Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Human Resources Management
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-1-411-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr inż. Guca Stanisława (sguca@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Zarządzanie zasobami ludzkimi zajmuje się sprawnym i skutecznym kierowaniem ludźmi w organizacji uwzględniając obecne wyzwania stojące przed tymi procesami.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student wykorzystuje zdobytą wiedzę do oceny polityki i procedur personalnych stosowanych w zróżnicowanych organizacjach ZIP1A_K01 Execution of a project
M_K002 Student potrafi przekonać grupę o słuszności zaproponowanych sposobów postępowania czy narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi podczas realizacji ćwiczeń ZIP1A_K03 Participation in a discussion
M_K003 Student potrafi planować swoją ścieżkę rozwoju i aktywnie poszukiwać zatrudnienia ZIP1A_K02 Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Opisuje wybrane procesy i narzędzia zarządzania personelem ZIP1A_U04 Execution of a project
M_U002 Wyjaśnia wady i zalety stosowania poszczególnych rozwiązań w ramach zarządzania zasobami ludzkimi ZIP1A_U05 Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna koncepcje pracownika i zespołów pracowniczych w różnych modelach zarządzania ZIP1A_W08 Project
M_W002 Student rozumie zróżnicowane narzędzia i procedury zarządzania ludźmi w organizacji w kontekście jej otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego ZIP1A_W10 Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student wykorzystuje zdobytą wiedzę do oceny polityki i procedur personalnych stosowanych w zróżnicowanych organizacjach - - - - - - - - + - -
M_K002 Student potrafi przekonać grupę o słuszności zaproponowanych sposobów postępowania czy narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi podczas realizacji ćwiczeń - - - - - - - - + - -
M_K003 Student potrafi planować swoją ścieżkę rozwoju i aktywnie poszukiwać zatrudnienia - - - - - - - - + - -
Skills
M_U001 Opisuje wybrane procesy i narzędzia zarządzania personelem - - - - - - - - + - -
M_U002 Wyjaśnia wady i zalety stosowania poszczególnych rozwiązań w ramach zarządzania zasobami ludzkimi - - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 Student zna koncepcje pracownika i zespołów pracowniczych w różnych modelach zarządzania + - - - - - - - - - -
M_W002 Student rozumie zróżnicowane narzędzia i procedury zarządzania ludźmi w organizacji w kontekście jej otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 82 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (15h):

1. Wprowadzenie do Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
2. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi.
3. Nowoczesne koncepcje Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
3. Planowanie i dobór pracowników
4. Planowanie rozwoju pracowników.
5. Oceny pracowników.
6. Szkolenie i doskonalenie pracowników.
7. Ruch kadrowy.
8 Motywowanie pracowników w organizacji
9. Etyczne aspekty Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Organizacji.

Workshops (15h):

1. Planowanie strategiczne zatrudnienia – studium przypadku.
2. Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna – studium przypadku
3. Selekcja pracowników:
- analiza aplikacji;
- przygotowanie i symulacje rozmów kwalifikacyjnych;
- metoda środka ( Assessment Centre ).
4. Ocenianie pracowników – studium przypadku.
5. Szkolenie i doskonalenie pracowników – studium przypadku.
6. Wynagradzanie pracowników w organizcji

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Workshops: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

- ocena z projektu,
- ocena z kolokwium zaliczeniowego.

Studentowi przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Workshops:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Przy obliczaniu oceny końcowej uwzględniane są następujące elementy|:

- ocena z projektu (50%);
- ocena z kolokwium zaliczeniowego (50%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W razie usprawiedliwionej nieobecności studenta na zajęciach jest on zobowiązany do uzupełnienia powstałych zaległości indywidualnie.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw z zakresu zarządzania.

Recommended literature and teaching resources:

Armstrong M., Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Wolter Kluwer Polska, Wyd.5, Kraków 2011

Laundy O., Cowling A, Strategiczne zarządzanie zasobami Ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000

Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, pod Red. L. Zbiegień-Maciąg, Wolters Kluwer,
Kraków 2006

Zarządzanie pracownikami, od red. L.Zbiegień-Maciąg, Wyd. Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków2002.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Guca S. : Wpływ zmian w zarządzaniu organizacją na stosunki interpersonalne [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej, część 1, Zmiany w teorii i praktyce zarządzania,
A. Podobiński (red), Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2004

Guca S. : Zmiany w zarządzaniu i ich wpływ na kształtowanie się stosunków międzyludzkich [w:] Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki. Pod red. LidiiZbiegień-Maciąg,
D. Lewickiej, Wydawnictwa AGH, kraków 2010

Additional information:

W razie dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności studenta na zajęciach jest on zobowiązany do uzupełnienia powstałych zaległości w sposób ustalany indywidualnie w każdym przypadku.