Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Methods and tools for management engineering
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-1-504-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Feliks Jerzy (jfeliks@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Moduł przedstawia wybrane metody i narzędzia stosowane w inżynierii zarządzania, w tym sposoby analizy liniowości systemów pomiarowych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 potrafi dokonać krytycznej analizy wybranych metod i narzedzi do rozwiazania problemu ZIP1A_K01 Presentation
Skills: he can
M_U001 Potrafi dobrać i ocenić użyteczność oraz adaptować dostępne narzędzia zarządzania i inżynierii produkcji do konkretnych potrzeb, ZIP1A_U04 Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 uwarunkowania stosowania, potrzebę wykorzystania różnego typu narzędzi w zarządzaniu i inżynierii produkcji ZIP1A_W06 Test
M_W002 potrzebę stosowania różnego typu narzędzi zarządzania i inżynierii produkcji. ZIP1A_W09 Project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 potrafi dokonać krytycznej analizy wybranych metod i narzedzi do rozwiazania problemu - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dobrać i ocenić użyteczność oraz adaptować dostępne narzędzia zarządzania i inżynierii produkcji do konkretnych potrzeb, - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 uwarunkowania stosowania, potrzebę wykorzystania różnego typu narzędzi w zarządzaniu i inżynierii produkcji + - - - - - - - - - -
M_W002 potrzebę stosowania różnego typu narzędzi zarządzania i inżynierii produkcji. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 13 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (15h):

Sposoby pozyskiwania danych
Analiza systemów pomiarowych – zagadnienie liniowości
Dobór metod pomiarowych do właściwegopoznania zjawisk

Project classes (15h):

Projekty zgodne z tematyką wykładu

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady zaliczania zajęć:
Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczenia. Student, który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż 20% zajęć i jego wyniki w nauce były negatywne może zostać pozbawiony, przez prowadzącego zajęcia, możliwości poprawkowego zaliczania zajęć. Od takiej decyzji prowadzącego ćwiczenia student może się odwołać do prowadzącego przedmiot, a od decyzji prowadzącego przedmiot do Dziekana

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest oceną z projektu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach może nastąpić tylko na podstawie zwolnienia lekarskiego lub pisma urzędowego (np. wezwania do sądu). Student, który ma nieobecność usprawiedliwioną, może zaliczać opuszczone zajęcia w formie i terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia. Student, który ma nieobecność nieusprawiedliwioną, nie ma takiej możliwości.

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

Ireneusz Durlik: Inżynieria zarządzania, cz.I. Strategie organizacji produkcji. Nowe koncepcje zarządzania, Placet, 2007.
Ireneusz Durlik: Inżynieria zarządzania, cz.II. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych, Placet, 2005.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Effect of parameter estimation uncertainty on the estimated level of risk in the FMEA method / Lech BUKOWSKI, Jerzy FELIKS // W: Advances in analysis and decision-making for complex and uncertain systems : August 1st, 2012 as a part of the 24th International conference on Systems research, informatics and cybernetics : July 30–August 3, 2012, Baden-Baden, Germany. Vol. 2,
Koncepcja systemu oceny wartości użytkowej informacji logistycznych — The concept of the evaluation of the logistics information use value / Lech A. Bukowski, Jerzy FELIKS // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 2 dod.: CD nr 1 Logistyka-nauka

Additional information:

None