Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Property Management
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-1-629-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Cichoń Dariusz (darek4224@tlen.pl)
Module summary

W ramach modułu student poznaje podstawowe zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z
zarządzaniem nieruchomościami.
Treści programowe modułu obejmują prawne i finansowe aspekty zarządzania nieruchomościami oraz
narzędzia i techniki wykorzystywane w tworzeniu planu zarządzania nieruchomością.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 konstruować warianty zarządzania nieruchomością ZIP1A_U03 Project
M_U002 rozwiązywać proste problemy związane z zarządzaniem nieruchomościami ZIP1A_U03 Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 podstawowe zagadnienia teoretyczne z obszaru zarządzania nieruchomościami ZIP1A_W07 Test
M_W002 etapy planu zarządzania nieruchomością ZIP1A_W07 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 konstruować warianty zarządzania nieruchomością - + - - - - - - - - -
M_U002 rozwiązywać proste problemy związane z zarządzaniem nieruchomościami - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 podstawowe zagadnienia teoretyczne z obszaru zarządzania nieruchomościami + - - - - - - - - - -
M_W002 etapy planu zarządzania nieruchomością + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Module content
Lectures (15h):

1. Podstawowe pojęcia.
2. Elementy zarządzania nieruchomościami.
3. Istota i funkcje zarządzania nieruchomościami.
4. Konstrukcja plan zarządzania nieruchomościami.
5. Cele opracowania planu zarządzania.
6. Podstawowe informacje o nieruchomości.
7. Gospodarowania i wykorzystanie nieruchomości.
8. Określanie potrzeb remontowych.
9. Analiza nieruchomości.
10. Bieżąca analiza finansowa.
11. Analiza strategiczna.
12. Analiza marketingowa.
13. Określanie możliwości efektywnego wykorzystania nieruchomości.
14. Warianty zarządzania i ocena wariantów postępowania.

Auditorium classes (15h):

1. Podstawowe rodzaje nieruchomości
2. Prawne aspekty zarządzania nieruchomościami
3. Praktyczne wykorzystanie planu zarządzania
4. Wybór przedmiotu planu zarządzania.
5. Przygotowanie informacji o nieruchomościach.
6. Cele właścicieli nieruchomości a warianty planu zarządzania
7. Sposoby podejmowania decyzji przez właścicieli.
8. Praktyczne zastosowanie informacji o nieruchomości.
9. Konstrukcja wariantów postępowania .
10. Analiza finansowa wariantów postępowania.
11. Plan realizacji wybranego wariantu postępowania.
12. Marketing na rynku nieruchomości.
13. Elementy umowy o zarządzanie nieruchomością.
14. Prezentacja wyników planu zarządzania i omówienie wyników planów zarządzania

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas ćwiczeń studenci opracowują plan zarządzania nieruchomością (realizują kolejne etapy projektu). Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń projektowych jest przygotowanie projektu (planu zarządzania nieruchomością)
W przypadku nieuzyskania zaliczenia w wymaganym terminie, każdemu studentowi przysługuje
jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna z pozytywnej oceny z ćwiczeń projektowych oraz pozytywnej oceny z kolokwium obejmującego treści wykładów.
Ocena z ćwiczeń projektowych to ocena z projektu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Nieruchomości w Polsce. Pośrednictwo i zarządzanie” W. J. Brzeski, Dariusz Cichoń, Kazimierz Jurek, Bogdan Rogatko, Europejski Instytut Nieruchomości, Warszawa-Kraków 2008.
„Zarządzanie nieruchomościami – wybrane zagadnienia”, A. Nalepka, Wydawnictwa Akademii Ekonomiczne w Krakowie, Kraków 2006.
„Plany zarządzania nieruchomościami”, A. Sobczak, Poltext, Warszawa 2008.
„Podstawy zarządzania nieruchomościami” M. Bryx, Poltext, Warszawa 2010

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Nieruchomości w Polsce. Pośrednictwo i zarządzanie” W. J. Brzeski, Dariusz Cichoń, Kazimierz Jurek, Bogdan Rogatko, Europejski Instytut Nieruchomości, Warszawa-Kraków 2008.
„D. Cichoń [red.], Rynek Nieruchomości. Pośrednictwo i zarządzanie. Kompendium. Wydanie III, Europejski Instytut Nieruchomości, Kraków – Warszawa 2012.

Additional information:

None