Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Multimedia information management
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-1-512-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
AUGUSTYN GRZEGORZ (gaugusty@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Moduł prezentuje podstawowe technologie i narzędzia zarządzania informacją multimedialną, począwszy od jej definicji, aż po sposoby jej wytwarzania, przekazu oraz doboru właściwych urządzeń i metod jej przekazu. Obejmuje swoim zakresem obszary systemów dynamicznej informacji cyfrowej, urządzeń mobilnych, interfejsów użytkownika, systemów interaktywnych oraz informacji w przestrzeniahc publicznych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 zna i potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę w stworzeni narzędzia komunikacyjnego z wykorzystaniem technik informacji do zarządzania informacją multimedialną ZIP1A_U03 Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady projektowania systemów zarządzania informacją multimedialną ZIP1A_W04, ZIP1A_W01 Execution of a project
M_W002 zna metody i techniki stosowane przy tworzeniu i zarządzaniu informacją multimedialną ZIP1A_W04 Execution of a project
M_W003 zna i rozumie znaczenie zarządzania informacją multimedialną w szerokich aspektach wielu dziedzin działalności człowieka ZIP1A_W10 Execution of a project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 zna i potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę w stworzeni narzędzia komunikacyjnego z wykorzystaniem technik informacji do zarządzania informacją multimedialną - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady projektowania systemów zarządzania informacją multimedialną + - - - - - - - - - -
M_W002 zna metody i techniki stosowane przy tworzeniu i zarządzaniu informacją multimedialną + - - - - - - - - - -
M_W003 zna i rozumie znaczenie zarządzania informacją multimedialną w szerokich aspektach wielu dziedzin działalności człowieka + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Module content
Lectures (15h):
Zarządzanie informacją multimedialną

1. Techniki przekazu informacji
2. Informacja multimedialna
3. Systemy digital signage
4. Systemy interaktywne
5. Interfejsy użytkownika
6. System wielkoformatowe multimedialne
7. Aplikacje, mobilność
8. Projektowanie systemów
9. Przykłady wdrożeń

Project classes (15h):
Zarządzanie informacją mutlimedialną

1. Projektowanie sytemu multimedialnego
2. Projektowanie informacji w systemie digital signage
3. Projekt interfejsu użytkownika

Projekt semestralny

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures:
 • Project classes: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest wykonanie i oddanie z pozytywną oceną wszystkich prac wykonywanych na zajęciach oraz pracy semestralnej.
W przypadku nieuzyskania zaliczenia w wymaganym terminie, każdemu studentowi przysługuje
jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Nie określono
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Nie określono
Method of calculating the final grade:

50% – średnia ocen projektów wykonywanych w ramach zajęć
50% – ocena pracy semestralnej

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia
zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z
Regulaminu Studiów.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Zarządzanie informacją multimedialną w technologii SMART — Multimedia information management in SMART technology / Grzegorz AUGUSTYN // W: IBTMM 2015 [Dokument elektroniczny] : technologie inteligentnego budownictwa i zarządzanie multimediami : materiały drugiego kongresu : 5–6 listopada 2015, Kraków = Intelligent Building Technologies & Multimedia Management / pod red. Jerzego Mikulika.

Additional information:

None