Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
DEMATEL. Theory and applications
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-1-508-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż. Ginda Grzegorz (gginda@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Moduł dotyczy podstaw teoretycznych i praktycznych zastosowań metody DEMATEL.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi angażować się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym. Potrafi formułować swoje argumenty ZIP1A_K02 Execution of a project,
Activity during classes
M_K002 Potrafi twórczo współpracować z pozostałymi członkami zespołu, proponując właściwy sposób adaptacji metody do potrzeb związanych z realizacją określonego zadania. ZIP1A_K02 Execution of a project,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi odpowiednio zastosować metodę DEMATEL. ZIP1A_U01 Execution of a project,
Activity during classes
M_U002 Potrafi odpowiednio dostosować szczegółową postać metody DEMATEL do potrzeb związanych z jej specyficznym zastosowaniem. ZIP1A_U03 Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Dysponuje wiedzą na temat zasad stosowania metody DEMATEL do rozwiązywania problemów praktycznych. ZIP1A_W03, ZIP1A_W02 Test
M_W002 Posiada wiedzę dotyczącą możliwości metody DEMATEL i sposobów ich poszerzania. ZIP1A_W05 Test
M_W003 Posiada wiedzę na temat przeznaczenia i możliwych zastosowań metody DEMATEL. ZIP1A_W04 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi angażować się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym. Potrafi formułować swoje argumenty - - - + - - - - - - -
M_K002 Potrafi twórczo współpracować z pozostałymi członkami zespołu, proponując właściwy sposób adaptacji metody do potrzeb związanych z realizacją określonego zadania. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi odpowiednio zastosować metodę DEMATEL. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi odpowiednio dostosować szczegółową postać metody DEMATEL do potrzeb związanych z jej specyficznym zastosowaniem. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Dysponuje wiedzą na temat zasad stosowania metody DEMATEL do rozwiązywania problemów praktycznych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę dotyczącą możliwości metody DEMATEL i sposobów ich poszerzania. + - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę na temat przeznaczenia i możliwych zastosowań metody DEMATEL. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 h
Module content
Lectures (15h):
 1. Zapoznanie z zasadami uczestnictwa w zajęciach i zaliczania modułu

  Zajęcia wprowadzające.

 2. Geneza i oryginalna wersja metody

  Omówienie okoliczności opracowania metody i jej oryginalnego przeznaczenia. Przedstawienie jej oryginalnej postaci.

 3. Modyfikacje metody

  Zaprezentowanie zmian i rozszerzeń w metody w odniesieniu do jej kształtu.

 4. Współczesne sposoby stosowania metody

  Omówienie wspólczesnych, niestandardowych – prostych i złożonych zastosowań metody.

 5. Charakterystyka i przeznaczenie metody DEMATEL

  Omówienie charakteru metody i klas jej zastosowań.

 6. Zastosowania metody

  Przedstawienie przykładów zastosowań metody.

Project classes (15h):
 1. Wyjaśnienie celu i przedstawienie zasad odbywania i zaliczania zajęć

  Zajęcia wstępne.

 2. Zastosowanie metody DEMATEL

  Realizacja ćwiczeń projektowych związanych z praktycznym zastosowaniem metody.

 3. Podsumowanie i zaliczenie ćwiczeń

  Podsumowanie ćwiczeń projektowych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Instruktaż i konsultacje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń projektowych na podstawie przygotowania do zajęć, aktywności na zajęciach i
opracowań ćwiczeń.
Zaliczenie końcowe modułu na podstawie sprawdzianu wiedzy.
Do zaliczenia można przystąpić dopiero po uzyskaniu pozytywnej oceny z ćwiczeń projektowych.
W przypadku nie zaliczenia sprawdzianu wiedzy w podstawowym terminie, student, który uzyskał
pozytywną ocenę z ćwiczeń projektowych może przystąpić do także do zaliczenia w sprawdzianu w
terminie poprawkowym.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci aktywnie uczestniczą w zajęciach, odpowiednio i systematycznie przygotowując się do nich. W trakcie zajęć dokonywana jest kontrola stopniowo realizowanych tematów ćwiczeń projektowych.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa stanowi średnią z pozytywnych ocen uzyskanych ze sprawdzianu wiedzy oraz ćwiczeń projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ustalane indywidualnie z prowadzącym zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Grzegorz Ginda: Metody porównywania parami w budownictwie i dziedzinach pokrewnych. DWE, Wrocław 2015.

Emilio Fontela, Andre Gabus: DEMATEL Observer. DEMATEL 1976 Report. Batelle Research Institute, Geneva 1976.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Mirosław Dytczak, Grzegorz Ginda: Miejsce metody DEMATEL w rozwiązywaniu złożonych zadań decyzyjnych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (2015) nr 5(15), s.631-644.
Mirosław Dytczak, Grzegorz Ginda: Modelling a decision map and Bayesian networks by means of DEMATEL. [W:] Marek Karkula (red. nauk.) Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka 2015, s.11-20.
Mirosław Dytczak, Grzegorz Ginda: Redukcja złożoności modelu zagadnienia decyzyjnego. Materiały budowlane (2016) nr 6, s.92-93.
Mirosław Dytczak, Grzegorz Ginda, Tomasz Wojtkiewicz: Identyfikacja roli czynników opóźnień realizacji złożonych przedsięwzięć budowlanych. Budownictwo i Inżynieria Środowiska (2011) vol.2, no.4, s.481-485.
Grzegorz Ginda, Mariusz Maślak: Wybrane metody analizy eksperckiej w wielokryterialnej ocenie parametrów determinujących bezpieczeństwo w pożarze. Politechnika Krakowska, Kraków 2015.

Additional information:

None