Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Selected multi-attribute decision analysis techniques
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-1-511-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż. Ginda Grzegorz (gginda@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Modul poświęcono podstawom, wybranym metodom i zagadnieniom wielokryterialnej analizy decyzji.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi angażować się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym. Potrafi formułować swoje argumenty ZIP1A_K02 Activity during classes
M_K002 Jest gotowy do twórczej współpracy w ramach zespołu realizującego wielokryterialną analizę decyzji w celu adaptacji stosowanych narzędzia do aktualnych potrzeb. ZIP1A_K02 Execution of a project
Skills: he can
M_U001 Potrafi dobrać i właściwie zastosować odpowiednie narzędzia wielokryterialnej analizy decyzji. ZIP1A_U03, ZIP1A_U01 Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Dysponuje wiedzą na temat podstawowych zasad wielokryterialnej analizy decyzji. ZIP1A_W03, ZIP1A_W02 Test
M_W002 Posiada wiedzę na temat istoty wielokryterialnej analizy decyzji. ZIP1A_W04 Test
M_W003 Posiada wiedzę dotyczącą zasad stosowania wybranych metod wielokryterialnej analizy decyzji. ZIP1A_W05 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi angażować się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym. Potrafi formułować swoje argumenty - - - + - - - - - - -
M_K002 Jest gotowy do twórczej współpracy w ramach zespołu realizującego wielokryterialną analizę decyzji w celu adaptacji stosowanych narzędzia do aktualnych potrzeb. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dobrać i właściwie zastosować odpowiednie narzędzia wielokryterialnej analizy decyzji. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Dysponuje wiedzą na temat podstawowych zasad wielokryterialnej analizy decyzji. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę na temat istoty wielokryterialnej analizy decyzji. + - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę dotyczącą zasad stosowania wybranych metod wielokryterialnej analizy decyzji. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 h
Module content
Lectures (15h):
 1. Zapoznanie z zasadami uczestnictwa w zajęciach i zaliczania modułu

  Zajęcia wprowadzające w tematykę modułu.

 2. Przeznaczenie i ogólna charakterystyka wieloatrybutowego wspomagania decyzji

  Omówienie przeznaczenia i przedstawienie ogólnej charakterystyki wieloatrybutowego wspomagania i wieloatrybutowej analizy decyzji.

 3. Wykorzystanie relacji przewyższania

  Zaprezentowanie idei relacji przewyższania i reprezentujących ją metod wielokryterialnej analizy decyzji.

 4. Wykorzystanie celów, poziomów referencyjnych i aspiracyjnych

  Prezentacja pojęć celu, poziomu referencyjnego i aspiracyjnego oraz wykorzystujacych je wybranych metod wieloatrybutowej analizy decyzji

 5. Zastosowania wieloatrybutowego wspomagania decyzji

  Wybrane przykłady zastosowań wieloatrybutowej analizy decyzji.

 6. Rodzaje metod wieloatrybutowej analizy decyzji

  Przedstawienie klasyfikacji metod wieloatrybutowej analizy decyzji.

 7. Wykorzystanie wieloatrybutowej agregacji

  Przedstawienie idei wieloatrybutowej teorii wartości i wieloatrybutowej teorii użyteczności oraz wykorzystujących je metod wielokryterialnej analizy decyzji.

 8. Integracja metod w wieloatrybutowym wspomaganiu decyzji

  Przedstawienie możliwości integracji metod w celu rozwiązywania szczególnie złożonych zagadnień decyzyjnych. Zintegrowane systemy do wieloatrybutowej analizy decyzji.

Project classes (15h):
 1. Wyjaśnienie celu i przedstawienie zasad odbywania i zaliczania zajęć

  Zajęcia wprowadzające w realizację modułu.

 2. Zastosowanie wieloatrybutowego wspomagania decyzji

  Przydzielenie tematów ćwiczeń projektowych. Systematyczne opracowywanie przydzielonych tematów ćwiczeń.

 3. Podsumowanie i zaliczenie ćwiczeń

  Zajęcia podsumowujące ćwiczenia projektowe.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Instruktaż. Dyskusja, Konsultacje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń projektowych na podstawie przygotowania do zajęć, aktywności na zajęciach i
opracowań ćwiczeń.
Zaliczenie końcowe modułu na podstawie sprawdzianu wiedzy.
Do zaliczenia można przystąpić dopiero po uzyskaniu pozytywnej oceny z ćwiczeń projektowych.
W przypadku nie zaliczenia sprawdzianu wiedzy w podstawowym terminie, student, który uzyskał
pozytywną ocenę z ćwiczeń projektowych może przystąpić do także do zaliczenia w sprawdzianu w
terminie poprawkowym.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Aktywny udział w zajęciach. Systematyczne przygotowywanie się do zajęć oraz przygotowywanie opracowania przydzielonych tematów ćwiczeń.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa stanowi średnią z ocen uzyskanych ze sprawdzianu wiedzy oraz ćwiczeń projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ustalane indywidualnie z prowadzącym zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Kesra Nermend: Metody analizy wielokryterialnej i wielowymiarowej we wspomaganiu decyzji. WN PWN, Warszawa 2017.
Alessio Ishizaka, Philippe Nemery: Multi-Criteria Decsion Analysis. Methods and Software. Wiley, Chichester 2013.

Mirosław Dytczak: Wybrane metody rozwiązywania wielokryterialnych problemów decyzyjnych w budownictwie. Politechnika Opolska, Opole 2010.
Grzegorz Ginda: Metody porównywania parami w budownictwie i dziedzinach pokrewnych. DWE, Wrocław 2015.
Salvatore Greco, Matthias Ehrgott, Jose Rui Figueira: Multiple Criteria Decision Analysis. State of the Art Surveys. Springer, New York 2016.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Mirosław Dytczak, Grzegorz Ginda: Benefits and costs in selecting fuel for municipality heating systems with the Analytic Hierarchy Process. Journal of Systems Science and Systems Engineering (2006) 15(2):165-177.
Mirosław Dytczak, Grzegorz Ginda: Common input data structure for multiple mada methods application for objects evaluation in civil engineering. [W:] 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques, 2.399-402.
Mirosław Dytczak, Grzegorz Ginda, Barbara Jastrząbek: Usprawnianie podejmowania decyzji w budownictwie dzięki zróżnicowaniu sposobów wykorzystywania porównywania parami. Materiały budowlane, (2016) nr 6, s.94-96.
Mirosław Dytczak, Grzegorz Ginda, Barbara Jastrząbek: Wieloskładnikowa metoda zrównoważonego wyboru dostawców. Logistyka (2015) nr 4, s.3101-3110.

Additional information:

None