Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Systems engineering
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-1-509-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
AUGUSTYN GRZEGORZ (gaugusty@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Moduł prezentuje podstawowe zagadnienia z inżynierii systemów. Zagadnienia obejmują podstawowe pojęcia i komponenty tworzące system, metody inżynierskie w dziedzinie inżynierii systemów oraz podstawowe techniki aplikacyjne z zakresu inżynierii systemów do rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii produkcji.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 potrafi wykorzystywac posaidaną wiedzę do rzwiązywania problemów inżynierskich ZIP1A_U03 Execution of a project
M_U002 potrafi projektować proste systemy w oparciu o wiedzę z inżynierii systemów ZIP1A_U07 Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady projektowania inzynierskiego ZIP1A_W01 Project
M_W002 zna i rozumie wybrane obiekty, zjawiska oraz zagadnienia z zakresu planowania, organizowania, sterowania oraz modelowania i autmatyzacji w zakresie inżynierii systemów ZIP1A_W05 Project
M_W003 zna i stosuje metody i techniki stosowane przy rozwiązywania zadań inżynierski w zakresie inzynierii systemów ZIP1A_W04 Execution of a project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 potrafi wykorzystywac posaidaną wiedzę do rzwiązywania problemów inżynierskich - - - - - - - - + - -
M_U002 potrafi projektować proste systemy w oparciu o wiedzę z inżynierii systemów - - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady projektowania inzynierskiego + - - - - - - - - - -
M_W002 zna i rozumie wybrane obiekty, zjawiska oraz zagadnienia z zakresu planowania, organizowania, sterowania oraz modelowania i autmatyzacji w zakresie inżynierii systemów + - - - - - - - - - -
M_W003 zna i stosuje metody i techniki stosowane przy rozwiązywania zadań inżynierski w zakresie inzynierii systemów + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Module content
Lectures (15h):
Inżynieria systemów

Zajęcia prezentują podstawowe zagadnienia z dziedziny inżynierii systemów – elementy systemu, inżyniering , wzajemne powiązania, techniki analizy i syntezy w systemach oraz ich formy aplikacyjne w zakresie inżynierii produkcji.

Workshops (15h):
Inżynieria systemów

Studenci realizują projekty z zakresu analizy i syntezy wybranych problemów systemu z zakresu inżyneirii produkcji

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Workshops: Podczas zajęć studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest oddanie proejktu semestralnego i uzyskanie pozytywnej oceny końcowej.
W przypadku nieuzyskania zaliczenia w wymaganym terminie, każdemu studentowi przysługuje
jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Workshops:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

100% – ocena pracy semestralnej

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia
zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z
Regulaminu Studiów.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Inteligentne budynki : nowe możliwości działania — [Intelligent buildings : innovative developments] / pod red. Jerzego MIKULIKA ; aut.: Derek Clements-Croome, DŁUGOSZ Marek, SKRUCH Paweł, PAWLIK Marcin, SOLIŃSKI Ireneusz, TUROŃ Kinga, Jurasz Jakub, Krzywda Magdalena, MIKULIK Jerzy, MATUSIK Mateusz, [et al.], AUGUSTYN Grzegorz, Celewicz Piotr, GRELA Jakub, OŻADOWICZ Andrzej, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON-Filip Lohner

Inteligentne budynki – informacja i bezpieczeństwo — [Intelligent buildings – information, safety and security] / AUGUSTYN Grzegorz, [et al.], JURCZYK Krzysztof, KRZYWDA Magdalena, MATUSIK Mateusz, MIKULIK Jerzy, [et al.], PAWLIK Marcin, RUMIN Rafał, [et al.], SOLIŃSKI Ireneusz, SOLIŃSKI Bartłomiej, TUROŃ Kinga, WOŹNIAK Wojciech ; pod red. Jerzego MIKULIKA. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner

Additional information:

None