Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Problems of Contemporary Engineering
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-1-414-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Niekurzak Mariusz (mniekurz@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Moduł ma na celu zapoznanie studentów z podstawową wiedzą dotyczącą rozwiązywania złożonych problemów technicznych przy wykorzystaniu różnych narzędzi teoretycznych i projektowych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 określić skutki działalności inżynierskiej w zakresie wpływu oddziaływania ich na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. ZIP1A_U01 Test
M_U002 określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania projektowego. ZIP1A_U04 Participation in a discussion
Knowledge: he knows and understands
M_W001 wybrane zagadnienia z zakresu zasad projektowania inżynierskiego obiektów i procesów technicznych z wykorzystaniem komputerowego wspomagania. ZIP1A_W01 Test
M_W002 metody, techniki, narzędzia analityczne i symulacyjne do rozwiązywania różnych zadań projektowych. ZIP1A_W04 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 określić skutki działalności inżynierskiej w zakresie wpływu oddziaływania ich na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. - - - - - - - - + - -
M_U002 określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania projektowego. - - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 wybrane zagadnienia z zakresu zasad projektowania inżynierskiego obiektów i procesów technicznych z wykorzystaniem komputerowego wspomagania. + - - - - - - - - - -
M_W002 metody, techniki, narzędzia analityczne i symulacyjne do rozwiązywania różnych zadań projektowych. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Module content
Lectures (15h):

1. Wpływ postępu technicznego na społeczne aspekty rozwoju cywilizacyjnego.
2. Rozwój gospodarczy i modernizacja.
3. Rola nauk ścisłych, jako podstawy nauk technicznych.
4. Rola komputerów w projektowaniu i wytwarzaniu.
5. Problemy zużycia eksploatacyjnego materiałów.
6. Eksploatacja i użytkowanie.
7. Niezawodność, diagnostyka i monitoring.

Workshops (15h):

1. Projektowanie systemów.
2. Wzrost ryzyka i niepewności.
3. Społeczne skutki rewolucji informatycznej.
4. Wymagania stawiane współczesnym inżynierom.
5. Proces projektowo-konstrukcyjny i jego struktura.
6. Komputeryzacja a medycyna.
7. Teorie niezawodności.
8. Miejsce diagnostyki w pracy maszyn.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Workshops: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie z ćwiczeń uzyskiwane jest na podstawie przygotowania i opracowania samodzielnego projektu oraz pisemnego kolokwium z całości zrealizowanego materiału.

Zaliczenie z wykładów uzyskiwane jest na podstawie pisemnego kolokwium z całości zrealizowanego materiału.

Każdemu studentowi przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego zarówno z ćwiczeń i wykładów na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Workshops:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa to średnia ważona z oceny z zaliczenia (49%) oraz z wiedzy przekazanej na wykładzie (51%).

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny końcowej jest pozytywna ocena z wszystkich przeprowadzonych kolokwiów oraz z projektu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Kubiński W. Inżynieria i Technologie Produkcji. Wyd. AGH Kraków 2017.
2. Kubiński W. Wprowadzenie do techniki. Wyd. AGH Kraków 2006.
3. Kubiński W.: Technologie i inżynieria produkcji. WND AGH Kraków 2008.
4. Pr. zbior.: Technika. Encyklopedia PWN. PWN. Warszawa 2003.
5. Kubiński W.: Praktyka technologiczna. Skrypt AGH nr 1224. Kraków 1991.
6. Strzałko J.: Kompendium wiedzy o ekologii. PWN. Warszawa 2002.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Analiza porównawcza kosztów budowy oraz utrzymania betonowych i asfaltowych nawierzchni drogowych — Comparative analysis of building and maintenance costs for road surfaces of cement concrete and asphalt / Kamil Stajerski, Wiktor KUBIŃSKI // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], 2014. — 1 dysk optyczny. — S. 1. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.
2. Ekologiczne skutki spalania paliw konwencjonalnych — [Ecological consequences of conventional fuels combustion] / KUBIŃSKI W. // Naukovì vìstì = Scientific news ; ISSN 1810-0546. — 2008 spec. vip., s. 167–172. — Bibliogr. s. 172. — EEP KÊ 2008 = EEP CE 2008 [Dokument elektroniczny] : V mìžnarodnoï naukovo-tehnìčnoï konferencìï “Ekologo-ekonomìčnì problemi Karpats’kogo Êvroregìonu = Fifth international scientific technical conference “Ecologic economic problems of Carpathian Euroregion” : 26–29 travnâ = May 26–29. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Ìnstitut menedžmentu ta ekonomìki “Galic’ka Akademìâ” = Institute if Management and Economics “Galytska Academy”. — Ukraina : Ìvano-Frankivs’k = Ivano-Frankivsk, 2008. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg. obwol. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM
3. Ekonomiczne aspekty stosowania kolektorów słonecznych w budownictwie jednorodzinnym — Economic aspects of the application of solar collectors in single-family houses / Wiktor KUBIŃSKI, Ewa KUBIŃSKA-JABCOŃ, Mariusz NIEKURZAK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XV międzynarodowa konferencja naukowa : 21–22 listopada 2013, Kraków : [streszczenia]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], 2013. — Dysk Flash. — S. 1. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza
4. Produkcja syntetycznych paliw silnikowych z węgla — Production of synthetic engine fuel from carbon / Wiktor KUBIŃSKI, Ewa KUBIŃSKA-KALETA, Mariusz NIEKURZAK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XII międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 maja 2010, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, 2010. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–16]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [14–15], Streszcz., Summ.
5. Racjonalne wykorzystanie energii w budownictwie mieszkaniowym — Rational use of energy residential building / Wiktor KUBIŃSKI, Ewa KUBIŃSKA-JABCOŃ, Mariusz NIEKURZAK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka 2014 / pod red. nauk. Piotra Łebkowskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 1 dysk optyczny. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0583). — e-ISBN: 978-83-7464-732-8. — S. 444–465. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 464–465, Streszcz., Summ.

Additional information:

„Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów”.