Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Global Production Engineering and Management
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-1-620-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Ginda Grzegorz (gginda@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Moduł poświęcony dostępnym narzędziom zarządzania i inżynierii produkcji oraz ich doborowi.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi angażować się w dyskusję, zarówno w grupie, jak i z prowadzącym zajęcia. Potrafi umiejętnie formułować argumenty. ZIP1A_K02 Activity during classes
M_K002 Potrafi twórczo działać w ramach zespołu dokonującego doboru i wykorzystującego narzędzia zarządzania i inżynierii produkcji, ZIP1A_K02 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi dobrać i ocenić użyteczność oraz adaptować dostępne narzędzia zarządzania i inżynierii produkcji do konkretnych potrzeb, ZIP1A_U03, ZIP1A_U01 Execution of a project,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Dysponuje wiedzą na temat dostępnych narzędzi zarządzania i inżynierii produkcji oraz uwarunkowań ich stosowania, ZIP1A_W05, ZIP1A_W04 Test
M_W002 Ma wiedzę na temat przeznaczenia i ogólnych zasad stosowania narzędzi zarządzania i inżynierii produkcji. ZIP1A_W03, ZIP1A_W02 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi angażować się w dyskusję, zarówno w grupie, jak i z prowadzącym zajęcia. Potrafi umiejętnie formułować argumenty. - - - - - - - - + - -
M_K002 Potrafi twórczo działać w ramach zespołu dokonującego doboru i wykorzystującego narzędzia zarządzania i inżynierii produkcji, - - - - - - - - + - -
Skills
M_U001 Potrafi dobrać i ocenić użyteczność oraz adaptować dostępne narzędzia zarządzania i inżynierii produkcji do konkretnych potrzeb, - - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 Dysponuje wiedzą na temat dostępnych narzędzi zarządzania i inżynierii produkcji oraz uwarunkowań ich stosowania, + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat przeznaczenia i ogólnych zasad stosowania narzędzi zarządzania i inżynierii produkcji. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 h
Module content
Lectures (15h):
 1. Zapoznanie z zasadami uczestnictwa w zajęciach i zaliczania modułu.

  Zajęcia wprowadzające.

 2. Ogólne wspomaganie procesów produkcyjnych

  Prezentacja metod zarządzania i inżynierii produkcji do ogólnego wspomagania procesów produkcyjnych.

 3. Wspomaganie funkcjonowania organizacji

  Zaprezentowanie metod zarządzania i inżynierii produkcji wspomagającychfunkcjonowanie organizacji.

 4. Wspomaganie zarządzania zasobami ludzkimi w produkcji

  Przedstawienie metod zarządzania i inżynierii produkcji, służących do wspomagania zarządzania zasobami ludzkimi w produkcji.

 5. Proekologiczne wspomaganie produkcji

  Zaprezentowanie grupy metod zarządzania i inżynierii produkcji do proekologicznego wspomagania produkcji.

 6. Ocena przydatności metod

  Omówienie przykładowych zasad klasyfikacji i oceny metod zarządzania i inżynierii produkcji.

 7. Dobór metod

  Metody doboru metod zarządzania i inżynierii produkcji.

 8. Rynkowe wspomaganie produkcji

  Przedstawienie grupy metod zarządzania i inżynierii produkcji uwzględniające kontekst rynkowy produkcji.

 9. Zaawansowane organizacyjne wspomaganie produkcji

  Przedstawienie metod zarządzania i inżynierii produkcji służących do zaawansowanego organizacyjnie wspomagania produkcji.

 10. Wspomaganie projektowania produktu

  Zaprezentowanie grupy metod zarządzania i inżynierii produkcji wspomagających projektowanie produktu.

 11. Jakościowe i kosztowe wspomaganie produkcji

  Przedstawienie metod zarządzania i inżynierii produkcji do jakościowego i kosztowego wspomagania produkcji.

 12. Charakterystyka i rodzaje metod zarządzania i inżynierii produkcji

  Ogólna charakterystyka i klasyfikacja metod zarządzania i inżynierii produkcji

 13. Sprzętowe wspomaganie produkcji

  Prezentacja grupy metod zarządzania i inżynierii produkcji wspomagających zastosowanie sprzętu w produkcji.

 14. Programowe wspomaganie produkcji

  Przedstawienie metod zarządzania i inżynierii produkcji służących do programowego wspomagania produkcji.

 15. Planowanie i sterowanie produkcją

  Zaprezentowanie metod zarządzania i inżynierii produkcji wspomagających planowanie i sterowanie produkcją.

 16. Zarządzania systemami produkcyjnymi następnej generacji

  Przedstawienie metod zarządzania i inżynierii produkcji wspomagających zarządzanie systemami produkcyjnymi następnej generacji.

Workshops (15h):
 1. Wyjaśnienie celu i przedstawienie zasad odbywania i zaliczania zajęć

  Zajęcia wprowadzające

 2. Ocena i dobór metod

  Przydzielenie tematów ćwiczeń projektowych. Systematyczna opracowywanie tematów ćwiczeń projektowych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Workshops: Instruktaż. Dyskusja. Konsultacje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń projektowych na podstawie przygotowania do zajęć, aktywności na zajęciach i
opracowań ćwiczeń.
Zaliczenie końcowe modułu na podstawie sprawdzianu wiedzy.
Do zaliczenia można przystąpić dopiero po uzyskaniu pozytywnej oceny z ćwiczeń projektowych.
W przypadku nie zaliczenia sprawdzianu wiedzy w podstawowym terminie, student, który uzyskał
pozytywną ocenę z ćwiczeń projektowych może przystąpić do także do zaliczenia w sprawdzianu w
terminie poprawkowym.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Workshops:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Aktywny udział w zajęciach, systematyczne przygotowywanie się do zajęć i realizacja przydzielonych tematów ćwiczeń projektowych.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa stanowi średnią z pozytywnych ocen uzyskanych ze sprawdzianu wiedzy oraz ćwiczeń
projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ustalane indywidualnie z prowadzącym zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Gideon Halevi: Handbook of Production Management Methods, Butterworth Heinemann, Oxford – Auckland – Boston – Johannesburg – Melbourne – New Delhi, 2001.

Ireneusz Durlik: Inżynieria zarządzania, cz.I. Strategie organizacji produkcji. Nowe koncepcje zarządzania, Placet, 2007.
Ireneusz Durlik: Inżynieria zarządzania, cz.II. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych, Placet, 2005.

Wiesław M. Grudzewski, Irena K. Hejduk: Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji, Difin, Warszawa 2008.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Mirosław Dytczak, Grzegorz Ginda: Production engineering tools for civil engineering practice – the case of QFD, Technical Transactions vol.10(114), s.79-84.
Mirosław Dytczak, Grzegorz Ginda: Production engineering tools for civil engineering practice – the case of FMEA, Technical Transactions vol.10(114), s.85-92.

Additional information:

None