Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
The basics of modern marketing communication
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-1-626-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Tarczydło Beata (btarczyd@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Celem modułu jest poznanie podstaw nowoczesnej komunikacji marketingowej oraz nabycie
umiejętności zaprojektowania strategii komunikacyjnej dla wybranego obiektu rynkowego.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 wykonania i przedstawienia efektów prac nad projektem dotyczącym działań komunikacyjnych wybranego obiektu rynkowego oraz wskazania ich usprawnień ZIP1A_K03 Project,
Presentation
Skills: he can
M_U001 ocenić wskazane działania komunikacyjne i je zmodyfikować ZIP1A_U04 Execution of a project,
Execution of exercises
M_U002 zaprojektować metodyczne działania komunikacji marketingowej zgodnie z podejściem instrumentalnym ZIP1A_U03 Execution of exercises,
Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 uwarunkowania działań komunikacji marketingowej oraz posiada wiedzę o jej nowoczesnych instrumentach ZIP1A_W07 Presentation,
Project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 wykonania i przedstawienia efektów prac nad projektem dotyczącym działań komunikacyjnych wybranego obiektu rynkowego oraz wskazania ich usprawnień - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 ocenić wskazane działania komunikacyjne i je zmodyfikować - + - - - - - - - - -
M_U002 zaprojektować metodyczne działania komunikacji marketingowej zgodnie z podejściem instrumentalnym - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 uwarunkowania działań komunikacji marketingowej oraz posiada wiedzę o jej nowoczesnych instrumentach + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 28 h
Realization of independently performed tasks 7 h
Module content
Lectures (15h):

Wprowadzenie do polityki komunikacyjnej
Uwarunkowania skutecznych działań marketingowych
Od klasycznych do nowoczesnych narzędzi komunikacji marketingowej
Reklama i jej formy
Public relations
Techniki sprzedaży osobistej
Narzędzia promocji dodatkowej
Komunikacja marketingowa w sieci
Formy mobilnej komunikacji marketingowej
Wybrane trendy, mody i narzędzia skutecznej komunikacji marketingowej
Kampanie, akcje i przedsięwzięcia komunikacji marketingowej
Inne nowoczesne formy komunikacji
Instytucje i agencje branżowe wspomagające marketerów
Skuteczność komunikacji marketingowej i jej pomiar.

Auditorium classes (15h):

Podstawowe pojęcia
Założenia projektu zespołowego (wytyczne, zasady i etapy prac)
Funkcje współczesnej komunikacji marketingowej
Analiza wybranych kampanii komunikacyjnych
Doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie doboru optymalnych form komunikacji marketingowej
Projekt kampanii komunikacji marketingowej dla wybranego obiektu rynkowego
Metody badania skuteczności działań komunikacyjnych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na przygotowanych przez prowadzącego kartach pracy, powierzonych lub własnych arkuszach papieru rozwiązują zadane wcześniej problemy lub prezentują rezultaty przygotowanych uprzednio projektów i zadań. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z ćwiczeń i zaliczenia ćwiczeń jest realizacja wszystkich zadań
podlegających ocenie w trakcie semestru.
Podczas ćwiczeń ocenie podlegają zadania realizowane w grupach kilkuosobowych, zadania
indywidualne jako prace stanowiące przygotowanie do zajęć, przygotowywane sprawozdania i
prezentacje, zadania projektowe dotyczące tematyki modułu realizowane w kilkuosobowych grupach
projektowych.
W przypadku nieuzyskania zaliczenia z ćwiczeń w wymaganym terminie, każdemu studentowi
przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.
Pozostałe warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Wykład: – Obecność obowiązkowa: Nie – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa to średnia ważona z ocen pozytywnych: 60% ocena z projektu, 40% ocena z zaliczenia
ćwiczeń. Ocena z zaliczenia ćwiczeń to średnia ważona ocen pozytywnych z wykonywanych ćwiczeń
indywidualnych i zespołowych, rozwiązywania kejsow i/lub udziału w warsztatowych zajęciach
terenowych, videotreningów, podawanych przykładów, aktywności na zajęciach oraz z wykonania i
prezentacji projektów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Tryb i sposób odrabiania nieobecności ustala prowadzący, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z
Regulaminu Studiów.

Prerequisites and additional requirements:

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych.

Recommended literature and teaching resources:

Stępowski R., Komunikacja marketingowa 2030. Technologiczna rewolucja i mentalna ewolucja, Wyd. Słowa i Myśli, Lublin 2016.
Bonek T., Smaga M., Biznes na Facebooku i nie tylko. Praktyczny poradnik o promocji w mediach społecznościowych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
Kall J., Branding na smartfonie. Komunikacja mobilna marki, Oficyna Wydawnicza a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015.
Taranko T., Komunikacja marketingowa. Istota, uwarunkowania, efekty, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015.
Wiktor J. W., Komunikacja marketingowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
Allen J., Imprezy korporacyjne. Jak organizować eventy biznesowe i za ich pomocą stymulować wzrost w firmie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
Rodriguez J., Nowoczesny e-mail marketing: uniwersalny, responsywny i skuteczny mailing w HTML-u, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2015.
Budzyński W., Public relations: zarządzanie reputacją firmy, Poltext, Warszawa 2008.
Caples J., Mahn Fred E., Skuteczna reklama. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001.
Kall J., Reklama, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. Warszawa 2002.
Kuś G., Decyzje zakupowe konsumentow a systemy komunikowania, Novae Res Wydawnictwo Innowacyjne, Gdynia 2011.
Maciorowski A., E-marketing w praktyce. Strategie skutecznej promocji online, Wydawnictwo Samo Sedno, Warszawa 2013.
Meerman S. D., Nowe zasady marketingu i public relations: jak korzystać z komunikatow informacyjnych, blogow, podcastingu, marketingu wirusowego oraz mediow internetowych w celu bezpośredniego dotarcia do nabywcy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
Nierenberg B., Wybrane problemy badania skuteczności reklamy. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2000.
Nowak W.P., Media planning. Wyd. Marketingowy Dom Wydawniczy Proteus, Krakow 2001.
Public relations – narzędzia przyszłości, pod red. T. Solińskiego i D. Tworzydło, Wyd. WSIiZ w Rzeszowie, Rzeszów 2007.
Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, red. naukowa Jerzy Olędzki i Dariusz Tworzydło, WSIiZ w Rzeszowie i Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

TARCZYDŁO Beata, Kreowanie pozytywnych doświadczeń interesariuszy w kampanii komunikacji
marketingowej, [w:] Koncepcje, metody i uwarunkowania rozwoju organizacji, red. nauk. Piotr Dziwiński,
Honorata Howaniec, Zbigniew Malara, Wiesław Waszkielewicz, Wydawnictwa AGH, Kraków 2014, s.
205–211.
TARCZYDŁO Beata, Strategia komunikacji marketingowej 360 stopni w kreowaniu wizerunku marki
usługi. Studium przypadku, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 355 pt.
Usługi 2014. Branżowe i menedżerskie aspekty rozwoju usług, redaktorzy naukowi Barbara Iwankiewicz-
Rak, Barbara Mróz-Gorgoń, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014, s.
238–249.
TARCZYDŁO Beata, Wzbudzanie emocji i kreowanie doświadczeń w kampanii komunikacji
marketingowej, Marketing i Rynek 4/2014, s. 159–165.
Tarczydło B., Trendy w komunikacji marketingowej na rzecz marek. Wybrane aspekty, [w:] Marketing i
Zarządzanie 2016, nr 4, s. 381–392.
TARCZYDŁO B., KONDAK A, Komunikacja poprzez bloga osobistego i jej wartość dla interesariuszy.
Wyniki badań, ZN WSH Zarządzanie 2017, nr 4, s. 95–106.
TARCZYDŁO B., Neurobadania skuteczności reklamy – przykłady zastosowań, Marketing i Zarządzanie
2017, 3 (49), s. 85–93. DOI: 10.18276/miz.2017.49-08.

Additional information:

Podczas wykładów mogą być realizowane zadania aktywizujące studentów, za które oceny są
uwzględniane w ocenie końcowej z modułu.
Pozostałe ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia modułu określa Regulamin Studiów.