Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Control of discrete production processes
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-1-601-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Kaczmarczyk Waldemar (wkaczmar@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Omówienie podstawowych zagadnień planowania i podejmowania decyzji w dyskretnych systemach produkcyjnych i logistycznych, a także modeli, metod i narzędzi, wykorzystywanych do analizy i projektowania, oraz planowania i sterowania w takich systemach.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 rozwiązywania zadań decyzyjnych w zespole. ZIP1A_K03 Project
Skills: he can
M_U001 sformułować matematyczny i/lub symulacyjny model dla SPL, zapisać i rozwiązać go na komputerze, sformułować obserwacje i wyciągnąć wnioski na podstawie otrzymanych wyników. ZIP1A_U03, ZIP1A_U01 Project,
Execution of laboratory classes,
Test,
Examination
M_U002 sformułować i rozwiązywać wybrane zadania decyzyjne w SPL za pomocą prostych algorytmów. ZIP1A_U03 Test,
Examination,
Oral answer
Knowledge: he knows and understands
M_W001 podstawowe procesy oraz zjawiska w systemach produkcyjnych i logistycznych (SPL). ZIP1A_W09, ZIP1A_W05 Test,
Examination
M_W002 wybrane rodzaje zadań decyzyjnych występujące w SPL oraz sposoby ich rozwiązywania ZIP1A_W05 Test,
Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 0 15 0 0 0 0 15 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 rozwiązywania zadań decyzyjnych w zespole. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 sformułować matematyczny i/lub symulacyjny model dla SPL, zapisać i rozwiązać go na komputerze, sformułować obserwacje i wyciągnąć wnioski na podstawie otrzymanych wyników. + - - + - - - - + - -
M_U002 sformułować i rozwiązywać wybrane zadania decyzyjne w SPL za pomocą prostych algorytmów. + - - + - - - - + - -
Knowledge
M_W001 podstawowe procesy oraz zjawiska w systemach produkcyjnych i logistycznych (SPL). + - - + - - - - + - -
M_W002 wybrane rodzaje zadań decyzyjnych występujące w SPL oraz sposoby ich rozwiązywania + - - + - - - - + - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Module content
Lectures (30h):

 1. Dyskretne procesy produkcyjne i logistyczne
 2. Zarządzanie zapasami:
  a) przy stałym popycie deterministycznym,
  b) przy zmiennym popycie deterministycznym,
  c) przy stacjonarnym popycie losowym,
  d) dla szczególnych rodzajów wyrobów,
  e) dla wielu wyrobów od jednego dostawcy,
  f) w systemach wielostadialnych,
 3. Harmonogramowanie produkcji
 4. Planowanie transportu i dystrybucji
 5. Procesy losowe i teoria kolejek
 6. Symulacja dyskretna – wykorzystanie w zarządzaniu operacyjnym
 7. Zmienność i procesy losowe w systemach produkcyjnych i logistycznych
 8. Systemy pchające i ciągnące: porównanie MRP, just-in-time i conWIP
 9. Sterowanie zorientowane na wąskie gardła – TOC / OPT®

Workshops (15h):

 1. Zarządzanie zapasami:
  a) przy stałym popycie deterministycznym,
  b) przy zmiennym popycie deterministycznym,
  c) przy stacjonarnym popycie losowym,
  d) dla szczególnych rodzajów wyrobów,
  e) dla wielu wyrobów od jednego dostawcy,
  f) w systemach wielostadialnych,
 2. Harmonogramowanie produkcji
 3. Procesy losowe i teoria kolejek
 4. Zmienność i procesy losowe w systemach produkcyjnych i logistycznych

Project classes (15h):

 1. Symulacja dyskretna – badanie systemów kolejkowych,
 2. Zmienność i procesy losowe w systemach produkcyjnych,
 3. Symulacja Monte Carlo:
  a) wyznaczanie normatywnych cykli produkcyjnych,
  b) zarządzanie zapasami przy stacjonarnym popycie losowym,

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Workshops: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:
 1. Wszystkie oceny wyznaczane są według skali zgodnej z regulaminem studiów AGH.
 2. Aby zaliczyć ćwiczenia projektowe trzeba wykonać wszystkie zadania laboratoryjne i projektowe, przygotować sprawozdania, a także uzyskać pozytywną ocenę z każdego zadania. Ocena łączna wyznaczana jest jako średnia ważona ocen z wszystkich zadań.
 3. Aby zaliczyć ćwiczenia warsztatowe trzeba uzyskać pozytywną ocenę łączną z wszystkich sprawdzianów. Na wszystkich sprawdzianach obowiązuje cały materiał omawiany na ćwiczeniach od początku semestru. Ocena łączna wyznaczana jest jako prosta średnia ocen z wszystkich sprawdzianów. Odpowiedzi ustne pozwalają uzyskać dodatkowe punkty do oceny łącznej.
 4. Jeżeli student nie uzyska zaliczenia z jakiejkolwiek formy zajęć w wymaganym terminie, to przysługuje mu jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.
 5. Przed przystąpieniem do egzaminu trzeba zaliczyć ćwiczenia warsztatowe i projektowe. W wyjątkowych sytuacjach prowadzący moduł może odstąpić od tego warunku.
 6. Egzamin ma formę pisemną. Pierwszą połowę punktów można uzyskać za rozwiązanie zadań rachunkowych, podobnych do zdań rozwiązywanych na wykładzie i ćwiczeniach warsztatowych, a drugą za odpowiedzi na otwarte pytania o treści omawiane na wykładzie i ćwiczeniach.
Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Workshops:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wyliczana jest jako średnia ocen z poniższymi wagami:

Ocena Waga
Ćwiczenia warsztatowe 30%
Ćwiczenia projektowe 10%
Egzamin 60%

Pozytywna ocena końcowa zostanie wystawiona dopiero po uzyskaniu pozytywnych ocen z ćwiczeń warsztatowych i projektowych, oraz egzaminu. Wcześniejsze wyliczanie oceny końcowej ma jedynie charakter informacyjny.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie modułu „Badania operacyjne”

Recommended literature and teaching resources:

Literatura polska:

 1. Cecil Bozarth, Robert B. Handfield, Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, Onepress, 2007.
 2. Bogusław Filipowicz, Modelowanie i optymalizacja systemów kolejkowych, P.P. T. Rudkowski, 1995.
 3. Stanisław Krawczyk, Metody ilościowe w planowaniu, C. H. Beck, Warszawa, 2001.
 4. Stanisław Krawczyk, Metody ilościowe w logistyce, C. H. Beck, Warszawa, 2001.
 5. Zdzisław Sarjusz-Wolski, Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa, 2009.
 6. Tadeusz Sawik, Badania operacyjne dla inżynierów zarządzania, AGH, Kraków, 1998.

Literatura angielskojęzyczna:

 1. Wallace J. Hopp, Mark L. Spearman, Factory physics, Irwin, Chicago, 1996.
 2. Edward A. Silver, David F. Pyke. Rein Peterson,Inventory Management and Production Planning and Scheduling, Wiley, 1998.
 3. Thomas E Vollmann, William Lee Berry, David Clay Whybark, F. Robert Jacobs,Manufacturing Planning and Control for Supply Chain Management, McGraw-Hill/Irwin, New York, 2004.

Pomoce naukowe:

 1. GNU Linear Programming Kit (GLPK) wraz z edytorem SciTE (home.agh.edu.pl/waldek/glpk/)
 2. OpenSolver (opensolver.org)
 3. Simul8 (pakiet dostępny w pracowniach komputerowych Wydziału Zarządzania, instrukcja instalacji jest dostępna dla studentów Wydziału Zarządzania na platformie e-learnigowej)
 4. Palisade @Risk (pakiet dostępny w pracowniach komputerowych Wydziału Zarządzania)
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Wybrane publikacje:

 1. Kaczmarczyk, W., 1995, Dwupoziomowa metoda harmonogramowania produkcji w pewnym przepływowym systemie produkcyjnym, Kwartalnik AGH, Elektrotechnika, tom 14, zeszyt 3, Kraków, str. 258 262.
 2. Kaczmarczyk, W., Sawik, T., Schaller, A. i Tirpak, T., 2003, Configuring and scheduling of surface mount technology lines, Automatyka, tom 7, zeszyt 1 2, str. 83-88.
 3. Waldemar Kaczmarczyk, 2009, Modelling multi-period set-up times in the proportional lot-sizing problem, Decision Making in Manufacturing and Services, 3 (1-2), pp. 15 35.
 4. Waldemar Kaczmarczyk, 2011, Proportional lot-sizing and scheduling problem with identical parallel Machines, International Journal of Production Research, 49 (9), pp. 2605-2623.
 5. Waldemar Kaczmarczyk, 2011, Wybrane modele planowania wielkości i szeregowania partii produkcyjnych, Wydawnictwa AGH, seria Rozprawy i Monografie, nr 223, Kraków.
 6. Gdowska K., Viana A., Pedroso J.P. 2018. Stochastic last-mile delivery with crowdshipping. Transportation Research Procedia, vol. 30, s. 90–100.
 7. Gdowska K. 2018. How to assess balancing public transportation. International Conference on Industrial Logistics : 15–17 May 2018, Beer-Sheva, Israel : conference proceedings / eds. Zilla Sinuany-Stern, Yuval Israel : Ben-Gurion University, S. 79–86.
 8. Roger Książek, Katarzyna Gdowska, Algorytmy heurystyczne wyznaczania wielkości produkcji dla znanego harmonogramu przezbrojeń dla zadania planowania wielkości i szeregowania partii produkcyjnych, Logistyka, 2014, nr 4, CD nr 6 Logistyka – nauka, s. 4597–4608.
 9. Roger Książek, Katarzyna Gdowska, Budowa algorytmu genetycznego dla zadania CLSP planowania wielkości i szeregowania partii produkcyjnej, W: Total Logistic Management : XV konferencja logistyki stosowanej : Zakopane, 08–10 grudnia 2011, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk (dysk optyczny).
Additional information:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów