Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Automatiztion of Processes
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-1-501-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Łebkowski Piotr (plebkows@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Student poznaje różne metody projektowania dyskretnych układów automatyki na przykładzie spotykanych w praktyce inżynierskiej układów.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 rozwiązywać wybrane zagadnienie syntezy systemów sztywnej automatyzacji. ZIP1A_U03 Examination,
Project,
Test
M_U002 posługiwać się programowalnymi sterownikami PLC. ZIP1A_U05 Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 podstawowe pojęcia dotyczące mechanizacji, automatyzacji i robotyzacji ZIP1A_W05 Examination
M_W002 elementy automatyki i robotyki, które można zastosować, by rozwiązać różne problemy syntezy technicznej. ZIP1A_W04 Examination
M_W003 podstawowe metody automatyzacji procesów dyskretnych ZIP1A_W05 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 15 0 0 0 0 0 15 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 rozwiązywać wybrane zagadnienie syntezy systemów sztywnej automatyzacji. - - - - - - - - + - -
M_U002 posługiwać się programowalnymi sterownikami PLC. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 podstawowe pojęcia dotyczące mechanizacji, automatyzacji i robotyzacji + - - - - - - - - - -
M_W002 elementy automatyki i robotyki, które można zastosować, by rozwiązać różne problemy syntezy technicznej. + - - - - - - - - - -
M_W003 podstawowe metody automatyzacji procesów dyskretnych + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 28 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (15h):

1. Ogólne pojęcia dotyczące mechanizacji, automatyzacji i robotyzacji. Struktura układów numerycznego sterowania i automatycznej regulacji. Sygnały ciągłe i dyskretne w układach sterowania i automatycznej regulacji.
2. Techniczne środki realizacji układów automatyki.
3. Typowe układy w systemach automatyki.
4. Podstawy projektowania układów dyskretnych. Funkcje przełączające. Metody minimalizacji funkcji przełączających.
5. Projektowanie kombinacyjnych układów sterowania. Analiza układów kombinacyjnych.
6. Projektowanie układów sekwencyjnych.
a. Minimalizacja stanów wewnętrznych.
b. Kodowanie stanów przy pomocy elementów pamięci.
7. Synteza modułowa i mikroprogramowanie.
a. Składnia sieci jednostki taktującej i sieci Grafcet.
b. Synteza algorytmu procesu i sterowania metodą Grafcet.
8. Synteza systemowa.
a. Budowa sterowników PLC
b. Programowanie sterowników PLC
9. Budowa i rodzaje robotów przemysłowych. Sterowanie ruchem i programowanie robotów.

Laboratory classes (15h):

1. Techniczne środki realizacji układów automatyki.
2. Typowe układy w systemach automatyki.
3. Projektowanie kombinacyjnych układów sterowania. Analiza układów kombinacyjnych.
4. Projektowanie układów sekwencyjnych.
a. Kodowanie stanów przy pomocy elementów pamięci.
5. Synteza algorytmu procesu i sterowania metodą Grafcet.
6. Programowanie sterowników PLC
7. Budowa i rodzaje robotów przemysłowych. Sterowanie ruchem i programowanie robotów.

Workshops (15h):

1. Techniczne środki realizacji układów automatyki.
2. Podstawy projektowania układów dyskretnych. Funkcje przełączające. Metody minimalizacji funkcji przełączających.
3. Projektowanie kombinacyjnych układów sterowania. Analiza układów kombinacyjnych.
4. Projektowanie układów sekwencyjnych.
a. Minimalizacja stanów wewnętrznych.
b. Kodowanie stanów przy pomocy elementów pamięci.
5. Synteza algorytmu procesu i sterowania metodą Grafcet.
6. Programowanie sterowników PLC
7. Budowa i rodzaje robotów przemysłowych. Sterowanie ruchem i programowanie robotów.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Workshops: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń warsztatowych i ćwiczeń laboratoryjnych.
Zaliczenie z ćwiczeń warsztatowych uzyskiwane jest na podstawie średniej arytmetycznej ocen z projektu i kolokwium.
Zaliczenie z ćwiczeń laboratoryjnych uzyskiwane jest na podstawie oceny z kolokwium.
W przypadku nieuzyskania zaliczenia w wymaganym terminie, każdemu studentowi przysługuje
jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Workshops:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa obliczana jest jako średnia ważona ocen pozytywnych z egzaminu (60%), ćwiczeń warsztatowych (20%) oraz z ćwiczeń laboratoryjnych (20%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia
zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z
Regulaminu Studiów.

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie modułów: algebra i rachunek różniczkowy, informatyka.

Recommended literature and teaching resources:

1. Jęrzykiewicz Z., Węgierski Ł., Łebkowski P., Bober M.: Wprowadzenie do projektowania i komputerowo wspomagane projektowanie elementów i układów automatyki. Wyd. AGH, Kraków 1994.
2. Kowal J.: Podstawy Automatyki, tom I, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2003
3. Kowal J.: Podstawy Automatyki, tom II, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2004
4. Łebkowski P., Węsierski Ł.: Podstawy projektowania układów dyskretnych, Wyd. AGH, Kraków 1991.
5. Mikulczyński T., Samsonowicz Z.: Automatyzacja dyskretnych procesów produkcyjnych, WNT, Warszawa 1997.
6. Siwiński J.: Układy przełączające w automatyce, WNT, Warszawa 1980.
7. Zieliński C.: Podstawy projektowania układów cyfrowych, PWN, Warszawa 2003.

8. Kost G., Łebkowski P., Węsierski Ł.: Automatyzacji i robotyzacja procesów produkcyjnych, PWE, Warszawa 2013.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Kost G., Łebkowski P., Węsierski Ł.: Automatyzacji i robotyzacja procesów produkcyjnych, PWE, Warszawa 2013.

Additional information:

None