Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Sociology
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-1-606-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
Pawnik Wojciech (wpawnik@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Student poznaje perspektywę socjologiczną w analizie zjawisk społecznych. Identyfikuje najważniejsze podejścia teoretyczne w badaniu zjawisk społecznych, podstawowe elementy struktury społecznej, rodzaje struktur społecznych oraz miejsce jednostki w strukturze społecznej (rola społeczna, pozycja społeczna). Przedmiot umożliwia poznanie klasyfikacji różnych typów organizacji społecznych oraz przedstawia potencjalne źródła zmian społecznych i modernizacyjnych w perspektywie socjologicznej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 samodzielnej prezentacji analizy społecznych skutków innowacji technologicznych ZIP1A_K02 Presentation
Skills: he can
M_U001 demonstrować samodzielnie przygotowaną analizę wybranego zjawiska społecznego w oparciu o zdobytą wiedzę i umiejętności ZIP1A_U04 Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 mechanizmy kontroli społecznej w oparciu o wybrane teorie socjalizacji ZIP1A_W10 Test
M_W002 mechanizmy zróżnicowania społecznego oparciu o wybrane teorie ZIP1A_W08, ZIP1A_W10 Test
M_W003 cele i zakres socjologii oraz historyczne warunki jej postania ZIP1A_W08 Test
M_W004 źródła zmian społecznych ZIP1A_W10 Test
M_W005 wykorzystanie różnych perspektyw teoretycznych w analizie wybranej organizacji społecznej ZIP1A_W08 Test
M_W006 możliwości klasyfikacji różnych typów organizacji społecznych ZIP1A_W08 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 samodzielnej prezentacji analizy społecznych skutków innowacji technologicznych - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 demonstrować samodzielnie przygotowaną analizę wybranego zjawiska społecznego w oparciu o zdobytą wiedzę i umiejętności - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 mechanizmy kontroli społecznej w oparciu o wybrane teorie socjalizacji + - - - - - - - - - -
M_W002 mechanizmy zróżnicowania społecznego oparciu o wybrane teorie + - - - - - - - - - -
M_W003 cele i zakres socjologii oraz historyczne warunki jej postania + - - - - - - - - - -
M_W004 źródła zmian społecznych + - - - - - - - - - -
M_W005 wykorzystanie różnych perspektyw teoretycznych w analizie wybranej organizacji społecznej + - - - - - - - - - -
M_W006 możliwości klasyfikacji różnych typów organizacji społecznych + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 7 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 h
Realization of independently performed tasks 8 h
Module content
Lectures (15h):
 1. Socjologia, jako nauka

  Socjologia, jako nauka – wiedza potoczna a wiedza naukowa w socjologii. Najważniejsze podejścia teoretyczne w badaniu zjawisk społecznych. Założenia dotyczące badanej rzeczywistości. Metody badań socjologicznych.

 2. Podstawowe elementy struktury społecznej

  Podstawowe elementy struktury społecznej – rodzaje struktur społecznych. Klasy, warstwy, zróżnicowanie społeczne. Miejsce jednostki w strukturze społecznej – rola społeczna, pozycja społeczna.

 3. Społeczeństwo w jednostce

  Społeczeństwo w jednostce – socjalizacja i kontrola społeczna. Kultura i jej wzory – zróżnicowanie kulturowe we współczesnym świecie.

 4. Organizacyjność, jako cecha charakterystyczna współczesnego społeczeństwa. Grupy, zbiorowości, organizacje społeczne.
 5. Nierówności społeczne – teorie zróżnicowania społecznego. Wykluczenie i jego objawy, problem marginalizacji we współczesnym świecie.
 6. Zmiana społeczna, nowoczesność, ponowoczesność – zjawiska globalizacji i glokalizacji z perspektywy socjologicznej.
Auditorium classes (15h):
 1. Historyczne warunki powstania socjologii.
 2. Socjologia jako nauka – perspektywa socjologiczna w analizie zjawisk społecznych, główne problemy i podejścia w socjologii.
 3. Kultura – pojęcie i treść kultury, wzory kultury, rola społeczna, etnocentryzm vs. relatywizm kulturowy.
 4. Różnorodność kulturowa – zróżnicowanie kulturowe we współczesnym świecie.
 5. Socjalizacja i kontrola społeczna
 6. Podstawowe procesy grupowe
 7. Nierówności społeczne, różnice płci jako różnice społeczne
Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest przygotowanie prezentacji, wykonanie projektu oraz pozytywna ocena z kolokwium obejmującego treści wykładów.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = pozytywna ocena z kolokwium obejmującego treści wykładów oraz ocena z przygotowania prezentacji i projektu (średnia arytmetyczna).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Samodzielne przygotowanie referatu na temat zaproponowany przez prowadzącego zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Sztompka P. (2005): Analiza społeczeństwa, Kraków, Znak.
Szacka B. (2003): Wprowadzenie do socjologii”, Warszawa, Oficyna Naukowa.
Pawnik W. (2007), Organizacja. Zachowania organizacyjne. Perspektywa socjologiczna, Wyd. AGH, Kraków.
Aronson E. (1997): Psychologia społeczna. Serce i umysł, Poznań, Zysk i S-ka.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Pawnik W. (2017): Człowiek jako podmiot i przedmiot zarządzania, czyli paradoksy organizacyjne świata politycznej poprawności, (w:) Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie nr 25, tom 1/2017, s. 68-81.
Pawnik W. (2017): Aktorzy życia organizacyjnego – pomiędzy unifikacją a zróżnicowaniem, (w:) Walczak-Duraj D., Kołodziejczak M., Zalewska-Turzyńska M. (red.), Humanizacja pracy, 4 (290), Płock (L), s. 61-78.
Pawnik W. (2016):Zaufanie społeczne – paradoks procesów modernizacyjnych, (w:) Borski M. (red.), Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie tom XVIII Zeszyt 3/2016, Sosnowiec 2016, s. 291-306.
Pawnik W. (2015): Oczekiwania pracodawców wobec kompetencji społeczno-psychologicznych potencjalnych pracobiorców w Polsce w świetle badań empirycznych, (w:) Kulczycka J. (red.), Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w teorii i w praktyce, Wydawnictwa AGH, Kraków, s. 101-115
Pawnik W. (2012): Kulturowo-instytucjonalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości, (w:) Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka, WZ AGH, Kraków
Pawnik W. (2009): Konstruowanie porządku wolnorynkowego w Polsce – aspekt społeczny, (w:) Woźniak M. G. (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uwarunkowania instytucjonalne, Zeszyt nr 15, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, s. 28-36.
Pawnik W.(2008): Kapitalizm w Europie, czyli raz jeszcze o sile sprawczej religii, Zakład Wydawniczy “NOMOS”, Kraków.

Additional information:

None