1689-7374 ; 172). — ISBN: 978-83-7417-576-0. — S. 167–175. — Bibliogr. s. 174–175, Streszcz., Summ.

Ustalenie i wybór struktury przemysłowych kanałów dystrybucji — Establishment and selection of industrial channel structure / Ewa PRYMON-RYŚ // W: Marketingowe i logistyczne determinanty rozwoju organizacji : monografia = Marketing and logistics determinants of organizations development / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2010. — ISBN: 978-83-62292-64-6. — S. 349–369.

Additional information:

Podczas wykładów mogą być realizowane zadania oraz studia przypadku – wiedza z tych zadań będzie podlegać ocenie podczas kolokwium.
Kolokwium uwzględnia treści wykładów oraz zagadnienia teoretyczne omawiane podczas ćwiczeń audytoryjnych.