Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Dependability of Systems
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-1-502-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż. Feliks Jerzy (jfeliks@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

W ramach modułu przedstawione zostana podstawowe pojęcia z zakresu inżynierii niezawodności. Omówione zostaną sposoby określania niezawodności obiektów naprawialnych i nienaprawialnych oraz struktur niezawodnościowych. Przedstawine zostaną wspołczesne koncepcje zapewnienia niezawodności różnych obiektów.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 tłumaczyć działania realizowane w ramach zajęc oraz poszukiwać rozwiązań problemów przy realizacji projektu. ZIP1A_K01 Project
Skills: he can
M_U001 opisać i rozróżnić rodzaje polityki remontowej i koncepcje utrzymania ruchu. ZIP1A_U03 Examination,
Execution of a project
M_U002 planować i realizować własne uczenie się analizując trendy w niezawodności ZIP1A_U05 Examination
Knowledge: he knows and understands
M_W001 podstawowe pojęcia teorii i inżynierii niezawodności. ZIP1A_W03 Examination,
Report
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 tłumaczyć działania realizowane w ramach zajęc oraz poszukiwać rozwiązań problemów przy realizacji projektu. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 opisać i rozróżnić rodzaje polityki remontowej i koncepcje utrzymania ruchu. + - - + - - - - - - -
M_U002 planować i realizować własne uczenie się analizując trendy w niezawodności + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 podstawowe pojęcia teorii i inżynierii niezawodności. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 6 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 12 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (15h):
Tematy

Ewolucja pojęcia niezawodności. Wektorowa koncepcja niezawodności, jako gotowości (availability), nieszkodliwości (safety) oraz ochranialności (security). Modele niezawodnościowe systemów technicznych. Podstawowe miary niezawodności. Struktury niezawodnościowe systemów. Zasady projektowania niezawodnych struktur systemów. Metody analizy niezawodności systemów: FTA, ETA, HAZOP, FMEA, FMECA oraz hybrydowe metody ekspertowe. Niezawodność w eksploatacji systemów – metody CM, PM, RCM, TPM. Metody alokacji nieuszkadzalności i nadmiarowości. Metody wyznaczania niezawodnościowej istotności elementów. Teoria zbiorów rozmytych i symulacje Monte Carlo w niezawodności.

Project classes (30h):
Projekt

Analiza danych eksploatacyjnych. Wyznaczanie podstawowych miar niezawodnościowych obiektów naprawialnych i nienaprawialnych. Modelowanie i symulacji systemów prostych i złożonych. Określanie istotności niezawodnościowej elementów systemu. Alokacja nieuszkadalności i nadmiarowości. Analiza drzewa niezdatności systemu produkcyjnego. Analiza rodzajów, skutków i krytyczności uszkodzeń procesu i wyrobu. Dobór odpowiedniej polityki remontowej.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady zaliczania zajęć:
Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczenia. Student, który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż 20% zajęć i jego wyniki w nauce były negatywne może zostać pozbawiony, przez prowadzącego zajęcia, możliwości poprawkowego zaliczania zajęć. Od takiej decyzji prowadzącego ćwiczenia student może się odwołać do prowadzącego przedmiot, a od decyzji prowadzącego przedmiot do Dziekana. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z pozostałych form zajęc. Oceny pozytywnej z każdej z form zajęc nie poprawia się (RS).

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Średnia arytmetyczna z ocen cząstkowych (egzamin, ćwiczenia, ćwiczenia laboratoryjne). Ocena z ćwiczeń to ocena z przygotowanego projektu oraz aktywności na zajęciach.
Granice średniej:
>=4,76 – bdb (5,0)
>= 4,26 – +db (4,5)
>= 3,76 – db (4,0)
>= 3,26 +dst (3,5)
>= 3,0 dst (3,0)
Ocena końcowa jest średnią z pozytywnych ocen cząstkowych z poszczególnych form zajęć. Ocena z egzaminu to wynik testu wielokrotnego wyboru realizowanego z wykorzystaniem platformy e-learningowej. Ocena z egzaminu, w przypadku otrzymania oceny negatywnej w pierwszym i kolejnym terminie, jest wyliczana jako średnia arytmetyczna dotychczas uzyskanych ocen z egzaminu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach może nastąpić tylko na podstawie zwolnienia lekarskiego lub pisma urzędowego (np. wezwania do sądu). Student, który ma nieobecność usprawiedliwioną, może zaliczać opuszczone zajęcia w formie i terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia. Student, który ma nieobecność nieusprawiedliwioną, nie ma takiej możliwości.

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

Bucior J.: „Podstawy teorii i inżynierii niezawodności”, OW Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2004
Dwiliński L.: „Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów”, OW Politechniki Warszawskiej, W-wa 2000
Normy serii PN-EN 60 300
Kececioglu D., “Reliabiliy engineering handbook”, 1, 2, Prentice Hall PTR Engelwood Cliffs, New Jersey 1991

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Ocena niezawodności i bezpieczeństwa systemów technicznych z wykorzystaniem zbiorów rozmytych — Lech BUKOWSKI, Jerzy FELIKS, Inżynieria produkcji, przedsięwzięcia proekologiczne, ergonomia i bezpieczeństwo pracy. Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2011. — ISBN: 978-83-62292-77-6. — S. 175–189.

Additional information:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.
Wykład ma charakter dyskusji, do której student powinien się przygotować samodzielnie. Dodatkowe informacje na platformie e-learningowej.