Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Cost Analysis for Engineers
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-1-406-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Stronczek Anna (astroncz@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Student poznaje narzędzia rachunku kosztów, uzyskując umiejętność ich wykorzystania w swojej późniejszej praktyce, a poznając założenia rachunku kosztów buduje swoją świadomość kosztową.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 krytycznej oceny posiadanej wiedzy z rachunku kosztów, uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności, według określonych priorytetów, a także przedstawienia swojego poglądu na zagadnienie w sposób zrozumiały dla innych, wyrażania swojego zdania w obszarze rachunku kosztów, zadawania pytań, kulturalnego uczestniczenia w dyskusji ZIP1A_K01 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 klasyfikować koszty według różnych kryteriów, porządkować i objaśnić przekrojowe zagadnienia rachunku kosztów, rozwiązywać problemy typowe dla różnych modeli rachunku kosztów ZIP1A_U06 Test,
Activity during classes
M_U002 opisać metody kalkulacji, wskazać problemy związane z ich zastosowaniem oraz zaproponować ich rozwiązanie, dokonać kalkulacji kosztów ZIP1A_U06 Test,
Activity during classes
M_U003 formułować i rozwiązywać typowe problemy decyzyjne w oparciu o informacje dostarczane przez rachunek kosztów ZIP1A_U06 Test,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 istotę, zakres i różne odmiany rachunku kosztów oraz istotę kosztów jako przedmiotu rachunku kosztów ZIP1A_W07 Test results,
Activity during classes
M_W002 rolę i funkcje rachunku kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, oraz wpływ kosztów na wyniki finansowe jednostki gospodarczej ZIP1A_W10, ZIP1A_W07 Test results,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 krytycznej oceny posiadanej wiedzy z rachunku kosztów, uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności, według określonych priorytetów, a także przedstawienia swojego poglądu na zagadnienie w sposób zrozumiały dla innych, wyrażania swojego zdania w obszarze rachunku kosztów, zadawania pytań, kulturalnego uczestniczenia w dyskusji + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 klasyfikować koszty według różnych kryteriów, porządkować i objaśnić przekrojowe zagadnienia rachunku kosztów, rozwiązywać problemy typowe dla różnych modeli rachunku kosztów - + - - - - - - - - -
M_U002 opisać metody kalkulacji, wskazać problemy związane z ich zastosowaniem oraz zaproponować ich rozwiązanie, dokonać kalkulacji kosztów - + - - - - - - - - -
M_U003 formułować i rozwiązywać typowe problemy decyzyjne w oparciu o informacje dostarczane przez rachunek kosztów - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 istotę, zakres i różne odmiany rachunku kosztów oraz istotę kosztów jako przedmiotu rachunku kosztów + - - - - - - - - - -
M_W002 rolę i funkcje rachunku kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, oraz wpływ kosztów na wyniki finansowe jednostki gospodarczej + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Module content
Lectures (15h):

1. Rola rachunku kosztów w przedsiębiorstwie. Podstawowe instrumenty rachunku kosztów. Zadania stawiane przed rachunkiem kosztów
2. Pojęcie kosztów. Strukturalizacja kosztów. Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczych, decyzyjnych i kontrolnych
3. Koncepcje kosztów w rachunkowości finansowej. Układy ewidencyjne kosztów. Rozliczenia kosztów w czasie. Ujęcie kosztów w rachunku zysków i strat
4. Pomiar i wycena kosztów dla celów decyzyjnych i kontrolnych. Rachunek kosztów pełnych a rachunek kosztów zmiennych. Wpływ na wynik finansowy rachunku kosztów pełnych i zmiennych
5. Analiza progu rentowności
6. Kalkulacja kosztów
7. Świadczenia wydziałów produkcji pomocniczej
8. Wykorzystanie informacji kosztowych w wybranych obszarach decyzyjnych
9. Współczesne modele rachunku kosztów

Auditorium classes (30h):

1. Zadania stawiane przed rachunkiem kosztów
2. Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczych, decyzyjnych i kontrolnych
3. Różne modele rachunku kosztów, a wynik finansowy
4. Kalkulacja kosztów. Cele, zadania i metody kalkulacji kosztów.
5. Wykorzystanie informacji kosztowych w wybranych obszarach decyzyjnych
6. Analiza progu rentowności
7. Świadczenia wydziałów produkcji pomocniczej
8. Kontrola budżetowa kosztów
9. Współczesne modele rachunku kosztów

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena z zaliczenia to średnia arytmetyczna z 2 kolokwiów w trakcie semestru lub kolokwium zaliczeniowego po zakończeniu semestru (zadania rachunkowe z zakresu omawianych tematów). Otrzymanie pozytywnej oceny z zaliczenia jest uwarunkowane pozytywnymi ocenami z wszystkich kolokwiów.
Student ma możliwość zaliczyć ćwiczenia (poza terminem podstawowym) przystępując dodatkowo do jednego kolokwium poprawkowego.

Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium powoduje utratę danego terminu.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa to średnia ważona z oceny z zaliczenia (70%) i testu obejmującego zagadnienia teoretyczne (30%).
Uzyskanie oceny w innym terminie niż podstawowy powoduje obniżenie oceny końcowej (oceną końcowa jest ustalana z uwzględnieniem wszystkich ocen Wirtualnej Uczelni).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student, który ma nieobecność usprawiedliwioną, powinien zaliczyć opuszczone zajęcia w formie i terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Stronczek A., Sawicka. J., Marcinkowska E., Białas M., Rachunek kosztów. Wybrane zagadnienia w teorii i przykładach, C.H. BECK, Warszawa 2010
2. Rachunkowość Finansowa. Podstawy i Ewidencje Szczegółowe, redakcja naukowa J. Sawicka i A. Stronczek, CeDeWu, 2017
3. Matuszewicz J., Rachunek kosztów, FINANS-SERVIS, Warszawa 2009
4. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Najnowsze tendencje, procedury i ich zastosowanie w przedsiębiorstwie, pod red. I. Sobańskiej, C.H. BECK, Warszawa 2006
5. Sojak S., Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów T.1-3, TNOIK Toruń, 2015
6. Świderska G., Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2009

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Stronczek A., Sawicka. J., Marcinkowska E., Białas M., Rachunek kosztów. Wybrane zagadnienia w teorii i przykładach, C.H. BECK, Warszawa 2010,
2. Krajewska S, Stronczek A., Wykorzystanie metod alternatywnych wobec tradycyjnego budżetowania na przykładzie jednostki gastronomicznej , [w:] Budżetowanie – dziś i jutro, pod red. Andrzeja Dury, Wydawnictwa AGH, Kraków, 2013.
3. Stronczek A., Sawicka J., Beyond budgeting jako koncepcja uwzględniająca behawioralne aspekty rachunkowości zarządczej, [w:] Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka: aspekty teoretyczne, red. nauk. Jolanta Chluska, Jolanta Rubik, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2014.
4. Marcinkowska E., Sawicka J., Stronczek A., Outsourcing a system decyzyjny przedsiębiorstwa, [w:] Rachunkowość a controlling, red. nauk. Edward Nowak, Maria Nieplowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, 2014.
5. Stronczek A., Kalkulacja kosztów działalności [w:]: Rachunkowość finansowa. Podstawy i ewidencje szczegółowe, pod red. Joanny Sawickiej, Anny Stronczek, CeDeWu, Warszawa, 2017
6. Stronczek A., Przychody i koszty ich uzyskania: wynik finansowy, [w:]: Rachunkowość finansowa. Podstawy i ewidencje szczegółowe, pod red. Joanny Sawickiej, Anny Stronczek, CeDeWu, Warszawa, 2017.
7. Stronczek A., Rachunkowość zarządcza w kontekście zachowań członków organizacji, [w] Rachunkowość a controlling, red. nauk. Edward Nowak, Maria Nieplowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 2011.
8. Stronczek A., Informacyjna rola rachunkowości a sprawozdawczość zarządcza, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Zeszyt Naukowy Nr 17, „Finanse i Bankowość” Nr 7, Kraków, 2010
9. Stronczek A., Wykorzystanie rachunku kosztów działań w zarządzaniu kosztami, [w:] „Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi” pod redakcją naukową Teresy Kiziukiewicz, PPH ZAPOL, Szczecin 2005

Additional information:

Uczestnictwo w ćwiczeniach audytoryjnych jest obowiązkowe. Nieusprawiedliwiona absencja powyżej dwóch nieobecności skutkuje brakiem zaliczenia.
Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach może nastąpić tylko na podstawie zwolnienia lekarskiego lub pisma urzędowego (np. wezwania do sądu). Zajęcia należy usprawiedliwić w terminie 7 dni licząc od dnia ustąpienia powodu nieobecności.

Podczas kolokwium piszący nie mogą posiadać urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji oraz utrwalania obrazu i dźwięku. Ich posiadania nie usprawiedliwia chęć skorzystania z kalkulatora, zegarka itd.