Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Qualitative Foundations of Production Engineering
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-1-415-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż. Ginda Grzegorz (gginda@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Moduł dotyczy oceny, modelowania i kształtowania jakości w produkcji i usługach.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi angażować się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym. Potrafi formułować swoje argumenty ZIP1A_K02 Activity during classes
M_K002 Potrafi pracować w zespole analizującym realizację zasad zarządzania jakością wraz z przedstawieniem propozycji działań doskonalących ZIP1A_K02 Execution of a project
Skills: he can
M_U001 Potrafi dobrać i zastosować odpowiednie narzędzia do wartościowania, modelowania i kształtowania jakości produktów i procesów ZIP1A_U03, ZIP1A_U01 Execution of a project,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Dysponuje wiedzą na temat podstawowych zasad modelowania, oceny i kształtowania jakości ZIP1A_W03, ZIP1A_W02 Test
M_W002 Posiada wiedzę dotyczącą metod wartościowania, modelowania i kształtowania jakości ZIP1A_W05 Test
M_W003 Posiada wiedzę na temat istoty i potrzeb związanych z kształtowaniem jakości w pełnym cyklu życia produktów i usług ZIP1A_W04 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi angażować się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym. Potrafi formułować swoje argumenty - - - + - - - - - - -
M_K002 Potrafi pracować w zespole analizującym realizację zasad zarządzania jakością wraz z przedstawieniem propozycji działań doskonalących - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dobrać i zastosować odpowiednie narzędzia do wartościowania, modelowania i kształtowania jakości produktów i procesów - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Dysponuje wiedzą na temat podstawowych zasad modelowania, oceny i kształtowania jakości + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę dotyczącą metod wartościowania, modelowania i kształtowania jakości + - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę na temat istoty i potrzeb związanych z kształtowaniem jakości w pełnym cyklu życia produktów i usług + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 h
Module content
Lectures (15h):
 1. Zapoznanie z zasadami uczestnictwa w zajęciach i zaliczania modułu

  Przekazanie informacji na temat zajęć i zasad zaliczania modułu.

 2. Jakość życia

  Przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z jakością życia.

 3. Ekonomia jakości

  Omówienie ekonomicznych aspektów kształtowania jakości.

 4. Kwalitologia konsumencka

  Przedstawienie konsumenckiej perspektywy jakości.

 5. Modelowanie jakości

  Omówienie zasad i sposobów modelowania jakości.

 6. Doradztwo projakościowe

  Przedstawienie problematyki doradztwa projakościowego.

 7. Pojęcie, geneza i rozwój tematyki jakości

  Przedstawienie podstawowych informacji na temat pojęć, genezy i rozwoju tematyki jakości.

 8. Podstawowe pojęcia

  Omówienie podstawowych pojęć związanych z jakością.

 9. Wartościowanie jakości

  Przedstawienie celu, zasad i sposobów wartościowania jakości.

 10. Przemiany jakościowe

  Omówienie rodzajów i sposobów realizacji przemian jakościowych.

 11. Jakość w problematyce gospodarczej

  Przedstawienie problematyki jakości w gospodarce.

 12. Podstawy inżynierii jakości

  Wprowadzenie do praktycznego kształtowania jakości.

 13. Metody inżynierii jakości

  Przedstawienie metod inżynierii jakości oraz zasad ich stosowania.

 14. Inżynieria jakości w cyklu życia produktów i usług

  Omówienie zagadnień związanych z kształtowaniem i oceną jakości na etapach projektowania, wytwarzania i użytkowania produktów i świadczenia usług.

Project classes (15h):
 1. Wyjaśnienie celu i przedstawienie zasad odbywania i zaliczania zajęć

  Zapoznanie z celem i zasadami przeprowadzania i zaliczania zajęć.

 2. Analiza, modelowanie, ocena i kształtowanie jakości

  Przydzielenie tematów ćwiczeń projektowych dotyczących analizy, modelowania, oceny i kształtowania jakości. Realizacja ćwiczeń.

 3. Podsumowanie i zaliczenie ćwiczeń

  Zajęcia zaliczeniowe.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń projektowych na podstawie przygotowania do zajęć, aktywności na zajęciach i opracowań ćwiczeń.
Zaliczenie końcowe modułu na podstawie sprawdzianu wiedzy.
Do zaliczenia można przystąpić dopiero po uzyskaniu pozytywnej oceny z ćwiczeń projektowych.
W przypadku nie zaliczenia sprawdzianu wiedzy w podstawowym terminie, student, który uzyskał pozytywną ocenę z ćwiczeń projektowych może przystąpić do także do zaliczenia w sprawdzianu w terminie poprawkowym.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa stanowi średnią z ocen uzyskanych ze sprawdzianu wiedzy oraz ćwiczeń projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ustalane indywidualnie z prowadzącym zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Romuald Kolman: Kwalitologia. Wiedza o różnych dziedzinach jakości. Placet, Warszawa 2009.

James R. Thompson, Jacek Koronacki, Jacek Nieckuła: Techniki zarządzania jakością od Shewharta do metody “Six Sigma”. AOW EXIT, Warszawa 2005.
Adam Hamrol: Zarządzanie jakością z przykładami. WN PWN, Warszawa 2007.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Mirosław Dytczak, Grzegorz Ginda: Production engineering tools for civil engineering practice – the case of FMEA. Czasopismo Techniczne (2017) vol.10, s.85-92.
Mirosław Dytczak, Grzegorz Ginda: Production engineering tools for civil engineering practice – the case of QFD. Czasopismo Techniczne (2017) vol.10, s.79-84-92.

Additional information:

None