Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Innovation Marketing
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-1-619-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Filipowicz Paweł (pfilipow@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Znajomość istoty działań marketingowych związanych z marketingiem innowacji, klasyfikacji i typologii innowacji oraz działań wspierających rozwój nowego produktu opartego na innowacji. Umiejętność określenia i organizacji poszczególnych etapów komercjalizacji innowacji z uwzględnieniem nowego typu czynników kształtujących popyt na produkty czy też usługi innowacyjne

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Potrafi określić wstępne etapy procesu rozwoju innowacji ZIP1A_U04 Execution of a project
M_U002 Potrafi dokonać diagnozy technologicznej przedsiębiorstwa ZIP1A_U06 Case study
M_U003 Potrafi opracować wstępne portfolio technologii przedsiębiorstwa ZIP1A_U06 Case study
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna składowe procesu rozwoju innowacji technologicznej w aspekcie przyszłej efektywności rynkowej przedsiębiorstwa ZIP1A_W10 Test
M_W002 Rozumie pojęcie innowacji technologicznej i jej znaczenie dla konkurencyjności przedsiębiorstwa ZIP1A_W07 Test
M_W003 Rozumie Podstawowe strategie komercjalizacji nowych technologii ZIP1A_W10 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Potrafi określić wstępne etapy procesu rozwoju innowacji - - - - - - - - + - -
M_U002 Potrafi dokonać diagnozy technologicznej przedsiębiorstwa - - - - - - - - + - -
M_U003 Potrafi opracować wstępne portfolio technologii przedsiębiorstwa - - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 Zna składowe procesu rozwoju innowacji technologicznej w aspekcie przyszłej efektywności rynkowej przedsiębiorstwa + - - - - - - - - - -
M_W002 Rozumie pojęcie innowacji technologicznej i jej znaczenie dla konkurencyjności przedsiębiorstwa + - - - - - - - - - -
M_W003 Rozumie Podstawowe strategie komercjalizacji nowych technologii + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (15h):

1. Podstawowe pojęcia
1.1. Cykl życia produktu
1.2. Cykl życia technologii
1.3. Cykl życia projektu innowacji
1.4. Zarządzanie cyklem życia (LCM)
2. Marketing innowacji technologicznych
2.1. Hyperkonkurencja i prosumpcja a strategie marketingowe
2.2. Charakterystyka marketingowa projektów innowacyjnych
2.3. Innowacja radykalna a innowacja inkrementalna
3. Wyznaczniki procesu zarządzania marketingowego innowacjami
3.1. Identyfikacja potrzeb klienta a innowacje
3.2. Proces rozwoju innowacji a przewaga konkurencyjna
3.3. Istota marketingu innowacji
4. Marketing innowacji jako zmiana filozofii rozwoju nowych produktów
4.1. Koncepcja „From Mind to Market”
4.2. Od procesu badawczego do eksploatacji rynkowej
4.3. Rynkowe pozycjonowanie innowacji
4.4. Proces komercjalizacji – uwarunkowania skuteczności
5. Diagnoza marketingowa innowacyjności przedsiębiorstwa- Audyt technologiczny
5.1. Segmentacja technologiczna rynku
5.2. Diagnoza technologiczna
5.3. Diagnoza ekonomiczna i handlowa
5.4. Podstawowe strategie komercjalizacji
6. Strategie proinnowacyjne a proces tworzenia wartości
6.1. Technologia a kompetencje rdzeniowe w procesie zarządzania innowacjami
6.2. Perspektywa dyferencjacyjnego tworzenia wartości a rozwój technologiczny
organizacji
6.3. Innowacyjność a strategie tworzenia wartości
6.4. Kluczowe czynniki tworzenia wartości w sektorze nowoczesnych technologii

Workshops (15h):

Studia przypadków lub projekt i prezentacje

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Workshops: Podczas zajęć studenci opracowują odpowiedzi na zadane pytania w odniesieniu do przerabianego tematu lub studium przypadku. Możliwe prezentacja referatu na zadany temat przez prowadzącego. Możliwa jest forma zespołowa udzielania odpowiedzi lub przygotowywania prezentacji . Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu (uzyskania oceny końcowej) jest zaliczenie na ocenę pozytywną ćwiczeń. Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie oceny pozytywnej wynikającej ze średniej arytmetycznej ocen cząstkowych uzyskanych na poszczególnych ćwiczeniach. Warunkiem uzyskania oceny cząstkowej jest pozytywne zaliczenia zleconego na ćwiczeniach zadania – wykonanie studium przypadku lub opracowania referatu na wskazany temat.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Workshops:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym dla każdego ćwiczenia przez prowadzącego (pojęcia kluczowe). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach pisemnych w formie odpowiedzi na zadane pytania dla każdego ćwiczenia,a średnia z oceny z danego ćwiczenia zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

O.K.= 0.6W (ocena z kolokwium lub z egzaminu) +0.4 C.W. (ocena na zaliczenie)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na ćwiczeniach do odrobienia przez wykonanie zadanego referatu lub odrobienie ćwiczenia w innej grupie ćwiczeniowej.

Prerequisites and additional requirements:

Wynikają z obowiązującego programu studiów

Recommended literature and teaching resources:

1. Filipowicz P.: Zarządzanie pro-innowacyjne technologią w kształtowaniu strategii konkurencyjności przedsiębiorstwa Aspekty teoretyczne i praktyczne, AGH, Kraków 2013
2. Brynjolfsson E., McAfee : The Second Machine Age, Norton & Company, USA 2014
3. Narang R., Devaiah D.: Orbit Shifting Innovation, Kogan Page, Wielka Brytania 2014
4. McGrath R.G.: The End of Competitive Advantage, HBR Press, USA 2013
5. Millier P.:Strategie et marketing de l’innovation technologique, Dunod, Paryż 2011
6. Tidd J., Bessant J.: Zarządzanie innowacjami Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011
7. Keely T.: Sztuka Innowacji, New Medis S.R.L., 2010
8. Christensen C. M.: Przełomowe innowacje, PWN, 2011

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Zarządzanie proinnowacyjne technologią w kształtowaniu strategii konkurencyjności
przedsiębiorstwa : aspekty teoretyczne — Pro-innovation technology management in company
competitive strategy formation : theoretical aspects / Paweł FILIPOWICZ. — Kraków :
Wydawnictwa AGH, 2012. — 222, 1 s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia
Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 241). — Bibliogr.
s. 214–223, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-484-6
2. Wybór technologii jako kluczowy składnik strategii przedsiębiorstwa — Technology choice as
crucial component of the company strategy / Paweł FILIPOWICZ // W: Szkoła Ekonomiki
i Zarządzania w Górnictwie 2007 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle
wydobywczym : publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Szczyrk
12–14 września 2007 / oprac. i red. nauk. Kazimierz Czopek ; Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej
Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : AGH WGiG, 2007. —
ISBN10: 83-908853-8-7. — S. 79–89. — Bibliogr. s. 88, Streszcz., Abstr.
3. Use of technical debt as company innovativeness value measure / FILIPOWICZ Paweł // W:
CLC 2018 : 8th Carpathian Logistics Congress : logistics, distribution, transport & management
: December 3rd–5th 2018, Prague, Czech Republic : abstracts / TANGER Ltd., [etc.]. — Ostrava
: TANGER Ltd., cop. 2018. — ISBN: 978-80-87294-87-1. — S. 43
4. Use function and its technical debt as the foundation for modeling innovative products / Paweł
FILIPOWICZ // Central and Eastern European Journal of Management and Economics
[Dokument elektroniczny]. – Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2353-9119. — 2018 vol. 6 no. 1,
s. 9–20. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 19–20, Abstr.. — tekst:
http://ceejme.eu/wp-content/uploads/2018/07/ceejme_1_8_art_01.pdf
5. Strategia technologiczna przedsiębiorstwa a koncept innowacyjności sieciowej — Company
technology strategy and innovation net conception / Paweł FILIPOWICZ // W: Problemy
zarządzania strategicznego wobec przemian w otoczeniu współczesnych przedsiębiorstw / red.
nauk. Janina Stankiewicz. — Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2010. — ISBN:
978-83-927455-1-8. — S. 36–55. — Bibliogr. s. 54, Streszcz., Summ.
6. Rola klienta w procesie kształtowania wartości nowych technologii — Customer role in new
technologies value formation process / Paweł FILIPOWICZ // W: Zarządzanie
restrukturyzacją : rozwój i efektywności w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej Jaki, Małgorzata
Kowalik, Tomasz Rojek ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Ekonomiki i Organizacji
Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. — Kraków : Fundacja
Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. — ISBN: 978-83-65907-34-9 ; e-ISBN:
978-83-65907-35-6. — S. 171–179. — Bibliogr. s. 178–179, Streszcz., Summ.

Additional information:

brak