Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Diploma Seminar - Introduction to Science Research
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-1-604-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż. Feliks Jerzy (jfeliks@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Zajęcia prowadzone w formie seminarium umożliwiają dyskusję stosowanych przez studentów metod realizacji projektu/badań (zawartych w projekcie inżynierskimj).

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Potrafi wskazać wkład własny do pracy ZIP1A_U01, ZIP1A_U02 Presentation
M_U002 Potrafi skonstruować logiczny układ pracy dyplomowej ZIP1A_U01, ZIP1A_U02 Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna wymogi formalne, literaturowe i edycyjne pracy ZIP1A_W03 Presentation
M_W002 Zna ogólną metodykę i zasady pisania prac dyplomowych ZIP1A_W03 Presentation
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Potrafi wskazać wkład własny do pracy - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi skonstruować logiczny układ pracy dyplomowej - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna wymogi formalne, literaturowe i edycyjne pracy + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna ogólną metodykę i zasady pisania prac dyplomowych + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 4 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 6 h
Module content
Lectures (15h):
Wykłady W ramach modułu studenci:

- zapoznają się typologią badań naukowych,
- zapoznają się z zasadami i metodami prowadzenia badań naukowych,
- zapoznają się z obowiązującymi na Wydziale zasadami przeprowadzania egzaminu dyplomowego oraz obrony pracy dyplomowej,
- zapoznają się z obowiązującymi na Wydziale zasadami pisania pracy dyplomowej,
- uczą się poprawnej konstrukcji planu i struktury pracy,
- uczą się wyboru i selekcji źródeł literatury oraz ich poprawnego wykorzystania,
- wymieniają poglądy w problematyce poruszanej w swoich obszarach badawczych.

Auditorium classes (15h):
Ćwiczenia

W ramach zajęć studenci:
- uczą się poprawnej konstrukcji planu i struktury pracy,
- uczą się wyboru i selekcji źródeł literatury oraz ich poprawnego wykorzystania,
- wymieniają poglądy w problematyce poruszanej w swoich obszarach badawczych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wymaga przygotowania i przedstawienia dwóch prezentacji (treść pracy oraz główna metoda badawcza) oraz opracowania rozdziału pracy zawierającego state-of-the-art.
Zaliczenie poprawkowe polega na ponownym przedstawieniu ww. tekstów (maksymalnie dwie próby).

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wyliczana jest jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych dwóch prezentacji i tekstu rozdziału pracy.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach nie zwalnia z konieczności opracowania i przedstawienia wymaganych tekstów.

Prerequisites and additional requirements:

Recommended literature and teaching resources:

Literatura indywidualnie dobierana przez uczestników seminarium, zgodnie z tematem realizowanej pracy dyplomowej.
http://www.zarz.agh.edu.pl/index.php/dziekanat-studiow-stacjonarnych (Obrony prac dyplomowych/Dokumenty do pobrania/metodyka_pisania_prac_dyplomowych.xps)

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None