Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
MSP management
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-1-704-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Duda Joanna (aduda@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają bardzo ważną rolę w gospodarce każdego kraju. Jednak w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej napotykają na wiele barier rozwoju: finansowych, prawnych oraz legislacyjnych. W związku z tym upadalność przedsiębiorstw z tego sektora jest bardzo duża. Jak podał GUS 50% nowo powstałych przedsiębiorstw upada w ciągu pierwszego roku prowadzenia działalności, a 75% w ciągu trzech lat. Dlatego też w trakcie tego przedmiotu zostaną poruszone zagadnienia związane z cyklem życia organizacji, specyfiką funkcjonowania przedsiębiorstw z tego sektora, barierami rozwoju, możliwościami pozyskania kapitału na prowadzenie działalności operacyjnej i inwestycyjnej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 współpracuje w grupie nad wybranymi problemami związanymi z zarządzaniem mała firmą ZIP1A_K03 Execution of exercises,
Execution of a project,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 określa zależność pomiędzy formą prawną organizacji, a możliwościami finansowania jej rozwoju ZIP1A_U03 Essay
M_U002 identyfikuje bariery rozwoju przedsiębiorstw ZIP1A_U04 Execution of exercises,
Participation in a discussion,
Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 klasyfikuje formy prawne przedsiębiorstw ZIP1A_W08 Execution of exercises,
Participation in a discussion,
Test,
Activity during classes
M_W002 klasyfikuje i definiuje mierniki rozwoju przedsiębiorstw ZIP1A_W07 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 współpracuje w grupie nad wybranymi problemami związanymi z zarządzaniem mała firmą - - - - - - - - + - -
Skills
M_U001 określa zależność pomiędzy formą prawną organizacji, a możliwościami finansowania jej rozwoju - - - - - - - - + - -
M_U002 identyfikuje bariery rozwoju przedsiębiorstw - - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 klasyfikuje formy prawne przedsiębiorstw + - - - - - - - - - -
M_W002 klasyfikuje i definiuje mierniki rozwoju przedsiębiorstw + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 20 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Module content
Lectures (15h):
Zarządzanie MSP

1. Podstawy prawne funkcjonowania sektora MSP w Polsce
2. Bariery wejścia i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na rynku polskim
3. Innowacyjność a konkurencyjność przedsiębiorstw
4. Forma prawna spółki w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
5. Strategia rozwoju a mała firma
6. Cykl życia organizacji a możliwości pozyskania kapitałów własnych i obcych
7. Rola i znaczenie kapitału własnego w finansowaniu działalności inwestycyjnej polskiego sektora MSP
8. Venture capital
9. Kredyty jako źródło finansowania MSP. Rola funduszy poręczeń kredytowych
10. Rola i znaczenie outsourcingu w sektorze MSP
11. Rola leasingu w rozwoju polskich MSP
12. Factoring i forfaiting
13. Franchising jako sposób budowania pozycji konkurencyjnej przez małą firmę

Workshops (15h):
Zarządzanie MSP

1.Podstawy prawne funkcjonowania sektora MSP w Polsce
2. Bariery wejścia i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na rynku polskim
3. Innowacyjność a konkurencyjność przedsiębiorstw
4. Forma prawna spółki w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
5. Strategia rozwoju a mała firma
6. Cykl życia organizacji a możliwości pozyskania kapitałów własnych i obcych
7. Rola i znaczenie kapitału własnego w finansowaniu działalności inwestycyjnej polskiego sektora MSP
8. Venture capital
9. Kredyty jako źródło finansowania MSP. Rola funduszy poręczeń kredytowych
10. Rola i znaczenie outsourcingu w sektorze MSP
11. Rola leasingu w rozwoju polskich MSP
12. Factoring i forfaiting
13. Franchising jako sposób budowania pozycji konkurencyjnej przez małą firmę

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Workshops: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach (70% obecności),
pozytywna ocena z kolokwium i przygotowanie i wygłoszenie eseju
W przypadku nieuzyskania zaliczenia w wymaganym terminie, każdemu studentowi przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Workshops:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

pozytywna ocena z kolokwium (70%) i przygotowanie i wygłoszenie eseju (30%)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

1. Kłosowska B., Tokarski A., Tokarski M., Chojnacka E., Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2006
2. Kramarek M., Leasing jako metoda finansowania przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysu, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków, 2005
3. Pluta W.(red.) , Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2004
4. Skowronek-Mielczarek Anna, Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, C.H.Beck, Warszawa, 2007
5. Sosnowska A., Łobejko S., Kłopotek A., Zarządzanie małą firmą innowacyjną, Difin, Warszawa 2000
6. Tokarski M., Factoring w małych i średnich przedsiębiorstwach, Oficyna Wydawnicza, Kraków, 2005
7. Żołnierski A., Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, PARP, Warszawa 2005.
Literatura uzupełniająca:
1. ,Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Małopolsce – dobre praktyki, (red.) Koneczna R., Wyd. IGSMiE PAN, Kraków 2008

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Anna Wolak-Tuzimek, Joanna DUDA, Andrzej Sołoma, Marzanna Lamen, Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem: wybrane problemy, Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, Radom, 2015, 269 s..
2.Duda J., Uwarunkowania działalności innowacyjnej polskich MSP na rynku, [w:] „Management of organizations in real and virtual environment: opportunities and challenges” (pod red. nauk.) Viery Markovej [et al.], Politechnika Opolska. Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy. Wydział Ekonomii, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole, 2014, ISBN: 978-83-64056-53-6
3.Duda J., Działalność finansowa i inwestycyjna polskich MSP w kontekście międzynarodowym, [w:] „Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka” (red. nauk.) Adam Kopiński, Agnieszka Bem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2014. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192 ; nr 326). — ISBN: 978-83-7695-412-7.
4. Duda J., The role of bank credits in investment financing of the Polish small and medium-sized enterprise sector in Poland [w:] Ekonomia Menedżerska 13/2012, Uczelniane Wydawnictwa NaukowoDydaktyczne AGH, Kraków 2013
5. Duda J., Finansowanie działalności innowacyjnych MMSP – w kontekście teorii wyboru kolejności źródeł finansowania i teorii finansowania cyklu wzrostu — Financing of innovative activities of SMEs in the context of the pecking order theory and the financial growth cycle theory, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2016
6. Duda J., Internacjonalizacja polskich mikro- i małych przedsiębiorstw w procesie integracji europejskiej i globalizacji, Difin S. A., Warszawa, 2017, s. 375–406, ISBN: 978-83-8085-436-9

Additional information:

brak