Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Badania i analiza rynku przemysłowego
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-1-609-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Ryś Adam (arys@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Zajęcia przygotowują studentów do wykorzystywania narzędzi marketingowych dla potrzeb analizy i badań rynku przemysłowego (B2B)

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Potrafi dokonać oceny strategicznej pozycji przedsiębiorstwa przemysłowego na rynku – uwzględniając wpływ czynników makro- i mikrootoczenia przedsiębiorstwa stosując wybrane metody analityczne ZIP1A_U03 Execution of exercises,
Project
M_U002 Potrafi samodzielnie gromadzić informacje ze źródeł wtórnych i oceniać przydatność dostępnych zasobów informacyjnych dla specyficznej sytuacji decyzyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego ZIP1A_U04 Execution of exercises,
Project
M_U003 Potrafi skonstruować instrument pomiaru źródeł pierwotnych w wybranych metodach badawczych, odpowiedni dla rynku przemysłowego – prezentuje i uzasadnia słuszność zrealizowanych działań ZIP1A_U01 Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna i rozumie funkcjonowanie Systemu Informacji Marketingowej i ocenia przepływ informacji marketingowych w wybranym przedsiębiorstwie przemysłowym ZIP1A_W10 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Potrafi dokonać oceny strategicznej pozycji przedsiębiorstwa przemysłowego na rynku – uwzględniając wpływ czynników makro- i mikrootoczenia przedsiębiorstwa stosując wybrane metody analityczne - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi samodzielnie gromadzić informacje ze źródeł wtórnych i oceniać przydatność dostępnych zasobów informacyjnych dla specyficznej sytuacji decyzyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego - + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi skonstruować instrument pomiaru źródeł pierwotnych w wybranych metodach badawczych, odpowiedni dla rynku przemysłowego – prezentuje i uzasadnia słuszność zrealizowanych działań - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie funkcjonowanie Systemu Informacji Marketingowej i ocenia przepływ informacji marketingowych w wybranym przedsiębiorstwie przemysłowym + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Module content
Lectures (15h):

Analiza struktury rynku przemysłowego i powiązań pomiędzy uczestnikami łańcuchów dostaw.
Analiza konkurencji i źródeł przewagi konkurencyjnej na rynku przemysłowym.
Analiza działań przedsiębiorstwa przemysłowego na poziomie strategicznym
Określenie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa przemysłowego i kierunków jego rozwoju.
System informacji marketingowej (SIM) przedsiębiorstwa przemysłowego.
Pojęcie i istota badań marketingowych na rynku przemysłowym.
Przegląd wtórnych źródeł informacji na rynku przemysłowym.
Przegląd metod i technik bezpośrednich badań rynku przemysłowego.
Identyfikacja kluczowych klientów przedsiębiorstwa przemysłowego.
Metody pomiaru satysfakcji i lojalności nabywców przemysłowych.

Auditorium classes (15h):

Analiza powiązań pomiędzy uczestnikami przemysłowych łańcuchów dostaw.
Analiza konkurencji i źródeł przewagi konkurencyjnej dla wybranego przedsiębiorstwa przemysłowego.
Analiza działań wybranego przedsiębiorstwa przemysłowego na poziomie strategicznym
Określenie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa przemysłowego na podstawie wybranych metod analitycznych.
Wykorzystanie wtórnych i pierwotnych źródeł informacji odpowiednich dla specyficznej sytuacji decyzyjnej wybranego przedsiębiorstwa przemysłowego.
Wykorzystanie metod i technik bezpośrednich badań rynku przemysłowego.
Tworzenie instrumentu pomiaru dla źródeł pierwotnych dla przedsiębiorstwa przemysłowego.
Metody identyfikacji kluczowych klientów przedsiębiorstwa przemysłowego.
Pomiar satysfakcji i lojalności nabywców wybranego przedsiębiorstwa przemysłowego.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na przygotowanych przez prowadzącego kartach pracy; powierzonych lub własnych arkuszach papieru rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do kolokwium zaliczeniowego jest zaliczenie ćwiczeń wykonywanych na zajęciach i zaliczenie projektu.
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z projektu, uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich zadań wykonywanych na ćwiczeniach i zaliczenie kolokwium na ocenę pozytywną
W przypadku nieuzyskania zaliczenia w wymaganym terminie, każdemu studentowi przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa to średnia ważona z pozytywnych ocen: oceny z zaliczenia ćwiczeń (40%) i oceny z kolokwium zaliczeniowego (60%). Ocena z zaliczenia ćwiczeń to średnia arytmetyczna ocen cząstkowych z ćwiczeń realizowanych podczas zajęć (50%) oraz wykonanego projektu (50%)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach, decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Duliniec E., Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002
Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, wyd. 3, PWE, Warszawa 2002
Gołębiowski T. (red.), Marketing na rynku instytucjonalnym, PWE, Warszawa 2003
Golik-Górecka G., Marketing business to business, Difin, Warszawa 2004
Hill N., Alexander J., Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003
Kozielski R. (red.), Wskaźniki marketingowe, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004
Olczak A., Urbaniak M., Marketing B2B w praktyce gospodarczej, Difin, Warszawa 2006
Penc-Pietrzak I., Analiza strategiczna w zarządzaniu firmą. Koncepcja i stosowanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003
Sagan A., Badania marketingowe. Podstawowe kierunki, wyd. 2, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Marketingowe aspekty zarządzania produkcją przemysłową — [Marketing aspects of industrial production management] / Marek DUDEK, Małgorzata MATERNOWSKA, Gabriela MAZUR, Zygmunt MAZUR, Jacek OBRZUD, Andrzej PODOBIŃSKI, Ewa PRYMON-RYŚ, Adam RYŚ, Wiesław WASZKIELEWICZ ; praca pod red. Andrzeja PODOBIŃSKIEGO. — Kraków : Zakład Marketingu Wydziału Zarządzania AGH ; Scriptorium „TEXTURA”, 2002. — 182 s.. — Bibliogr. s. 179–182
Wykorzystanie marketingowych badań jakościowych w procesie projektowania nowego produktu — Use of marketing research in bringing new product into market / A. RYŚ, D. SALA // W: Produkcja i zarządzanie w hutnictwie : XI konferencja naukowo-techniczna : Ustroń–Jaszowiec, 25–27 czerwca 2003 / red. nauk. Ryszard Budzik ; PCz WIPMiFS. — Częstochowa : Wydawnictwo WIPMiFS, 2003. — (Materiały Konferencyjne / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej ; ISSN 2080-2080. Seria: Metalurgia ; nr 32). — ISBN10: 8387745960. — S. 292–300. — Bibliogr. s. 300, Summ.

Additional information:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.