Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Contemporary issues of economics
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-1-407-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Woźniak Maciej (mwozniak@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Celem modułu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi koncepcji zawodności rynku oraz państwa.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 pozyskiwać informacje na temat polityki gospodarczej. ZIP1A_U03 Presentation
M_U002 oceniać wybrane programy z zakresu polityki gospodarczej. ZIP1A_U03 Participation in a discussion,
Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 koncepcje zawodności rynku i państwa ZIP1A_W07 Test results
M_W002 wpływ polityki ekonomicznej na gospodarkę w teorii i praktyce. ZIP1A_W07 Test results
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 pozyskiwać informacje na temat polityki gospodarczej. - - - - - - - - + - -
M_U002 oceniać wybrane programy z zakresu polityki gospodarczej. - - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 koncepcje zawodności rynku i państwa + - - - - - - - + - -
M_W002 wpływ polityki ekonomicznej na gospodarkę w teorii i praktyce. + - - - - - - - + - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Module content
Lectures (15h):

1. Ekonomiczne uzasadnienie interwencji państwa w gospodarce
2. Efekty zewnętrzne
3. Dobra publiczne
4. Niepewność, ryzyko i informacja
5. Podatki
6. Polityka fiskalna
7. Polityka monetarna

Workshops (15h):

1. Ekonomia dobrobytu – przykłady
2. Efekty zewnętrzne – przykłady
3. Ekonomiczne rozwiązania w zakresie ochrony środowiska: Polska, USA, Chiny, UE
4a. Program 500+: argumenty za i przeciw
4b. Nieobowiązkowe ubezpieczenia emerytalne w Polsce: dobra czy zła droga?
5. System podatkowy wybranych krajów: Polska, USA, Chiny, Niemcy
6. Polityka fiskalna wybranych krajów w latach 2007-2017: Polska, USA, Chiny, Niemcy
7. Polityka monetarna wybranych krajów w latach 2007-2017: Polska, USA, Chiny, strefa euro.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Workshops: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena z wykładów wystawiana jest na podstawie testu obejmującego zagadnienia z wykładów.
Ocena z ćwiczeń wystawiana jest na podstawie liczby punktów uzyskanych za:
- przygotowanie prezentacji lub udziale w debacie oksfordzkiej,
- kolokwium.
Student ma prawo do jednego zaliczenia poprawkowego, które będzie miało formę kolokwium. Zostanie ono ustalone w czasie części podstawowej sesji egzaminacyjnej.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Workshops:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Na ocenę końcową składa się: ocena z testu obejmującego zagadnienia z wykładów (60%)
oraz ocena z zaliczenia ćwiczeń (40%).
W przypadku uzyskania oceny pozytywnej w pierwszym terminie poprawkowym ulega ona obniżeniu o 0,5 stopnia.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości powstałe z powodu nieobecności studenta, które zostały usprawiedliwione:
- zwolnieniem lekarskim,
- potwierdzeniem udziału w pracach koła naukowego,
- potwierdzeniem reprezentowania AGH podczas zawodów sportowych,
muszą być wyrównane w następujący sposób:
a) dodatkowe, samodzielne studiowanie tematyki zajęć oraz kontakt z prowadzącym zajęcia podczas godzin konsultacyjnych lub
b) uczestniczenie w zajęciach z inną grupą (jeżeli jest taka możliwość)

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie przedmiotów wprowadzających oraz wymagań wstępnych w szczególności z przedmiotu: Podstawy ekonomii. Chęć w studiowaniu literatury przedmiotu oraz przeglądanie wiadomości z tego zakresu.

Recommended literature and teaching resources:

1. Krugman P., Wells R., Mikroekonomia, PWN, Warszawa 2007
2. Krugman P., Wells R., Makroekonomia, PWN, Warszawa 2007
3. M. Czyż (red.), Ekonomia dla studentów studiów technicznych, Wydawnictwo AGH, Kraków 2018

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Woźniak Maciej, System wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwa AGH, Kraków 2012.
2. Woźniak Maciej, Lisowski Robert, Ocena związku preferencji podatkowych z poziomem inwestycji przedsiębiorstw, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Finanse publiczne, Nr 451. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016, s. 520-532.
3. Woźniak Maciej, Lisowski Robert, Relationship between fiscal instruments and investments of industrial SMEs and LEs in Poland, Managerial Economics, 2016 vol. 17 no. 2, s. 261–275.
4. Woźniak Maciej, Lisowski Robert, Stopy procentowe NBP a wartość kredytów bankowych dla przedsiębiorstw w Polsce, Studia i Prace WNEiZ US, 2017 nr 50/2 Metody ilościowe w ekonomii t. 2, s. 163–175.

Additional information:

None