Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Sustainable, cleaner production
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-1-630-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Wojciechowski Andrzej (awojciech@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Podczas zajęć student zapozna się z podstawowymi pojęcia z zakresu zrównoważonej gospodarki i czystszej produkcji oraz zdobędzie umiejętność po dokonanej analizie wskazania możliwości i zasadności zastosowania procesu recyklingu i odzysku produktowego, materiałowego bądź energetycznego.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 dobrać odpowiednią technologię do recyclingu ZIP1A_U04 Test
M_U002 przygotować dokumentację związaną z recyclingiem ZIP1A_U04 Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 pojęcia związane z problematyką recyklingu i odzysku oraz analizy cyklu życia produktu ZIP1A_W05, ZIP1A_W03, ZIP1A_W04 Presentation
M_W002 podstawowe technologie unieszkodliwiania/utylizacji oraz przetwarzania odpadów poeksploatacyjnych i poprodukcyjnych ZIP1A_W05, ZIP1A_W03, ZIP1A_W04 Presentation
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 dobrać odpowiednią technologię do recyclingu - - - - - - - - + - -
M_U002 przygotować dokumentację związaną z recyclingiem - - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 pojęcia związane z problematyką recyklingu i odzysku oraz analizy cyklu życia produktu + - - - - - - - - - -
M_W002 podstawowe technologie unieszkodliwiania/utylizacji oraz przetwarzania odpadów poeksploatacyjnych i poprodukcyjnych + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Module content
Lectures (15h):
 1. Gospodarka obiegu zamkniętego

  posiada umiejętności wskazania sposobu realizacji tzw. Czystszej Produkcji

 2. GOZ

  Zaprezentowanie opracowania projektu czystej produkcji dla wybranego wyrobu pod względem specyfikacji materiałów użytych do jego wykonywania oraz zastosowanych technologii produkcji.

 3. Recykling odpadów

  zna podstawowe technologie unieszkodliwiania/utylizacji oraz przetwarzania odpadów poeksploatacyjnych i poprodukcyjnych

 4. Recykling odpadów

  Opracowanie po dokonanej analizie możliwości i zasadności zastosowania procesu recyklingu i odzysku produktowego, materiałowego bądź w ostateczności energetycznego.

 5. Recykling i odzysk

  zna optymalne metody recyklingu:
  • pojazdów wycofanych z eksploatacji (PWzE),
  • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE),
  • odpadów opakowaniowych w tym polimery, celuloza, puszki metalowe itd.,
  • odpadów wielowarstwowych i wielomateriałowych,
  • akumulatorów i baterii,
  • elastomerów (opony, uszczelki itp.)
  • odpady komunalne (segregowane i niesegregowane),
  • odpady zielone,
  • odpady budowlane itd.

 6. Edukacja

  Wpływ przetwarzanych odpadów na ślad środowiskowy
  oraz wskazanie potrzeb edukacji ekologicznej społeczeństwa

Workshops (15h):
 1. GOZ

  Opracowanie procesów zagospodarowania pozyskanych produktów zgodnie z zasadami GOZ

 2. Recykling

  Określenia sposobu wykorzystania (ponownego zagospodarowania) pozyskanych produktów z wybranego procesu recyklingu i odzysku

 3. Ochrona środowiska

  Wpływ przetwarzanych odpadów na ślad środowiskowy

 4. Ekologia

  W przypadku wystąpienia możliwości zaproponowania bardziej proekologicznej technologii produkcji (recyklingu i odzysku) w celu uzyskania produktów o oczekiwanej jakości rynkowej

 5. Recykling odpadów

  Określenia sposobu wykorzystania (ponownego zagospodarowania) pozyskanych produktów z wybranego procesu recyklingu i odzysku

 6. GOZ

  Opracowanie procesów zagospodarowania pozyskanych produktów zgodnie z zasadami GOZ

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Workshops: Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

- podejście do zaliczenia w formie prezentacji wymaga pozytywnej oceny z aktywności i/lub kolokwium
- poprawa oceny niedostatecznej z zaliczenia jest możliwa tylko raz
- ocena z zaliczenia, w przypadku otrzymania oceny negatywnej w regulaminowym terminie, jest wyliczana
jako średnia artmetyczna.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Obecność obowiązkowa: Nie – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Workshops:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: – Obecność obowiązkowa: Tak – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa z modułu jest obliczana na podstawie pozytywnej oceny podsumowującej z ćwiczeń (60%) i pozytywnej oceny z testu zaliczeniowego (40%).
Podsumowująca ocena z ćwiczeń jest obliczana na podstawie projektu i aktywności w trakcie zajęć.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Odrabianie zaległości jest możliwe na konsultacjach, zajęciach innych grup lub w postaci odpowied

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

1. Inżynieria produkcji: Kompendium wiedzy. Pod redakcją naukową Ryszarda Knosala; autorzy Krzysztof Santarek i 20 pozostałych. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2017.
2. Nowoczesne metody zarządzania produkcją. Pod red. Zbigniew Martyniak; Elżbieta Kądziołka-Martyniak [et al.]; Kraków: Wydział Zarządzania AGH, 1996.
. Inżynieria procesów produkcyjnych: wybrana tematyka prac naukowo-badawczych Katedry Inżynierii 3.Produkcji Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej: Monografia pod red. Józefa Matuszka. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2013.
4. Karpiński Tadeusz. Inżynieria produkcji. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004.
5. Kawecka-Endler Aleksandra. Organizacja technicznego przygotowania produkcji prac rozwojowych. Poznań. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. 2004.
6. Gawlik Józef, Plichta Jarosław, Świć Antoni. Procesy produkcyjne. Warszawa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2013. (Zarządzanie i Inżynieria Produkcji).

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Wojciechowski Andrzej. Recykling samochodów. Materiały i technologie odzysku. 2012. ISBN 987-83-60965-14-6 ITS, ISBN 987-83-88770-90-6 Instytut Odlewnictwa.
2. Wojciechowski Andrzej, Żmuda W., Doliński A., Krzak M. Unieszkodliwianie wielomateriałowych odpadów poeksploatacyjnych metodą rozkładu termicznego. Wyd. Logistyka 3/2015.
3. Wojciechowski Andrzej, Pietrzak K., Babul T., Doliński A., Wołosiak M. Odzysk materiałowy z odpadów wieloskładnikowych metodą termolizy. Inżynieria Powierzchni/Surface Engineering, 2016, nr 2, s. 48-59. ISSN 1426-1723.
4. Wojciechowski Andrzej, Doliński Adam; Obieg Zamknięty. Odzysk produktów z odpadów tworzyw polimerowych. Chemia Przemysłowa. 4-5/2016 (642), s. 68 – 74. ISSN 1734-8013.

Additional information:

Brak