Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Making decisions based on the analysis of the envelope
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-1-706-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Kapłan Radosław (rkaplan@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Przedmiot porusza tematykę analizy obwiedni danych (ang. Data Envelopment Analysis – DEA) oraz jej wpływu na podejmowanie decyzji zarówno operacyjnych jak i strategicznych

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Pracy w zespole analizującym efektywność obiektów ZIP1A_K01 Project
Skills: he can
M_U001 Określić czynniki wpływające na efektowność badanego obiektu ZIP1A_U04 Project
M_U002 Dobrać model oceny efektywności do badanego obiektu. ZIP1A_U03 Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna i rozumie pojęcia związane z wielokryteriowa oceną efektywności ZIP1A_W10, ZIP1A_W09 Project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Pracy w zespole analizującym efektywność obiektów - - - - - - - - + - -
Skills
M_U001 Określić czynniki wpływające na efektowność badanego obiektu - - - - - - - - + - -
M_U002 Dobrać model oceny efektywności do badanego obiektu. - - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie pojęcia związane z wielokryteriowa oceną efektywności + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Module content
Lectures (15h):
Podejmowanie decyzji w oparciu o analizę obwiedni danych

Modele DEA (Data Envelopment Analysis) w badaniu efektywności, model podstawowy CCR (Charnesa, Coopera , Rhods), technologia obiektu w rozumieniu DEA, rodzaje efektywności, możliwości modeli DEA.

Workshops (15h):
Podejmowanie decyzji w oparciu o analizę obwiedni danych

Budowa modeli oceny efektywności: przypadek pojedynczego nakładu i rezultatu, przypadek podwójnego nakładu i pojedynczego rezultatu. Ocena efektywności na podstawie modelu CCR i innych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Workshops: W trakcie zajęć studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego oraz wykonanie projektu.
W przypadku nie uzyskania zaliczenia w wymaganym terminie studentowi przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z odpowiedzialnym za moduł prowadzącym.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Workshops:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Średnia ocen z projektu i zajęci

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Cooper W. W., Seiford L. M., Tone K. 2007 – Data Envelopment Analysis: A Comprehensive Text with Models, Applications, References and DEA-Solver Software. Wyd. Springer.
Guzik B., 2009 – Podstawowe modele DEA w badaniu efektywności gospodarczej i społecznej. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Kapłan R., Grzesiak P., 2018: DEA jako metoda oceny technologii energetycznych – porównanie wybranych technologii, Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Numer 102
Kapłan R., Grzesiak P., Kwaśniewski K., Kopacz M., Łebkowski P., 2015: Modele Data Envelopment Analysis (DEA) wykorzystywane do oceny efektywności energochemicznego przetwórstwa węgla, Polityka Energetyczna, Tom 18, Zeszyt 2, Kraków 2015.

Additional information:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów