Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Innovative investment strategies
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-1-622-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Urbański Stanisław (surbansk@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Student na podstawie uzyskanej wiedzy z wykładów i zalecanej literatury przeprowadza symulacje inwestycyjne w wybrane instrumenty finansowe oraz dokonuje oceny statystycznej i ekonometryczne stóp zwrotu i ryzyka badanych strategii. Student ocenia wyniki symulacji alternatywnych strategii inwestycyjnych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności, poszukiwania rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych według określonych priorytetów służących realizacji wyznaczonych zadań ZIP1A_K01 Project
Skills: he can
M_U001 Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę, formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych ZIP1A_U03 Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna w zaawansowanym stopniu zagadnienia z zakresu matematyki, fizyki, chemii stanowiące podstawową wiedzę do formułowania i rozwiązywania zadań z zakresu studiowanego kierunku ZIP1A_W02 Test results
M_W002 Zna metody, techniki, technologie, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich ZIP1A_W04 Test results
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności, poszukiwania rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych według określonych priorytetów służących realizacji wyznaczonych zadań - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę, formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna w zaawansowanym stopniu zagadnienia z zakresu matematyki, fizyki, chemii stanowiące podstawową wiedzę do formułowania i rozwiązywania zadań z zakresu studiowanego kierunku + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna metody, techniki, technologie, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (15h):
 1. Literaturowe i realizowane strategie inwestycyjne

  1. Literaturowe strategie inwestycji w papiery wartościowe
  a) Strategie bazujące na analizie technicznej
  - formacje, teoria fal Elliota, wskaźniki: ROC, MACD, momentum i inne
  b) Strategie bazujące na analizie fundamentalnej
  - strategie bazujące na klasycznym modelu CAPM
  - strategie wykorzystujące model Famy i Frencha (1993), Carcharta (1995)
  c) Strategia „naukowe momentum”
  2. Nowe strategie bazujące na zagregowanym modelu wyceny (Urbański, 2011)
  3. Strategie inwestycyjne w fundusze powiernicze
  4. Strategie proponowane przez Warrena Buffeta

 2. Literaturowe i realizowane strategie inwestycyjne

  1. Literaturowe strategie inwestycji w papiery wartościowe
  a) Strategie bazujące na analizie technicznej
  - formacje, teoria fal Elliota, wskaźniki: ROC, MACD, momentum i inne
  b) Strategie bazujące na analizie fundamentalnej
  - strategie bazujące na klasycznym modelu CAPM
  - strategie wykorzystujące model Famy i Frencha (1993), Carcharta (1995)
  c) Strategia „naukowe momentum”
  2. Nowe strategie bazujące na zagregowanym modelu wyceny (Urbański, 2011)
  3. Strategie inwestycyjne w fundusze powiernicze
  4. Strategie proponowane przez Warrena Buffeta

Project classes (15h):
 1. Modelowanuie strategii inwestycyjnych

  Symulacje inwestycji bazujących na
  1) „naukowym momentum”
  2) zagregowanym modelu wyceny (Urbański, 2011)
  3) model Famy i Frencha (1993), Carcharta (1995)
  4) symulacja ninwestycji w fundusze o różnych klasach ryzyka

 2. Modelowanuie strategii inwestycyjnych

  Symulacje inwestycji bazujących na
  1) „naukowym momentum”
  2) zagregowanym modelu wyceny (Urbański, 2011)
  3) model Famy i Frencha (1993), Carcharta (1995)
  4) symulacja ninwestycji w fundusze o różnych klasach ryzyka

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Nie określono
 • Project classes: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zajęcia projektowe zaliczane są na podstawie ocen uzyskanych w trakcie semestru i ocen z kolokwium.
Cały przedmiot zaliczany jest na podstawie oceny z zajęć audytoryjnych i kolokwium.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Obecność na wykładach jest nieobowiązkowa ale wiadomości będą sprawdzane w czasie ćwiczeń.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Student może mieć jedną nieobecność nieusprawiedliwioną na zajęciach. W przypadku nieobecności < 50% sumarycznej liczby godzin Student zdaje kolokwium zaliczeniowe. W przypadku nieobecności > 50% sumarycznej liczby godzin Student jest nieklasyfikowany.
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona oceny z kolokwium i ocen uzyskanych na zajęciach audytoryjnych. Wagi podane zostaną na pierwszych ćwiczeniach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wygłoszenie (w miarę możliwości czasowych) , lub przesłanie referatu dotyczącego zaległości, na zajęciach audytoryjnych.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1) Jajuga K., Jajuga T., (2006). Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
2) Jajuga K., (2008). Zarządzanie ryzykiem., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
3) Daniel A. Strachman, (2002). ESSENTIAL STOCK PICKING STRATEGIES. What Works on Wall Street, John Wiley & Sons, Inc.
4) Urbański S., 2011c, „Modelowanie równowagi na rynku kapitałowym – weryfikacja empiryczna na przykładzie akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie”, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Urbański S., 1996, „Model empiryczno-indukcyjny do wyceny nowej emisji akcji spółek giełdowych”, Zarządzanie przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej, Materiały Konferencyjne, Kraków, s. 58-70.
2. Urbański S., 1997, „Analiza wpływu wartości podatku dochodowego na efektywny koszt finansowania inwestycji kredytem bankowym i leasingiem operacyjnym”, Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie, Konferencja Naukowa Forum Młodych Pracowników Nauki, Kraków, s. 191-202.
3. Urbański S., 1999, „Wyznaczenie portfela minimalnego ryzyka do alokacji środków finansowych w aktywa kapitałowe”, Zarządzanie w przemyśle, teoria i praktyka, wyzwania XXI wieku, Wydział Zarządzania AGH, Kraków, s. 691-705.
4. Urbański S., Czuchra T., 2000, „Analiza efektywności rynku w oparciu o strategie zarządzania portfelem papierów wartościowych na przykładzie polskich spółek giełdowych”, [w] Krawczyk W., Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka, Kraków, s. 346-362.
5. Urbański S., Cyrek A., 2001a, „Zarządzanie portfelem papierów wartościowych w oparciu o model Sharpe’a”, [w] Krawczyk W., Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka – część II, Kraków, s. 379-388.
6. Urbański S., Majka B., 2001b, „Zarządzanie portfelem papierów wartościowych w oparciu o model Markowitza”, Zarządzanie Finansami, Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kołobrzeg 2001, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2001, s. 145-155.
7. Urbański S., Ranosz R., Kopacz M., 2001c, „Inwestycje portfelowe, a wartość wskaźnika P/E”, Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka, Zakopane, s. 261 – 269.
8. Urbański S., 2002a, „Ryzyko a stopa zwrotu z inwestycji portfelowych w Polsce”, [w] Krawczyk W., Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka – część III, Kraków, s. 273-281.
9. Urbański S., 2002b „Możliwości uzyskania ponadprzeciętnych zysków na giełdach papierów wartościowych”, [w] Księżyk M., Ekonomia – Informatyka – Zarządzanie, teoria i praktyka, Tom I: Ekonomia, Kraków, s. 203-213.
10. Urbański S., Mazur Z., Mazur M., 2002c, „Rentowność i ryzyko inwestycji giełdowych w Polsce w okresie międzywojennym”, Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka, Materiały Konferencyjne, Kraków.
11. Urbański S., 2002d, „Pewna metoda optymalizacji decyzji inwestycyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Nr 965, s. 174-186.
12. Urbański S., 2003a, „Symulacje inwestycji giełdowych w papiery wartościowe; okres utrzymywania otwartych pozycji w portfelu”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Nr 974, s. 262-277.

Additional information:

None