Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Sciences about Commodities
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-1-628-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Niekurzak Mariusz (mniekurz@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Moduł ma na celu zapoznanie studentów z podstawową wiedzą dotyczącą właściwości towarów, metod ich badania i oceny, czynników, zjawisk i procesów rzutujących na ich jakość i wartość użytkową, o właściwym ukształtowaniu jakości wyrobów w sferach: przedprodukcyjnej, produkcyjnej i poprodukcyjnej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 planować i przeprowadzać pomiary różnych grup towarów i interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski. ZIP1A_U01 Test
M_U002 identyfikować, interpretować podstawowe zjawiska, metody i techniki związane z produkcją i jakością towarów. ZIP1A_U03 Test
M_U003 prawidłowo posługiwać poznanymi metodami badawczymi w kontroli jakości towarów żywnościowych i nieżywnościowych. ZIP1A_U05 Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 kluczowe zagadnienia z zakresu, własności i wykorzystania towarów w inżynierii. ZIP1A_W01 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 planować i przeprowadzać pomiary różnych grup towarów i interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski. - - - - - - - - + - -
M_U002 identyfikować, interpretować podstawowe zjawiska, metody i techniki związane z produkcją i jakością towarów. - - - - - - - - + - -
M_U003 prawidłowo posługiwać poznanymi metodami badawczymi w kontroli jakości towarów żywnościowych i nieżywnościowych. - - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 kluczowe zagadnienia z zakresu, własności i wykorzystania towarów w inżynierii. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Module content
Lectures (15h):

Wykłady

1. Zakres towaroznawstwa. Towar i pojęcia bliskoznaczne.
2. Klasyfikacja i właściwości najważniejszych materiałów i towarów.
3. Zasady identyfikacji towarów i znakowania towarów.
4. Mierzenie jakości: kwalimetria i pomiar jakości przez porównanie użyteczności towarów podobnych.
5. Wada i rodzaje wad. Kontrola jakości wyrobów. Certyfikacja.
6. Czynniki wpływające na jakość towarów. Normy jakościowe.
7. Rodzaje opakowań. Proces transportowy towarów i środki transportu.
8. Paliwa.
9. Materiały budowlane.
10. Wyroby lakierowe, kleje i towary chemii gospodarczej.
11. Klasyfikacja żywności i dodatków do żywności. Składniki odżywcze i wartość kaloryczna towarów żywnościowych.
12. Ekologiczne problemy wytwarzania, stosowania i likwidowania materiałów stosowanych do wytwarzania różnych typów towarów.

Workshops (15h):

1. Metody badania paliw.
2. Metody badania materiałów budowlanych.
3. Klasyfikacja wyrobów stalowych.
4. Metody badania wyrobów lakierowych.
5. Metody badania wyrobów papierniczych, włókienniczych i skórzanych.
6. Metody badania podstawowych towarów żywnościowych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Workshops: Podczas zajęć studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie z ćwiczeń uzyskiwane jest na podstawie przygotowania i opracowania samodzielnego projektu oraz pisemnego kolokwium z całości zrealizowanego materiału.

Zaliczenie z wykładów uzyskiwane jest na podstawie pisemnego kolokwium z całości zrealizowanego materiału.

Każdemu studentowi przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego zarówno z ćwiczeń i wykładów na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Workshops:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa to średnia ważona z oceny z zaliczenia (49%) oraz z wiedzy przekazanej na wykładzie (51%).

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny końcowej jest pozytywna ocena z wszystkich przeprowadzonych kolokwiów oraz z projektu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Kubiński W., Niekurzak M., Kubińska-Jabcoń E., Podstawowe badania paliw, smarów, powłok lakierowych i klejów. Wydawnictwa AGH 2015.
2. Kubiński W., Niekurzak M., Kubińska-Jabcoń E., Badanie towarów przemysłowych. Wydawnictwo Naukowe PWN 2017.
3. Kubiński W., Niekurzak M., Kubińska-Jabcoń E., Badanie towarów spożywczych. Wydawnictwo Naukowe PWN 2018.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Kubiński W., Niekurzak M., Kubińska-Jabcoń E., Podstawowe badania paliw, smarów, powłok lakierowych i klejów. Wydawnictwa AGH 2015.
2. Kubiński W., Niekurzak M., Kubińska-Jabcoń E., Badanie towarów przemysłowych. Wydawnictwo Naukowe PWN 2017.
3. Kubiński W., Niekurzak M., Kubińska-Jabcoń E., Badanie towarów spożywczych. Wydawnictwo Naukowe PWN 2018.

Additional information:

„Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów”.