Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Ecology and Environmental Management
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-1-506-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Trela Marisz (mtrela@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

W module tym przedstawione są podstawowe zagadnienia związane z rozwojem zrównoważonym, respektującym kryteria ochrony zasobów i komponentów środowiska.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 wymyślenia, zaplanowania i przedstawienia działań w zakresie ograniczania negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko ZIP1A_K02 Presentation
Skills: he can
M_U001 określić finansowe i środowiskowe aspekty wprowadzenia wybranych rozwiązań administracyjnych i/lub technicznych z zakresu ochrony środowiska ZIP1A_U06 Project,
Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 wpływ wybranych urządzeń i systemów technicznych na środowisko naturalne ZIP1A_W03 Test
M_W002 wpływ aspektów związanych z ochroną środowiska na zarządzanie przedsiębiorstwem ZIP1A_W10 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 wymyślenia, zaplanowania i przedstawienia działań w zakresie ograniczania negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 określić finansowe i środowiskowe aspekty wprowadzenia wybranych rozwiązań administracyjnych i/lub technicznych z zakresu ochrony środowiska - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 wpływ wybranych urządzeń i systemów technicznych na środowisko naturalne + + - - - - - - - - -
M_W002 wpływ aspektów związanych z ochroną środowiska na zarządzanie przedsiębiorstwem + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 5 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Module content
Lectures (15h):
 1. Świadomość ekologiczna społeczeństwa w Polsce i na świecie
 2. Koncepcja i zasady rozwoju zrównoważonego
 3. Cele i zasady polityki środowiskowej państwa
 4. Internalizacja środowiskowych kosztów zewnętrznych
 5. Instrumenty ekonomiczne zarządzania ochroną środowiska
 6. Środowiskowe uwarunkowania działalności gospodarczej
 7. Zarządzanie środowiskowe jako strategia konkurencyjna
 8. Finansowanie przedsięwzięć środowiskowych
 9. Marketing środowiskowy
 10. Polityka ochrony środowiska w Unii Europejskiej
Auditorium classes (15h):
 1. Definicje podstawowych pojęć i ich interpretacja
 2. Ochrona środowiska w transporcie drogowym
 3. Aspekty środowiskowe w energetyce odnawialnej
 4. Analiza kosztów i korzyści środowiskowych
 5. Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie
 6. Źródła finansowania przedsięwzięć restrukturyzacyjnych
Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium i z projektu wraz z jego prezentacją. Możliwe są dwa terminy poprawkowe dla kolokwium i jeden termin poprawkowy dla projektu.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa z ćwiczeń jest obliczana jako średnia arytmetyczna z kolokwium zaliczeniowego i projektu wraz z jego prezentacją.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

1. Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i w praktyce, (red.) A. Graczyk, Wyd. Akademii Ekonomicznej
we Wrocławiu, Wrocław 2007.
2. Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju, red. D. Kiełczewski, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009.
3. Becla A., Czaja S., Zielińska A., Analiza kosztów-korzyści w wycenie środowiska przyrodniczego, Difin, Warszawa 2012.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Trela M., Inicjatywy na rzecz zrównoważonego transportu drogowego [W:] Kształtowanie zrównoważonego rozwoju w reakcji na kryzys globalny / pod red. Andrzeja Graczyka, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 323.
2. Trela M., Internalizacja kosztów zewnętrznych transportu drogowego w Polsce, Kraków, Wydawnictwa AGH, 2014.
3. Dubel A., Trela M., Porównanie systemów wsparcia odnawialnych źródeł energii w Polsce: zielone certyfikaty vs system aukcyjny, na przykładzie instalacji PV, Polityka Energetyczna, 2017 t. 20 z. 2, s. 105–116.
4.Dubel A., Koszty i korzyści funkcjonowania ubezpieczeń od skutków powodzi. W: Ekonomika gospodarki wodnej : wybrane problemy : praca zbiorowa / pod red. K.Górki, A.Thier ; Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. — Kraków : Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013. s. 126–127.

Additional information:

brak