Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
From the 'State' to the 'Capital'. Milestones of Economic Thought
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-1-625-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Paszyński Wojciech (wojciech.paszynski@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Student poznaje historię myśli ekonomicznej od czasów antycznych do końca XIX wieku

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Potrafi prawidłowo wskazać źródła poszczególnych poglądów ekonomicznych wraz z ich całym kontekstem historycznym ZIP1A_U01 Test,
Activity during classes
M_U002 Potrafi wyciągnąć praktyczne wnioski z rozwiązań proponowanych przez twórców różnych wizji gospodarowania państwem w skali makro- i mikroekonomicznej ZIP1A_U02 Test,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna i rozumie zarys dziejów rozwoju myśli ekonomicznej od czasów antycznych do schyłku XIX stulecia ZIP1A_W07 Test,
Activity during classes
M_W002 Zna najważniejszych uczonych zasłużonych na polu teorii ekonomii ZIP1A_W07 Test,
Activity during classes
M_W003 Zna kanon dzieł, które w dużej mierze ukształtowały współczesną myśl ekonomiczną ZIP1A_W07 Test,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Potrafi prawidłowo wskazać źródła poszczególnych poglądów ekonomicznych wraz z ich całym kontekstem historycznym - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wyciągnąć praktyczne wnioski z rozwiązań proponowanych przez twórców różnych wizji gospodarowania państwem w skali makro- i mikroekonomicznej - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie zarys dziejów rozwoju myśli ekonomicznej od czasów antycznych do schyłku XIX stulecia + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna najważniejszych uczonych zasłużonych na polu teorii ekonomii + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna kanon dzieł, które w dużej mierze ukształtowały współczesną myśl ekonomiczną + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 30 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Module content
Lectures (15h):

1. Wokół filozofów klasycznych
2. „Państwo” Platona
3. Arystoteles i jego uczniowie
4. Imperium Romanum a teorie ekonomii
5. Myśl ekonomiczna w średniowieczu
6. Między feudalizmem a kapitalizmem
7. W poszukiwaniu „Utopii”
8. Narodziny ekonomii jako nauki
9. „Bogactwo narodów” według Adama Smitha
10. „Kapitał” jako studium o walce klas
11. Totalitaryzmy i bój o ekonomię
12. Hayek versus Kaynes – refleksje

Auditorium classes (15h):

Rozwiązywanie zadań dotyczących problematyki omawianej na wykładzie, analiza tekstów źródłowych, dyskusja

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:
 • Oceny cząstkowe przydzielane są za udział i aktywność w poszczególnych ćwiczeniach.
 • Waga kolokwium zaliczeniowego to 50%, waga średniej z ocen cząstkowych to 50%.
 • W przypadku nie uzyskania zaliczenia z kolokwium w pierwszym terminie, możliwa jest poprawa kolokwium zaliczeniowego w dwóch dodatkowych terminach.
Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest oceną z zaliczenia ćwiczeń

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach możliwe jest odrabianie zajęć poprzez samodzielne przerobienie materiału.

Prerequisites and additional requirements:

-

Recommended literature and teaching resources:

1. M. Bochenek, Historia rozwoju ekonomii, t. 1: Od starożytności do szkoły klasycznej, Toruń 2017.
2. Platon, Państwo, tłum. W. Witwicki, Gliwice 2018.
3. T. More, Utopia, tłum. K. Abgarowicz, Wrocław 2001.
4. A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. I, tłum. S. Wolff, O. Einfeld, Warszawa 2007.
5. J. Keynes, Ogólna teoria zatrudnienia procentu i pieniądza, tłum. Michał Kalecki, Stanisław Rączkowski, Warszawa 2012.
6. N. Wapshott, Keynes kontra Hayek. Spór, który zdefiniował współczesną ekonomię, Warszawa 2013.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. W. Paszyński, Sarmaci i uczeni, Kraków 2016.
2. W. Paszyński, Etos wymarły czy wiecznie żywy? Szlachetność i rycerskość a kultura masowa, [w:] Natura – Człowiek – Kultura, red. K. Potyrała, A. Kornaś, M. Kłyś, Kraków 2017, s. 143-154.
3. W. Paszyński, Polska jako „Antemurale” i „Ojczyzna świętych”. Motyw przedmurza w „Nowych Atenach” księdza Chmielowskiego, „Nasza Przeszłość” 2017/1, t. 127, s. 185-199.

Additional information:

-